SATI EEE SATI EEE

III Jornada de construcció de materials informàtics
per alumnes amb necessitats educatives especials

Jornada 1999
Jornada 2000

Justificació  Funcionament  Calendari  Tallers  Materials nou 

DIA: Dimecres 27 de juny 2001
HORARI: de 9:30 a 18:00
ASSISTENTS: qualsevol persona interessada relacionada amb el món educatiu.
Tindran preferència els mestres d'educació especial.
PLACES: cada taller tindrà un màxim de 16 persones

Materials creats

Tallers previstos

Altres tallers possibles

  1. Vocabulari de les eines i feines del taller.  

  2. Treball del vocabulari amb icones SPC  

  3. Llenguatge de signes manuals per a persones amb NEE  

  4. Creació de plafons de comunicació temàtics i dinàmics  

  5. Activitats de llengua oral per treballar comprensió 

Justificació

No és fàcil trobar en el circuit comercial materials adaptats a les característiques de l'alumnat amb necessitats educatives especials. Sovint, els professionals es veuen en la necessitat d'elaborar o personalitzar llibres i exercicis.

En el cas dels productes informàtics la complexitat tècnica aconsella aplicar estratègies de treball col·laboratiu que permetin aprofitar el millor de cada persona per finalitzar les tasques, alhora que proporcionar un suport tècnic suficient per assegurar la difusió dels materials.

Funcionament

Cal tenir present que aquesta III Jornada

 • tenen una finalitat productiva més que no pas formativa. L'activitat s'organitzarà amb l'objectiu de realitzar un producte. Als participants se'ls assignarà aquelles tasques que millor sàpiguen fer.
 • estan adreçades als professionals del sector interessats en crear materials informàtics. Hi pot participar qualsevol persona interessada.
 • es realitzaran de manera distribuïda arreu de Catalunya. Es farà una oferta de tallers amb un objectiu propi i si podrà participar independement de la ubicació geogràfica del lloc de treball.
 • no se certificarà l'assistència a la jornada, la publicació i distribució dels materials acabats es farà a través dels Seminaris, el Sinera i la XTEC
 • Cada taller tindrà persones responsables que organitzaran el treball, guardaran els materials elaborats i els enviaran a la SGTI.
 • La matrícula i altres gestions es realitzaran per Internet, seguint les instruccions que trobareu en aquesat pàgina.

Calendari previst

 • fins al 25 de maig: publicació de la Proposta de Tallers

 • 29 de maig fins a l'16 de juny: període de Preinscripció

 • 18 de juny: publicació de la llista dels admesos

 • a partir del 18 de juny: treballs preparatoris via Internet

 • 27 de juny de 9.30 a 18 hores: celebració de la II Jornada

Envia la teva proposta o suggeriment