XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.

Justificació
Funcionament
Calendari
Tallers
Materials


Jornada 1999
Jornada 2000
Jornada 2001
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

Creació d'activitats clic per treballar oposicions fonològiques /s/ - /z/ i les consonants final de síl·laba /l/ i /n/.

 


    Coordinació: Anna Fontelles Terrés i Antón Solé
  Descripció Autors Materials

 

Descripció
El grup de treball dels logopedes dels CREDA amb aquest taller volen construir materials Clic que resolguin problemes de llengua molt específics.

En concret es tracta de les oposicions fonològiques s sonora-s sorda (/s/ - /z/) així com la discriminació de les consonants /l/ i /n/ al final de síl·laba

Durant el curs ja han estat treballant en aquest tema i disposen d'un vocabulari gràfic que pot servir per preparar aquestes activitats

Programes
Es treballarà amb el Clic i altres eines auxiliars com són l'escàner , i els programes de tractament del só i la imatge

XTEC