titulo de la web

PANORAMA ACTUAL DE LA FPA, A CATALUNYA

La formació de les persones adultes és un dels grans reptes actuals

La formació de les persones adultes és un dels grans reptes actuals de les societats avançades. Si prenem com a referència els Estats de la Unió Europea o els de la OCDE o les recomanacions de la UNESCO hi ha un element comú fàcilment constatable i a la vegada tremendament preocupant: les altres tasses de desocupació entre la població amb baixos nivells de qualificació. La prospectiva ens descriu uns escenaris de futur caracteritzats per la Societat Coneixement, en els que el desenvolupament econòmic i social estarà encara més condicionat pels nivells de qualificació de les persones. Tots els escenaris destaquen la creixien importància de disposar de treballadors més eficients per aconseguir el creixement econòmic i de ciutadans més ben informats per assolir el desenvolupament social en la Societat Coneixement. És evident doncs que el futur dels països dependrà en gran mesura de la formació dels seus ciutadans important i per tant de les seves persones adultes, amb plenitud de drets i deures.

A la pregunta "què és l'educació i la formació de persones adultes?” podem respondre amb la proposta de la OCDE que considera l'educació i la formació de persones adultes com totes aquelles activitats educatives i formatives realitzades per persones adultes, tant de tipus formal, no formal i informal, que inclou tant la formació general com la professional fetes en un context de formació permanent al llarg de la vida i orientada a
:

a) augmentar les competències per exercir un paper actiu en la societat
b) actualitzar la qualificació professional per tenir millor accés a l'ocupació
c) millorar l'accés a l'educació formal

A Catalunya, l'educació permanent té com a objectius oferir a tots els ciutadans la possibilitat de formar-se al llarg de tota la vida, amb la finalitat d'adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats i coneixements per al desenvolupament personal o professional. Per aquesta finalitat, les administracions educatives col•laboren amb altres administracions públiques. Els ensenyaments per a les persones adultes tenen als objectius següents:

  • Adquirir, completar o ampliar capacitats y coneixements i facilitar l'accés als diversos nivells del sistema educatiu.
  • Desenvolupar programes i cursos per a respondre a determinades necessitats educatives específiques de grups socials desfavorits.
  • Millorar la seva qualificació professional o adquirir una preparació per l'exercici d'altres professions.
  • Desenvolupar la seva capacitat de participació en la vida social, cultural, política y econòmica.

En el diagrama adjunt representem els diversos objectius que ha de complir la formació de les persones adultes. Com podem veure la formació de persones adultes inclou tot tipus de formació i inclou un conjunt de programes i estructures que tenen per missió formar al llarg de la vida a les persones adultes segons les seves necessitats en tots els àmbits: acadèmics, professionals, personals, culturals i socials.

Des d'un enfocament de formació al llarg de la vida la es situa els diversos subsistemes i "camps" que finalment fan "formació per persones adultes" de tipus formal i no formal. El diagrama situa aquests diversos subsistemes de formació de persones adultes en relació a la resta del sistema educatiu i de formació, i també les relaciona amb les situacions de treball i no treball, atès que també són subsistemes aprenentatge. Amb color verd figuren les ofertes estructurades de formació permanent especifica per a les persones adultes, que inclou la "formació de persones adultes", les"Escoles Oficiales d'Idiomes" i totes les accions del Consorci de Normalització Lingüística, també la denominada "formació ocupacional" i la "formació contínua". Des del punt de vista de l'usuari, o sigui de la persona adulta, caldria integrar realment les diverses ofertes per tal de poder construir itineraris individuals de formació al llarg de la vida independentment dels proveïdors.

Les prioritats de formació de persones adultes per als propers anys són:

-Augmentar la participació més generalitzada possible en accions d'educació compensatòria (de "segona oportunitat") a persones amb baixos nivells d'instrucció
-Accions orientades a les persones amb baixes qualificacions
-Accions destinades a l'acollida i integració de persones immigrants
-Accions orientades als aturats i, molt especialment, als aturats de llarga aturada
-Accions orientades a col•lectius amb rendes molt baixes
-Accions adreçades als habitants de zones de baixa densitat amb escassa oferta formativa

-Accions adreçades a persones amb discapacitats

Sens dubte que durant els propers mesos caldrà obrir un ampli debat sobre quina formació al llarg de la vida volem per la Catalunya de la Societat del Coneixement, aprofundir sobre aquest reptes, trobar models de gestió adequats, establir sinergies entre els agents, i com podem millorar les programes actuals. Estem convençuts que poden iniciar una nova etapa per la formació de persones adultes que contribuirà a construir la Catalunya que tots desitgem

Extractes i adaptació a partir de:
Miquel INGLÉS i PEDRERO, Subdirector General de Formació de Persones Adultes
Enllaç. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

 

Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...