2005-15
10è ANIVERSARI

titol
 • slider0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8


presentacio

TEMPORADA 2017/18


JUNY 2018

La «era axial» o «temps-eix» fa referència a un període històric en què es va produir una explosió existencial i cultural que va propiciar un important progrés en el nivell de consciència dels humans i en el qual van emergir grans aspiracions espirituals com a éssers humans.

La «era axial» o «tiempo-eje» hace referencia a un período histórico en el que se produjo una explosión existencial y cultural que propició un importante progreso en el nivel de conciencia de los humanos y en el que emergieron grandes aspiraciones espirituales como seres humanos.

 • Des de sempre l'ésser humà ha aspirat a comprendre la realitat i coprenderse a si mateix. Entendre el comportament ajudarà al fet que els humans, en intentar comprendre als animals, ens entenguem més a nosaltres mateixos i puguem així conviure en harmonia amb la totalitat dels éssers vius que poblen el planeta.
 • La humanitat al llarg de la seva història ha passat per alguns moments que han suposat un gran impacte en els processos d'evolució cultural. L'Era axial ha estat un d'ells.
 • Una de les fites fonamentals de la humanitat ha estat la Declaració Universal dels Drets Humans. En què es fonamenten?
 • Desde siempre el ser humano ha aspirado a comprender la realidad y coprenderse a sí mismo. Entender el comportamiento ayudará a que los humanos, al intentar comprender a los animales, nos entendamos más a nosotros mismos y podamos así convivir en armonía con la totalidad de los seres vivos que pueblan el planeta.
 • La humanidad a lo largo de su historia ha pasado por algunos momentos que han supuesto un gran impacto en los procesos de evolución cultural. La Era axial ha sido uno de ellos.
 • Uno de los hitos fundamentales de la humanidad ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuáles son sus fundamentos?No són temps de «tebieses».
Si comparteixes els valors que aquí defenem ...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

No son tiempos para «tibiezas».
Si compartes los valores que aquí defendemos…
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos…