titulo de la web

L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ, UN DISTINTIU DE «QUALITAT»

DÓNA’T UN TOC DE «QUALITAT»

L’ésser humà té moltes facetes a «educar». En la «conformació de les persones» històricament els processos educacionals, en funció de la concepció antropològica dominant i de la mentalitat de l’època, han incidit més en uns aspectes o en altres. Entre nosaltres, en els últims segles, l’Educació ha estat majoritàriament de tipus instructiu; en les dècades recents però, i especialment avui en què a la instrucció s’hi pot accedir a partir d’una àmplia diversitat de mitjans, sens menyspreu d’aquesta important dimensió, es tendeix a incidir més en els aspectes educatius i formatius. Els ciutadans necessiten estar no sols intruïts, sinó ben “educats”.

1. UNA IMATGE DE L’EDUCACIÓ: una imatge distorsionada i no sempre il•lusionant.

Quina és la imatge que el gran públic té sobre l’educació i la formació? Masses vegades la percepció que en té no és la millor. Sovint la imatge que els arriba de l’activitat educativa provinent del propi sistema i de la pràctica educativa quotidiana no és massa engrescadora. La concepció que molts ciutadans s’han anat formant de l’activitat educativa és fruit en part de la imatge que el propi sistema ha projectat en la societat i en part fruit de la pròpia experiència de cadascú. I aquesta imatge no sempre resulta motivadora i encoratjadora.

Igualment passa amb la percepció que la població en general té de la Formació d’Adults: en una gran part de la població és concebuda com una activitat marginal, per a persones ocioses, compensatòria d’un nivell cultura bàsic no completament assolit en el seu moment o un lloc de segona oportunitat per aconseguir la titulació necessària per accedir al mercat laboral. I sociològicament aquesta percepció no és precisament el millor punt de partida per engrescar la població adulta cap a l’ideal d’una formació al llarg de la vida. Des de l’administració educativa i des de cadascun del centres de formació d’adults s’haurien de redoblar els esforços per revertir aquesta percepció.

Sovint  hi ha una gran distància entre la imatge que transmeten els sistemes educatius i el que és essencial en Educació i Formació. Deutors d’una manera d’entendre l’Educació i d’una mentalitat professional massa ancorada encara en el passat i absorts en el garbuix quotidià de les exigències dels currículums i dels programes acadèmics, de vegades es cau en l’error de confondre lo primordial amb lo accessori, oblidant-se del que d’essencial hi ha en tot procés formatiu, del que en Educació i Formació és fonamental. Aquells no aconsegueixen transmetre de forma clara i diàfana el que és essencial en la noble tasca educativa.  Sovint confonem Educació amb escola, ensenyament, estudis, currículums i programes que s’han de complir, exàmens, notes,... Des d'aquesta perspectiva , si una societat no és capaç de transmetre de forma clara i explícita què és el que es pretén, cap on anem, quina és la finalitat última cap a la qual orientem l’Educació, la desorientació aflora i el fracàs és evident.

2. L’EDUCACIÓ: quelcom més que una activitat purament acadèmica

Educació, formació, instrucció, ensenyament, aprenentatge, estudis i currículums... cursos i cursets, conferències i xerrades, debats i tertúlies, educació formal i informal, formació continua,.... activitats formatives, lúdiques i recreatives, sortides i viatges culturals,...   ... I TOT AIXÒ, PER A QUÈ? No hi hauria que confondre ensenyament, estudis acadèmics  i una Educació autèntica.

«L’Educació hauria de plantejar-se com a primera exigència, que cada individu senti la necessitat d’una vida més plena, més perfecta, més autèntica perquè així esdevindrà més cabalment ésser humà». L’Educació, la formació i la cultura constitueixen les condicions per a una vida humana «qualitativament» més plena.

Quin és el paper de l’Educació? L’Educació des de la perspectiva del desenvolupament personal i la transformació social: la intenció última de l’Educació és ajudar a aprendre a «viure». Una autèntica Educació no hauria de perdre de vista  dos de les seves grans finalitats:  a ) ajudar-nos a formar-nos a nosaltres mateixos i b) ajudar a transformar positivament el nostre entorn. Cercar, descobrir, comprendre, saber, voler «ser»...  «educar-se» i  «formar-se», condicions necessàries per progressar personal i socialment. Cal formar-se i posar-se al dia contínuament per no quedar-se enrere. Aquesta formació abasta una diversitat d’àmbits que constitueixen part essencial de la vida humana: personal, familiar, professional, social, cívic, ...

3. LA «QUALITAT» DE LES PERSONES
La qualitat ha esdevingut un valor en alça en els últims temps i més recentment es difon entre nosaltres el missatge de l’excel·lència com a finalitat. Socialment en èpoques passades  el que més es valorava en els diversos àmbits de la vida eren els aspectes quantitatius, era la «quantitat» per sobre la «qualitat» el que importava: més creixement, més treball, més salari, més benestar, més educació... corrien altres temps. Posteriorment es va considerar que essent important els aspectes quantitatius de la vida i assolits uns determinats nivells de benestar, el que importa era la «qualitat» d’aquest benestar. Avui el que més es valora és la «qualitat». La qualitat esdevé, doncs, avui un valor a l’alça no solament en el terreny de la producció i de l’economia sinó en els diversos àmbits de l’activitat humana i en tots els àmbits de la vida... Avui dia és un principi comunament acceptat que una vida social de qualitat no solament es fonamenta en el progrés material i econòmic  de la societat, el benestar material i econòmic dels ciutadans, sinó en la qualitat de les persones que la constitueixen.

¿Però què entenen per qualitat de les persones, per «qualitat  humana»? Som el resultat d’un llarg procés, d’una llarga elaboració... del “viatge” fet amb els qui ens han educat: la família, els professors, la colla d’amics, els ambients i entorns entre els quals ha transcorregut la nostra infantesa i joventut... La qualitat humana no es quelcom que neixi espontàniament. Es requereix crear-la, conrear-la, cultivar-la, tenir-ne cura. La qualitat humana acostuma a anar unida a una certa capacitat de distanciament de la realitat  immediata i a una certa disposició interior per comprendre, valorar, actuar i viure aquesta realitat. Maduresa, equilibri personal, sensibilitat vers els altres, empatia, capacitat de comunicació, capacitat d’adaptació a les diverses circumstàncies... La  qualitat  humana  és claredat  mental,  orientació  en  els  criteris,  calidesa humana... en definitiva, una actitud positiva de ser i estar en el món. Aquesta actitud davant la vida permet un accés fresc, lliure i nou a la realitat.

La «qualitat humana», com succeeix en molts altres àmbits de la vida, hauria de constituir un dels objectius de tota societat avançada. En aquesta empresa l’Educació hi té un important paper a jugar, però és des de totes les instàncies del  sistema social que s’ ha de contribuir a assolir-lo. L’Educació, com a activitat social principal responsable de l’educació dels ciutadans hauria de constituir una veritable eina al servei de l’emancipació personal i la transformació social i no solament de domesticació o adaptació i ajustament a les necessitats del sistema. Per això però és necessari que el propi sistema i el món educatiu en general facin autocrítica sobre les finalitats educatives que persegueixen i quin és el seu nivell d’assoliment en la pràctica, en la perspectiva d’una educació al servei real de les persones i no solament al servei del sistema productiu, econòmic o social. Ho afirmava el propi Consell escolar de Catalunya en un dels seus informes: es demana que la justificació de l’educació de persones adultes es reordeni situant primer la perspectiva de les persones, després la perspectiva social i,en tercer lloc, la perspectiva econòmica.

4. LA PERSONA ADULTA NECESSITA TAMBÉ FORMAR-SE

No solament els nens i els joves necessiten de l’Educació… En cada etapa de la vida el que està en joc és el nostre desenvolupament com a éssers humans. El «desenvolupament personal» és un projecte vital que abasta tota de vida. No pel sol fet de créixer s’esdevé un adult autèntic. La persona adulta necessita també continuar la seva formació. Si l'adult no està ben format, qui educarà les noves generacions? Necessitem adults de qualitat, adults fets de compromís i esperança: uns adults madurs, conscients, responsables. La vida adulta, una magnífica ocasió per adquirir nous coneixements, noves competències, noves perspectives.

A més, una veritable societat avançada requereix de ciutadans de qualitat. Tenir ciutadans de «qualitat» vol dir tenir ciutadans «formats». Avui  és necessària una nova ciutadania preparada, ben formada, conscient de les seves responsabilitats. Al voltant nostre, doncs, moltes coses estan canviant...  Al mateix temps els ciutadans si no volem quedar-nos enrere, anquilosats, necessitem també anar evolucionant, anar-nos transformant. L’educació pot ser l’eina adequada per a aconseguir-ho. Des d’una perspectiva antropològica es comprèn millor el paper de l’Educació. Els éssers humans naixem complets però molt immadurs. No estem acabats del tot, ens hem de desplegar, de desenvolupar. L’ésser humà no està acabat. Està sempre fent-se, construint-se. L’aprenentatge fonamental a realitzar: esdevenir un mateix,  «aprendre a ser». L’Educació no  consisteix en una activitat purament cosmètica, epidèrmica, és un procés interior d’autèntica configuració personal. L ‘«Educació» no esdevé sempre «formació», ni la persona «instruïda» es converteix automàticament en persona «formada». L’«Educació», la «formació» i la «cultura»: una eina per veure-hi d’una altra manera.

Convindria no confondre ensenyament, estudis acadèmics  i  una Educació autèntica. L’Educació, la formació i la cultura, esdevenen les condicions per a una vida humana de major «qualitat». Per no quedar-te enrere ... Dóna un pas endavant...Posa`t en camí... De tu depèn... L’Educació, la formació i la cultura un distintiu de qualitat, un “valor afegit” a l’animal humà... Dóna’t, doncs, un toc de qualitat en aquests primers compassos de la societat del s. XXI. Perquè, en definitiva, en el fons:

«EDUCAR-SE», «FORMAR-SE», ÉS APRENDRE A DIRIGIR AMB SENTIT LA NOSTRA PRÒPIA VIDA.
 
Veure la presentació flash: Dóna’t un toc de «qualitat»
Elaboració a partir de materials diversos
 

Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...