titulo de la web

LA FORMACIÓ PERMANENT: EXIGÈNCIA I NECESSITAT ACTUALS

Un primer pas per començar a sentir la necessitat de formació permanent és comprendre què és això de l'Educació i de la Formació.

Un dels aspectes que més motiva la persona en formació és ajudar-li a descobrir el sentit d'allò que hom fa. La motivació es reforça descobrint, retrobant, el sentit d'allò en què hom es troba immers.

Un primer pas per començar a sentir la necessitat de formació permanent és comprendre què és això de l'Educació i de la Formació. Una concepció reduïda, estreta, una imatge distorsionada, caricaturesca d'aquests processos pot acabar per decebre la motivació de la persona que es troba en procés de formació permanent. Pel contrari, una concepció àmplia, moderna, actual d'aquests processos ajuda la persona adulta en formació a prendre consciència sobre la seva importància i necessitat ( capitals per al seu desenvolupament ) i per tant la posa en el bon camí per començar a comprendre la seva necessitat.

La formació permanent, una exigència personal i social

La Formació Permanent és una necessitat personal però també una exigència social, una exigència de la societat actual. En aquest principi de segle estem vivint a nivell mundial un conjunt de transformacions profundes: la globalització internacional, l'emergència de la societat de la informació, l'acceleració dels progressos científics, el progrés tècnic, canvis socials, polítics, culturals... són factors condicionants de la vida actual i els ciutadans en sentim els seus efectes. El món ha entrat en una fase de mutació profunda i exigeix un esforç d'adaptació considerable.

Els focus tradicionals d'adquisició del saber i les transformacions del lloc de treball, amb l'aparició de nous oficis, nous tipus de competències laborals, etc. es tornen insuficients per a respondre a tanta demanda de diversitat. Gràcies al progrés científic i tècnic i a l'educació a Europa ha estat possible en les darreres dècades un important desenvolupament econòmic i social. Civilització, cultura i culturalització van estretament lligats. Hi ha doncs que descobrir la importància i necessitat de la formació al llarg de tota la vida.

L'educació i la formació constitueixen el nucli d'aquest procés d'adaptació als nous temps i es situen al centre de les activitats per prevenir l'atur i l'exclusió social. Noves possibilitats d'educació i formació, noves possibilitats d'adquisició del saber que complementen els coneixements adquirits a l'escola o al lloc de treball es posen al nostre abast. En aquesta situació la responsabilització de la persona és encara més necessària per quant la pròpia divisió tradicional de la societat en un període per a la formació, un període de treball i un període de jubilació ha quedat obsoleta davant la perspectiva de renovació constant de les competències.

A l'objecte de garantir el desenvolupament personal i posar en marxa l'adaptació necessària per l' evolució de la societat, convé que cada persona estigui motivada per formar-se de forma contínua i adopti un comportament més actiu davant els instruments de formació de què disposa. Els nous mètodes i instruments de transmissió del saber poden contribuir a promoure la igualtat d'oportunitat entre tots els ciutadans.

Per això, a tota Europa s'està portant a terme en els últims anys una política de promoció i difusió sobre la importància i necessitat de la formació al llarg de tota la vida, entre d'altres amb el següents objectius:

  • Descobrir la importància i necessitat de formació permanent al llarg de tota la vida.
  • La motivació de les persones per accedir a una educació i a una formació permanents.
  • Promoure el desenvolupament personal, la integració a la vida activa, la participació social i d'adaptació als actuals canvis de la vida social, econòmica i laboral.
  • Avançar en la utilització de noves possibilitats de formació.
  • La qualificació professional adient per una transició harmoniosa a la vida activa i com a base per al desenvolupament personal.
    ...

La formació permanent, clau per a una societat en transformació
 

Les societats avançades necessiten ciutadans de qualitat. Una educació bàsica d'alta qualitat ha d'incloure el desenvolupament de la capacitat per aprendre de forma autònoma, per tal que prepari als ciutadans per a l'educació i la formació permanents. És necessari sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes sobre la importància d'aprendre, no com un fet extern a cadascú sinó com una exigència i actitud personal, a fi de començar a comprendre que drera earl desig de formació hi ha la valoració de la pròpia persona. La motivació de les persones per accedir a una educació i a una formació permanents són claus.

El canvis i transformacions de la societat demanen una actualització i un reciclatge constants dels nostres coneixements i de les nostres competències. Aprendre és la clau per avançar amb la societat. L' interès per assolir uns coneixements o per actualitzar els que ja tenim s'ha d'estendre a totes les etapes de la nostra vida. La fita que ens hem de marcar no és tant acumular coneixements, sinó disposar dels mecanismes que ens permetin adaptar els que ja tenim a la societat actual i, alhora, estar oberts als nous coneixements i a les noves experiències que ens aporta el món d'avui en dia.

Per aprendre no hi ha una edat determinada ni un període concret. La formació comprèn diferents vessants de la vida: l'actualització dels coneixements, el treball, la cultura, el lleure, la preparació personal... cal formar-se i reciclar-se contínuament per no quedar-se enrera.

L'acceleració de les innovacions científiques i tecnològiques exigeixen una adaptació continua dels coneixements i competències personals i per altra els progressos en les noves formes d'adquisició dels sabers, gràcies sobretot a les possibilitats de la societat de la informació, poden contribuir a la realització personal de l'individu, sempre i quan aquest progrés arribi a tots els ciutadans.

L'educació i la formació permanents contribueixen a l'evolució de les nostres societats i al benestar dels ciutadans. Són l'antídot per prevenir l'atur i l'exclusiva social; promouen el desenvolupament personal i el sentit de la iniciativa dels individus; afavoreixen la seva integració en la vida activa i en la societat.


Algunes reflexions sobre la importància i finalitat de l'Educació i la Formació
L' educació i la formació influeixen decisivament en la descoberta de la pròpia identitat i dels propi destí ( Marina MERCURI).
 
La passió per la formació permanent no és res més que la passió per la valoració de les persones (J. PUJOL)
 
Un saber que només serveix per al poder s'esllangueix; es necessari que el saber tingui també com a destí el reconeixement de l'altre, gràcies a una millor comprensió d'un mateix i dels altres(J. DELORS ).
 
Gràcies al saber l' home es fa amo de sí mateix i es desfà de l'esclavatge dels impulsos i de les opinions (SÒCRATES).
 
Els valors de llibertat, igualtat, dignitat i solidaritat, per mitjà de l' educació han de convertir-se en el fonament del món del demà ( Federico MAYOR ZARAGOZA).
 
El repte més important de la societat no és tant el de fer comprendre la necessitat de reciclar-se, d'actualitzar els coneixements o d'adquirir una titulació professional o acadèmica; el vertader repte de l'educació consisteix en ajudar a comprendre que el valor més alt és el desenvolupament d'un mateix i, amb nosaltres, el de tot el que hi ha al nostre voltant.
 
“Por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre”. (Antonio MACHADO)

Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...