logoeoi

Escola Oficial d'Idiomes

de Martorell

eoi

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Informació general
Absències del professorat
Informació administrativa
Àrea dels alumnes
Carnet d'estudiant
Departament d'anglès
Departament d'alemany
Serveis del centre
Biblioteca
Sala d'informàtica

 

Biblioteca

- Informació general
- Fons de la biblioteca i condicions de préstec
- Reserves, prorrogues, retards i pèrdua de materials
- Normes d’ús de la biblioteca

Informació general

La biblioteca de l’EOI Martorell va ser creada al setembre de l’any 2009. És una biblioteca especialitzada en idiomes i ofereix material bibliogràfic sobre temes de llengua, literatura i cultura dels idiomes impartits al centre (actualment anglès i alemany). El principal objectiu de la biblioteca és convertir-se en un espai per continuar i consolidar l'aprenentatge fora de l'aula.
L'horari de préstec de la biblioteca és dilluns i dimecres, de 18,30 a 19.30.

Fons de la biblioteca i condicions de préstec

Actualment, la biblioteca disposa d'un fons de 230 DVDs i 800 llibres, classificats de la següent manera:
• Internet:
Temps de connexió per un període no superior a 20 minuts per persona (en horari de màxima afluència)
• Préstec:
El termini de préstec és de:
- 2 setmanes per als llibres
- 1 setmana per als DVDs
Es podran tenir simultàniament en préstec un llibre i un DVD.
Queden excloses de préstec obres de referència i consulta (manuals de gramàtica,
llibres d'activitats, mètodes per a l'aprenentatge d'una llengua, diccionaris, ...)
Està totalment prohibit fer còpies del material prestat.
Cap document no es pot treure de la sala si no és en préstec.

Reserves, prorrogues, retards i pèrdua de materials


a) Reserves
Es pot fer reserva de qualsevol material que es pugui agafar en préstec. Atès que en el curs actual no s'ofereix servei de biblioteca els dilluns i dimecres, a l'espai de consergeria es troba a disposició dels usuaris un imprès per a reservar material
fora de l'horari de la biblioteca així com un espai per retornar el material agafat en préstec.

b) Pròrrogues
Es pot demanar una pròrroga del material prestat sempre i quan no estigui reservat.

c) Retards
Cal retornar els documents en el dia establert. En cas contrari s'aplicarà una penalització que consistirà en excloure l'usuari del servei de préstec durant un període corresponent al doble de dies de retard en el retorn del material.


d) Pèrdua
Els materials no es poden guixar, ni subratllar ni marcar. En cas de pèrdua o deteriorament, l'usuari haurà d'adquirir la mateixa edició o abonar el seu import de reposició.

Normes d’ús de la biblioteca

1. Accés a la biblioteca
La biblioteca és un servei obert a tots els membres de la comunitat educativa, en els dies i hores que indica l’horari.
El personal de la biblioteca pot demanar la identificació dels usuaris quan ho consideri necessari.

2. Requisits per la convivència i bon funcionament
La biblioteca és un espai comunitari on han de regnar la convivència i el respecte mutu. Cal mantenir-hi una actitud correcta; s’hi han d’evitar sorolls, comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar els altres
usuaris. Els telèfons mòbils no estan permesos en el centre i en el cas de dur-lo ha d’estar apagat. Per raons de seguretat i higiene no és permès menjar ni beure a la biblioteca. És prohibit per llei fumar en tot el recinte de l’escola, inclosa la biblioteca.