2005-15
10è ANIVERSARI

titol
 • slider0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8


presentacio

TEMPORADA 2017/18


El coneixement més important per a l'ésser humà:
el relatiu a l'art de ser i de viure.

El conocimiento más importante para el ser humano:
el relativo al arte de ser y de vivir.

 • La majoria de les persones -afirma Kant- no aspiren a aconseguir els fins superiors de la vida humana, com la plena llibertat interior que proporciona l'amor desinteressat a la veritat, sinó que es troben aferrats a les seves finalitats més bàsiques i supervivencials, molt en particular, al desig de gaudir sempre de salut, de protegir el seu patrimoni i de garantir-se la felicitat en el més enllà.
 • Estem saturats d'idees i paraules, però buits de ser, de realitat, i mancats de referències d'integritat. Només l'exemple d’individus grans i purs pot portar-nos a pensaments i accions nobles. Les idees inerts i les personalitats incolores -les dels que no irradien ni encarnen això que sostenen o prediquen- no poden satisfer, a llarg termini, el nostre anhel profund de ser. Aquest buit de la nostra civilització només se solucionarà quan en ella la «saviesa» es constitueixi de nou en referència. (M. Cavallé)
 • La nostra civilització i la nostra Educació s'han oblidat dels objectius prioritaris en la formació de l'ésser humà: l'autoconeixement de nosaltres mateixos i l'art per excel·lència, el d'arribar a ser el que realment som. Actualment són la gran assignatura pendent del nostre sistema educactivo i la nostra civilització. (M. Cavallé)
 • La mayoría de las personas –afirma Kant- no aspiran a alcanzar los fines superiores de la vida humana, como la plena libertad interior que proporciona el amor desinteresado a la verdad, sino que se hallan apegados a sus fines más básicos y supervivenciales, muy en particular, al deseo de gozar siempre de salud, de proteger su patrimonio y de garantizarse la felicidad en el más allá.
 • Estamos saturados de ideas y palabras, pero vacíos de ser, de realidad, y carentes de referencias de integridad. Sólo el ejemplo de los individuos grandes y puros puede llevarnos a pensamientos y acciones nobles. Las ideas inertes y las personalidades incoloras —las de quienes no irradian ni encarnan eso que sostienen o predican— no pueden satisfacer, a largo plazo, nuestro anhelo profundo de ser. Este vacío de nuestra civilización sólo se solventará cuando en ella la «sabiduría» se constituya de nuevo en referencia. (M. Cavallé)
 • Nuestra civilización y nuestra Educación se han olvidado de los objetivos prioritarios en la formación del ser humano: el autoconocimiento de nosotros mismos y el arte por excelencia, el de llegar a ser lo que realmente somos. Actualmente son la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educactivo y nuestra civilización. (M. Cavallé)No són temps de «tebieses».
Si comparteixes els valors que aquí defenem ...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

No son tiempos para «tibiezas».
Si compartes los valores que aquí defendemos…
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos…