Conceptes bàsics
Massa: és la quantitat de matèria d'un objecte.

Volum: és el bocí d'espai ocupat per un objecte.

Densitat: es calcula dividint la massa d'un objecte pel seu volum.

Temperatura: la quantitat de calor d'un objecte. La temperatura més baixa possible a l'Univers és de 273 ºC sota zero (0 ºKelvin), que equival a no tenir cap mena d'energia.
 
Mesurar l'Univers és complicat. Sovint no serveixen les unitats habituals.
Les distàncies, el temps i les forces són enormes, i no es poden mesurar directament.
Com es fa el paralatge d'un estel

Per mesurar la distància fins als estels propers s'utilitza la tècnica del paralatge. Es tracta de mesurar l'angle que formen els objectes llunyans, l'estel que s'observa i la Terra, en els dos punts oposats de la seva òrbita a l'entorn del Sol.

El diàmetre de l'òrbita terrestre és de 300 milions de km. Utilitzant la trigonometria es pot calcular la distància fins l'estel. Aquesta tècnica, però, no serveix per als objectes llunyans, perquè l'angle és massa petit i el marge d'error, molt gran.

La declinació és la mesura, en graus, de l'angle d'un objecte del cel per sobre o per sota de l'equador celeste.

Cada objecte descriu un "cercle de declinació" aparent. La distància, en hores, des d'aquest fins al cercle de referència (que passa pels pols i la posició de la Terra a l'inici de la primavera) és l'ascensió del objecte.

Combinant l'ascensió, la declinació i la distància es determina la posició relativa a la Terra d'un objecte.

U n i t a t s   p e r   m e s u r a r   d i s t à n c i e s
Unitat astronòmica (ua): Distància mitjana entre la Terra i el Sol. Aprox., 149.600.000 Km. No s'utilitza fora del Sistema Solar.
Any llum: Distància que pot recórrer la llum en un any. Són 9,46 bilions de Km. Si un estel és a 10 anys llum, el veiem tal com era fa 10 anys. És la més pràctica.
Pàrsec (paralatge-segon): Distància d'un cos que té un paralatge de dos segments d'arc. Equivalent a 20,86 bilions de Km, a 3,26 anys llum i a 206.265 ua. La favorita dels científics.
Brillantor de l'Univers La brillantor (magnitud estel·lar) és un sistema de mesura en què cada magnitud és 2,512 vegades més brillant que la següent. Un estel de magnitud 1 és 100 vegades més brillant que un de magnitud 6. Els més brillants tenen magnituds negatives.

Només hi ha 20 estels de magnitud igual o inferior a 1. L'estel més dèbil que s'ha pogut observar té una magnitud de 23
La longitud d'ona és la distància entre dues crestes d'ones lluminoses, electromagnètiques o similars. Com menys longitud, més freqüència. El seu estudi aporta moltes dades sobre l'espai. Tota mena d'ones

Ampliar foto: Tamany de Betelgeuse
Ampliar foto: Centre de dades
Ampliar foto: El Hubble també mesura

L'Univers | Estrelles (estels) | Galaxies | La Vía Làctia | Cuàsars y Púlsars | Forats Negres
Materials de l'Univers | Mesures de l'Univers | Forces i Moviments de l'Univers
Origen y Evolució de l'Univers | Observació de l'Espai | Més Informació a Internet

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar