logotip ies

UNITAT DIDÀCTICA CLIL-SI. The vertebrates/ Els vertebrats 

Content and Language Integrated Learning-Semi Immersió.

ENGLISH/CIÈNCIES NATURALS

Nivell educatiu: 1r ESO

Temporització: 4 setmanes ( 19 hores en anglès i 5 en català)

Professorat: Elisabeth Eixarch, Miquel Mas, Anna Rueda i Jordi Miquela.

 

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS I CONTINGUTS: Ciències OBJECTIUS I CONTINGUTS: Anglès

PROPOSTA D'ACTIVITATS I MATERIALS

 

APARTAT 1 APARTAT 2
VIDEO AND LINKS

 

INTRODUCCIÓ

La programació d’aquesta unitat didàctica CLIL-SI va néixer de la concordança en el temps del tema “animals” en l’àrea de ciències naturals i anglès al nivell de 1r d’ESO. Feia temps que des d’anglès es buscava la possibilitat d’impartir una àrea curricular en llengua estrangera i aquest curs hem trobat professorat de ciències engrescat en l’experiència i per tant hem aprofitat aquesta oportunitat.

El que presentem aquí és el conjunt d’activitats que es varen preparar i presentar a l’aula, tant des de l’àrea de ciències en llengua catalana com des de l’àrea d’anglès, en anglès.

La coordinació i la preparació comuna dels objectius i cada una de les activitats, per part del professorat implicat, ha estat la clau de l’èxit de la posada en escena d’aquesta unitat.

Aquesta unitat didàctica s’ha elaborat amb els alumnes de màster en formació inicial que tutoritzem a l’IES Sabadell Anna Rueda i Jordi Miquela. Aquest fet ens ha permès poder distribuir els alumnes en agrupaments més o menys petits segons les necessitats de l’activitat que desenvolupàvem.

Varem acordar que la presentació del tema sobre els animals i les primeres sessions de treball es farien des de l’àrea de ciències i en català.

Això vol dir que quan es van presentar les activitats de ciències en anglès, els alumnes tenien ja uns coneixements previs del tema a treballar.

De les 3 hores  setmanals d’anglès i les 3 de ciències que s’imparteixen a primer d’eso, en varem fer 5 en anglès i 1 en català. Sempre impartint currículum de ciències.

Els objectius que  vàrem  programar varen ser en primera instància els de ciències naturals. Els de llengua anglesa els vam redactar al finalitzar la unitat i davant una realitat viscuda.

 

CIÈNCIES:

OBJECTIUS

 • 1. Conèixer la terminologia adequada per a la classificació dels grups d’animals vertebrats.

 • 2. Identificar les principals característiques dels diferents grups de vertebrats i saber-los distingir.

 • 3. Conèixer les característiques anatòmiques, d’hàbitat, el tipus de nutrició i els mecanismes de reproducció de cadascun dels grups de vertebrats.

 • 4. Relacionar l’espècie humana amb els mamífers.

 • 5. Interpretar alguns exemples d’adaptació.

 • 6. Interpretar les diferents relacions tròfiques.

 • 7. Reconèixer la importància que té per a tots els éssers vius la conservació dels ecosistemes.

 

CONTINGUTS

PROCEDIMENTS

 • Identificació de propietats pertinents per agrupar animals vertebrats.

 • Identificació dels diferents nivells tròfics.

 • Construcció de cadenes tròfiques elementals.

 • Interpretació d’un text sobre la relació entre organismes. (Comú a Ciències i Anglès)

     CONCEPTES

 • Característiques dels animals vertebrats.

 • Els peixos: definició, estructura i classificació: condrictis i osteïctis

 • Els amfibis: característiques

 • Els rèptils: característiques i classificació: quelonis, saures, ofidis i crocodilians.

 • Les aus: característiques.

 • Els mamífers: característiques

 • Adaptacions dels éssers vius al seu entorn.

 • Nivells, cadenes i xarxes tròfiques.

 

 

ANGLÈS:

 

OBJECTIUS

 • 1. Desenvolupar destreses comunicatives, tant receptives com productives, amb la finalitat de dur a terme intercanvis d’informació dins i fora de l’aula.

 • 2. Extraure la idea principal de textos orals i escrits.

 • 3. Comprendre textos orals i escrits, analitzant-ne el contingut i identificant-ne els elements més significatius.

 • 4. Localitzar informació específica en un text llegit anteriorment.

 • 5. Redactar textos senzills, respectant els elements que asseguren la cohesió i la coherència.

 • 6. Produir textos escrits breus i senzills, respectant les regles bàsiques del codi escrit.

 • 7. Expressar-se oralment amb la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.

 • 8. Expressar-se oralment amb precisió i correcció, tenint en compte diverses situacions de comunicació

 • 9. Respectar i valorar les opinions dels altres.

 • 10. Participar activament a classe, respectant les aportacions dels companys.

 • 11. Comprendre i utilitzar les convencions lingüístiques i no lingüístiques que fan servir els parlants de llengua anglesa en situacions habituals (salutacions, comiats, presentacions, felicitacions, etc.) amb la finalitat de fer més fàcil i fluïda la comunicació.

 • 12. Llegir de manera comprensiva textos escrits, identificant-ne el sentit global i els elements més significatius i interpretant-los de manera productiva.

 • 13. Llegir de manera autònoma textos llargs adequats a l’edat i els coneixements dels alumnes.

 • 14. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua com a element que facilita l’aprenentatge i com a instrument per millorar el desenvolupament de la comunicació.

 • 15. Utilitzar estratègies d’aprenentatge amb la finalitat de buscar informació i resoldre situacions d’aprenentatge de manera autònoma.

 • 16. Utilitzar recursos didàctics (diccionaris, llibres de consulta, material multimèdia, mitjans audiovisuals i informàtics, etc.) amb la finalitat de buscar informació i resoldre situacions d’aprenentatge de manera autònoma.

 

CONTINGUTS

PROCEDIMENTS

 • Comprensió global de missatges procedents del professor, d’altres companys o dels mitjans audiovisuals i informàtics utilitzats.

 • Aplicació productiva de les estructures gramaticals i lingüístiques

 • Producció de textos escrits senzills.

 • Respostes escrites a estímuls orals o escrits.

 • Producció de missatges orals comprensibles.

 • Pronunciació i entonació de  paraules i frases.

CONCEPTES

 • Intencions comunicatives:  Parlar sobre animals, Expressar habilitats i capacitats,  Utilitzar el verb            modal can.

 • Reconeixement i producció del vocabulari relacionat amb: noms d’animals, habilitats i capacitats.

 • Rutines, fórmules bàsiques i expressions freqüents: preguntes i respostes amb have got i amb have.

 • Estructures gramaticals: el verb modal can (formes afirmativa, negativa i interrogativa), formació de paraules (substantius a partir de verbs).

 • Pronoms interrogatius: What, Who, When, Where, How, How many, Why

    

 

 

   PROPOSTA D'ACTIVITATS I MATERIALS PER A CADA SESSIÓ DE TREBALL

Presentem les activitats de la unitat en dos apartats diferents:

A l’apartat 1 ) hi trobareu d’una manera esquematitzada les activitats en la seva globalitat, podent adaptar a cada grup d’alumnes la temporització adient segons els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

A l’apartat 2) hi trobareu la programació de cada una de les 24 sessions amb el treball específic que varem realitzar en la nostra experiència. En aquest apartat  hi trobareu tot el material d’aula ordinària, aula TIC i aula PD per a utilitzar, així com la descripció de les diferents tasques i material complementari pel professorat.

La majoria d’activitats les hem realitzat  en parelles o en petits grups de 3/4 alumnes.

 

APARTAT 1

11 SESSIONS A L'AULA ORDINÀRIA

 • 2 sessions introductòries per fer la presentació del tema amb català des de l’àrea de ciències. Materials : classificació dels animals vertebrats, aparells i sistemes dels animals vertebrats.

 • 9 sessions per a treballar els exercicis de cada apartat, l’avaluació i les exposicions orals i en murals.  
  Materials: Fitxes de treball ( reading and comprehension sheet), Dossier Zoo i Avaluació

 
4 sessions a l'aula PD (pissarra digital)  per fer la presentació dels diferents tipus de vertebrats. 
Materials:  Vertebrates: Fish, Mammals, Reptiles,  Artic introduction

 
8 SESSIONS A L'AULA D'INFORMÀTICA

 • 6 sessions per a treballar  l’elaboració del video ( les dues darreres amb dos professors a l’aula per poder treballar amb grup reduït). 

Material:  Software : Windows Movie Maker

L’elaboració del video requereix  poder comptar amb més d’un professor/a a l’aula, si això no és possible, el producte final també  pot ser una presentació PowerPoint.

 • 2 sessions per al Tresaure Hunt

1 sessió Sortida al Zoo de Barcelona. 

Material:   Dossier Zoo

 

El material de cada activitat el trobareu a l’apartat 2 amb els links corresponents.

En algunes activitats hi trobareu també un link amb una breu explicació pel professor/a.

 

 

APARTAT 2

24 SESSIONS DE TREBALL

1- AO

Presentació ciències

Classificació

 

2- AO

Presentació ciències

Aparells i sistemes

3- PD

Vertebrates : Fish

vertebrates fish.ppt

4- AO

Exercices The vertebrates 1: Fish

Reading and comprehension sheet

(treball individual i correcció oral a l’aula)

5- TIC

Software Windows movie maker

 

 6- TIC

Software Windows movie maker

7- PD

Vertebrates: Mammals

\links\PD mammals.ppt

8- AO

Exercices Mammals

Reading and comprehension sheet

9-  VISIT ZOO

Dossier

links\dossier visita zoo.doc

10- AO

Correcció Dossier zoo

(ciències)

11- TIC

Preparació material pel video ( tria de fotos del zoo i música )

 

12- TIC

Preparació material pel video

( tria de fotos del zoo i música )

13- AO

 Reading research. Polar bear

links\pre-research polar bear voc activity.doc

 G:\comenius+master\unitat clil-si vertebrats agost07\links\artic introduction.ppt

14- AO

Reading research. Polar bear

links\polar bear Student A.doc

 links\polar bear Student B 2.doc

links\glossary about Polar bear research.doc

15- PD

Reptiles

 

links\PD reptiles.ppt

16- AO

Exercices Reptiles.

 

17- TIC/AO

Food chain

Tresaure Hunt

Solutions links\food chain exercises1.doc

 links\food chain excercises.doc

18- TIC

Food chain

Tresaure Hunt

 

links\FOOD CHAIN tresaure hunt.ppt

19- AO

 Questions about vertebrates.

(treball en grups de 4 alumnes)

Vertebrates homework

(treball individual)

 

 

20- AO

 Elaboració d’un poster dels vertebrats i exposició a l’aula

 

(treball individual)

21- AO

Avaluació de ciències

 

22- AO

Exercisses/

Avaluació d’anglès

 

links\exam.doc

23- TIC

Muntatge/gravació veu video

(dos professors a l’aula)

 23- TIC

 

inks\Animals  WebQuest.ppt

24- TIC

Muntatge/gravació veu video

(dos professors a l’aula)

  24- TIC

 

inks\Animals  WebQuest.ppt


AO: Aula ordinària  

TIC: Aula d'informàtica  

PD: Aula amb pissarra digital  

  

1-AO
Classificació ciències
classificació
2-AO
Aparells i sistemes
aparells
3-PD
Vertebrates: Fish
fish
4-AO
Reading and
comprehension sheet
 about fish.
fish
5-TIC
Software windows
Movie maker  (a)

Teacher's material   video
6-TIC
Software windows
Movie maker
7-PD
Vertebrates: Mammals
mammals
8-AO
Reading and
comprehension sheet
 about mammals.
exercicies mammals
9-Visit Zoo
dossier zoo

Teacher's material
zoo
10-AO
Correcció del dossier del zoo
amb el professor de ciències
11-TIC

Preparació de material pel video

(tria de fotos del zoo i música)

12-TIC

Preparació de material pel video
(tria de fotos del zoo i música)
13-PD
Reading research:
 Polar bear
vocabulary

artic introduction


Teacher's material  artic
14-AO
Reading rsearch:
Polar bear
glossary
Teacher's material
polar bear
student A
student B
15-PD
Vertebrates: Reptiles
reptiles
16-AO
Reading and
comprehension sheet
 about reptiles.
exercices reptiles
17-TIC
Food chain. Treasure hunt


exercises

Teacher's material
solutions
18-TIC
Food Chain. Treasure Hunt


treasure hunt

Teacher's material
treasure hunt
19-AO
Questions about vertebrates
(treball en grups de 3/4 alumnes)
questions vertebrates
Vertebrates homework (individual)
homework
20-AO
Elaboració d'un poster amb
el  material de homework i
exposició a l'aula
21-AO
Avaluació ciències

prova vertebrats
22-AO
Avaluació anglès

English exam
23-TIC
Muntatge/gravació veu video
(dos professors a l'aula)
23-TIC
animals webquest
24-TIC
Muntatge/gravació veu video
(dos professors a l'aula)

24-TIC
animals webquest

 

VIDEO AND LINKS

El Video sobre les adapatacions del vertebrats, s'ha elaborat a l'aula TIC comptant amb el suport de dos professors/es a l'aula.

Durant les dues primeres sessions, els alumnes aprenen el funcionament del programa. Per aquesta tasca hem comptat amb la col·laboració del departament de tecnologia que ha impartit la part teòrica.

Dues sessions els alumnes, per parelles, seleccionen parelles de fotos de la sortida al zoo que volen presentar i confeccionen la part d'imatges del video (fotografíes, transicions, rètols...).

Durant dues sessions més s'utilitzen per a la redacció del comentari sobre les adaptacions del diferents animals escollits, primer amb català i després en anglès.

Dues sessions més es dediquen a la gravació de la veu. En grups de 3 o 4 alumnes, es fa amb el professor/a d'anglès a l'aula ordinària, mentre la resta treballa a l'aula TIC amb un altre material i professor/a (sessions 17 i 18).

L'edició final del video de cada grup es fa amb el professor/a de ciències a l'aula TIC.

Cada grup presenta el treball realitzat a la resta de companys a l'aulaTIC.

Exemples de videos elaborats pels alumnes:

video1 video2 video3

 

La presentació a l'aula PD es pot sequenciar obrint la finestra "visualitza" i l'opció "presentació diapositives", la transició de cada diapositiva només està preparada amb el ratolí.

Per presentar-la als alumnes es pot fer a partir de preguntes orals del tipus: What do you know about?? How do mammals breath?? What do they need to live?? Els alumnes han d'elaborar un dossier d'apunts del que s'explica a l'aula PD amb tot el vocabulari après.

Pàgines web de consulta

http://www.extremescience.com/PolarBear.htm
http://www.worldwildlife.org/polarbears/  
http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/webstionaris/organismes.htm
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/18peixosiamfibis/18peixosamfibis.htm
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/19reptilsiocells/19reptilsiocells.htm
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/20mamifers/20mamifers.htm

 

Nota legal

Es concedeix permís per copiar, distribuir i/o modificar aquest document sota els termes de la GNU Free Documentation License, versió 1.2 o qualsevol versió posterior publicada per la Free Software Foundation sense seccions invariables, sense textos de portada, i sense textos de contraportada.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.

Copyright © 2007-2008 Elisabeth Eixarch Domènech