Enrera
Mòdul 7
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
 

ÍNDEX MÒDUL 7

EL TREBALL DE LLENGUA

   
 
 
 
 
  El treball de llengua
   
 

En els mòduls d'aquest curs s'han presentat diversos recursos informàtics que aborden aspectes del treball del llenguatge. En general els materials s'han presentat de forma aïllada, analitzant les seves possibilitats, funcionament i aplicacions educatives.

L'objectiu d'aquest mòdul 7 és presentar alguns recursos per al treball de la lectura i l'escriptura, ordenats dins d'un procés evolutiu d'aprenentatge de la lectoescriptura, amb els diferents elements i habilitats que hi intervenen, més enllà dels condicionaments que pot imposar cada dèficit.

Una informació més àmplia dels elements que intervenen en aquests processos es pot trobar a la publicació Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura del Departament d'Ensenyament.

Tot i que en aquest curs es dedica aquest mòdul a mostrar aplicacions, programes i estratègies que poden ser útils en l'adquisició de la lectura i l'escriptura, existeix tot un curs telemàtic dedicat a la llengua:

Llengua oral i escrita: resposta de les TIC als problemes d'aprenentatge (D107)

Us podeu adreçar al seu contingut per aprofundir i ampliar aquelles qüestions que veureu en aquest mòdul. Els continguts teòrics que hi ha a cada mòdul us poden servir de base per a la introducció de les TIC en les diferents etapes de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

 • Accediu al marc teòric sobre L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

  (Pertany al curs Llengua oral i escrita: resposta de les TIC als problemes d'aprenentatge (D107) i es troba a l'Índex del Mòdul 5, a l'entrada Marc teòric)


 
  Lectura
   
 

La tendència actual fa que els alumnes es familiaritzin des de l'inici del procés d'aprenentatge amb el text escrit d'una manera funcional. Els primers contactes amb la llengua escrita són visuals, i en un 2n terme auditius. La llengua oral s'observa de forma intuïtiva.

La separació oral de paraules dins d'una frase comporta un altre tipus de dificultat vinculada a la noció de la paraula.

 • En un primer moment, els alumnes comencen a preocupar-se pel que significa una paraula o frase.
 • En un 2n moment, reconeixen visualment algunes lletres i fan hipòtesis sobre el significat de les paraules.
 • Posteriorment, comencen a reconèixer globalment algunes de les paraules més treballades i per llegir combinen la informació d'algunes lletres conegudes amb paraules percebudes globalment.
 • Més endavant se centren en la descodificació com a resultat de l'adquisició del domini d'establir correspondències de so i grafia i llegeixen lletra per lletra o per síl·labes.
 • Finalment fan la combinació dels mecanismes d'anàlisi i síntesi, mentre les habilitats d'anticipació i de verificació porten el lector a la interpretació global i expressiva del text.
 
  Escriptura
   
 

L'especificitat més a destacar del llenguatge escrit respecte a l'oral és la seva funció de fixar el contingut comunicatiu salvant les distàncies d'espai i temps.

Inicialment, els infants comencen produint escriptura no diferenciada, és a dir, fan una imitació de l'acte d'escriure diferenciant-lo del de dibuixar, tot i no establir encara cap relació entre llegua oral i llengua escrita. A poc a poc, aquestes escriptures van diferenciant-se, acostant-se més a les grafies convencionals per imitació de l'adult, sense establir relació entre la llengua oral i l'escrita.

Des de ben petits, els nens i nenes ja són capaços de memoritzar lletres i paraules, com per exemple els seus noms, i escriure'ls per observació encara que no hagin assolit l'etapa alfabètica de l'escriptura. A poc a poc estableixen la relació entre parla i escriptura i perceben la segmentació de la veu i la representació gràfica de les síl·labes per mitjà de lletres, cosa que dóna peu a l'escriptura sil·làbica.

L'ús de referents compartits com el nom dels companys, la data i el nom de la classe permeten obtenir informació per trobar lletres que falten en la composició de paraules, frases, petits textos, relacionant dibuixos i paraules... Tant si miren el model com si obtenen informació dels companys, són actes de lectura i escriptura que permeten establir hipòtesis de la llengua escrita aportant elements per comprendre el seu codi (linealitat, direccionalitat, ordre no aleatori de les lletres i utilitat d'un codi).

 
  Objectius
   
  Els objectius a assolir en aquest mòdul són:
   
 
 • Conèixer les bases teòriques de l'adquisició de la lectura i l'escriptura
 • Utilitzar el programa Exler i practicar amb els exercicis de comprensió oral
 • Veure la utilitat de diferents activitats del Galí per a treballar l'expressió oral
 • Cercar informació en diferents mitjans: a la web, enciclopèdies d'Internet, CD-ROM...
 • Escriure produccions pròpies en diferents programes: El pequeño escritor, Word, Quadern digital...
 • Utilitzar els mecanismes de correcció ortogràfica dels tractaments de text
 
  Continguts
   
 
 • Pràctica 1: Comprensió oral. L'Exler
 • Pràctica 2: Expressió oral. Activitats del Galí
 • Pràctica 3: Comprensió escrita. Cerca d'informació
 • Pràctica 4: Expressió escrita. El pequeño escritor, Quadern digital i Edupostals
 • Pràctica 5: Correcció ortogràfica