titulo de la web

APRENDRE A VIURE ?

La vida és l'obra d'art que cadascú va modelant.

Podem aprendre a viure? Hem d'aprendre a viure ? És correcte el plantejament? Més encara, a certes altures de la vida, ha d'aprendre a viure una persona ja adulta? L'Educació té quelcom a dir en aquest assumpte o és qüestió que no li afecte perquè és quelcom que s'aprèn espontàniament i per tant no té perquè educar-se? La qüestió cau o no cau dins de l'àmbit educatiu? És assumpte que s'ha de deixar a l'albir de cada individu?

La intenció última de l'Educació és ajudar els individus a aprendre a viure. És la primera tasca de qualsevol ésser viu i per tant també dels éssers humans doncs, bo i estar preparats per a viure, ens cal adoptar una forma de vida volguda per nosaltres, que sigui possible sostenir i que realment vulguem per a nosaltres i per a tots els qui ens envolten. És necessari escollir entre les molt diverses possibilitats que se'ns ofereixen, que se'ns presenten al davant, com volem viure. Estem obligats a escollir, a decidir la forma de viure.

Si ens mirem la vida d'una manera simple, podem dir que no cal aprendre a viure perquè es tracta d'una funció humana espontània. Aquesta afirmació té un punt de raó i alhora està molt equivocada. És cert que els humans ens trobem vivint sense preparacions prèvies ni aprenentatges, però també és ben cert que tenim tantes possibilitats al davant que es fa inevitable aprendre a viure ara i aquí d'una manera volguda.

 Aquest aprenentatge resulta essencial i més avui rodejats com estem de tantes ofertes, possibilitats, estils i models de vida presents en la nostra societat; perquè la vida és una realitat que pren forma a mesura que l'esforç humà la construeix en íntima relació amb l'entorn. No és exagerat dir que la vida és l'obra d'art que cadascú va modelant.

 A més, parlem de aprendre a viure en tota la seva amplitud, perquè no es tracta de formar els éssers humans en alguna de les seves dimensions en particular, sinó de fer-ho de manera integral. Aprendre a viure reclama una educació completa, una educació que inclogui totes les facetes humanes: les fisicobiològiques, les psicosocials, les historicoculturals, les eticoestètiques i també les misticoespirituals. En síntesi, estem obligats a decidir com volem viure, tenim la responsabilitat de rastrejar, descobrir, perseguir, què significa viure de manera feliç i justa en cada situació particular, i cal que ens esforcem per adoptar en totes les seves facetes i de manera integral aquesta forma de vida que considerem òptima.

Extractes i adaptació a partir de:

Pacte Nacional per a l'Educació. Debat curricular: Desenvolupament personal i ciutadania
Dt. Educació. Generalitat de Catalunya

HABILITATS BÀSIQUES PER ALS CIUTADANS D'AVUI

A més de les capacitats requerides tradicionalment per les persones per al seu desenvolupament, ara ens veiem impel•lits per noves exigències de la vida actual.
Quatre són els aprenentatges fonamentals a realitzar pels ciutadans en aquest s. XXI:
Aprendre a “ser”
Aprendre a “conèixer”
Aprendre a “fer”
Aprendre a “conviure”
En el següent quadre es presenten algunes de les habilitats que hem de cultivar, classificades a partir dels quatre àmbits que assenyala Jacques Delors en el seu informe "L'Educació: hi ha un tresor amagat a dins" (1996):
APRENDRE A SER: desenvolupar la personalitat per a actuar cada vegada més amb una major capacitat d' autonomia, de judici i de responsabilitat personal.
APRENDRE A SABER, conèixer: compaginar una cultura àmplia alhora que profunda ; aprendre a aprendre per a poder fruir d'una formació permanent al llarg de tota la vida.
APRENDRE A FER: saber aplicar el saber i els coneixements adquirits per fer front a les moltes i molt diverses i imprevisibles situacions que es presentin.
APRENDRE A CONVIURE: a viure junts, coneixent i comprenent millor als altres; també aprenent a treballar en equip.


NUEVAS HABILIDADES NECESARIAS PARA TODOS LOS CIUDADANOS

SER

Autoconocimiento y capacidad de autocrítica. Buscar el equilibrio, cultivar la interioridad

Autoestima. Aprender a ser feliz, aceptarse...

Adaptación a las circunstancias cambiantes. Disposición a aprender y desaprender. Aceptar los hechos como una forma de autorrealización, vivir con humor.

Control emotivo y del estrés. Inteligencia emocional.

Curiosidad, imaginación. Actitud curiosa, observadora y crítica ante lo que nos rodea... Formularse preguntas, investigar. Gusto por aprender.

Capacidad abstracción, de razonamiento y reflexión. Interpretar y valorar con pensamiento abierto lógico y crítico. Analizar datos.

Autenticidad, sinceridad

Responsabilidad y flexibilidad en las actuaciones.

SABER

La Cultura: conocimientos, visiones del mundo y de los fundamentos de la ciencia, ideas, instrumentos, formas de comunicación, normas, valores... Estar inmerso en la realidad del momento, y estar informado .

Informarse: observar, leer, buscar información relevante para hacer juicios multidisciplinares, analizar, combinar el conocimiento de varias disciplinas para adquirir una mayor capacidad de comprensión

Construir conocimiento.

Autoaprendizaje (aprender a aprender). Técnicas de estudio. Reflexión, autoevaluación. Aprendizaje a partir de los errores. Formación permanente .

Idiomas y dominio de los nuevos códigos en los que se presenta la información

HACER

Iniciativa en la toma de decisiones, anticipación a los hechos

Perseverancia y atención continuada, persistir en las actividades pese a las dificultades.

Razonamiento crítico y pensamiento sistémico superando la imagen de una realidad compartimentada.

Actitud creativa , imaginación, que es una manera de percibir el medio y una manera original de realizar las tareas cotidianas, aportar nuevas ideas.

Motivación y estar dispuesto a asumir riesgos y afrontar fracasos o frustraciones

Análisis de situaciones complejas, resolver problemas . Identificar problemas, analizarlos y actuar para solucionarlos: planificar, organizar, aplicar, evaluar. Discriminar entre lo importante y lo secundario.

Experimentar, explorar soluciones diferentes, distinguir causas y consecuencias.

Uso eficiente de recursos: información, matemáticas, TIC , tiempo.... Utilizar con confianza las técnicas y los conocimientos. Tener buenos hábitos de trabajo

Adaptación al mundo laboral en cambio

CONVIVIR

Expresarse: hablar, escribir y redactar correctamente, dibujar, presentar trabajos y conclusiones con eficacia...

Comunicarse con sensibilidad hacia los otros ( buenas relaciones personales) : hablar en público, escuchar, dialogar, comprender, afirmarse, negociar, intercambiar, tener empatía... Tener un buen nivel de comunicación interpersonal e intercultural, con capacidad de gestionar conflictos, discutir, persuadir y negociar

Sociabilidad y respeto a las personas, a la diversidad.

Cooperación. Saber trabajar en colaboración, en equipo en proyectos conjuntos, solicitar ayuda...

Resolución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, con comprensión mútua y respeto al pluralismo

Solidaridad y participación en la vida democrática de la comunidad. Sentido de servicio a la comunidad.

Següent

Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...