APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part III > matemàtiques 1r d'ESO > continguts 
PART III
 
 


CONSIDERACIONS PRÈVIES: CONTINGUTS

El currículum de matemàtiques de 1r d'ESO inclou l'ús del càlcul del màxim comú divisor i del mínim comú múltiple de dos nombres i el càlcul d'àrees de figures planes. Les àrees que s'estudien són, entre d'altres, les àrees dels paral·lelograms, triangles, i altres polígons tant regulars com irregulars.

El tractament que reben aquests continguts en els llibres de text és ben divers. Probablement alguns manuals assumeixen que ja s'han abordat algunes àrees en nivells anteriors (a 6è de primària), mentre que d'altres no assumeixen tant aquest supòsit i s'hi estenen amb més detall.

El tractament no és divers únicament pel que fa a l'extensió amb què s'aborda el tema. En alguns llibres l'explicació dedica poca atenció a la justificació de les regles que permeten el càlcul, o de les fórmules, mentre que en altres llibres es duu a terme un esforç important en aquesta justificació, un esforç que persegueix la comprensió de les nocions -tal i com fa la present proposta.35

El càlcul del màxim comú divisor i del mínim comú múltiple estan englobats dins l'estudi de les fraccions. Així, és part dels continguts procedimentals del currículum de matemàtiques de 1r d'ESO:

" Nombres naturals i operacions.
      " Màxim comú divisor i mínim comú múltiple.
(...)
" La simplificació i amplificació de fraccions.
" La reducció de fraccions a comú denominador.
" El càlcul de sumes i restes de fraccions.

tot i que les nocions ja s'han introduït a 6è de primària.

El càlcul de les àrees de les figures planes és part de la geometria i rep diferent consideració en els diferents manuals. En qualsevol cas, els continguts conceptuals del currículum en ens quals em vull centrar són:

" Àrees de quadrilàters.
" Àrees de polígons regulars i irregulars.

Exemple d'un llibre de text

El segon dels llibres mencionats anteriorment (vegeu nota 35), per exemple, caracteritza les nocions de m.c.d. i de m.c.m. com segueix:

El màxim comú divisor de dos nombres o més és el més gran dels divisors que tenen en comú. (pàg. 19)

El mínim comú múltiple de dos nombres o més és el més petit dels múltiples que tenen en comú. (pàg. 20)

Pel que fa al càlcul de totes dues nocions, el llibre en diu:

A partir de la descomposició en factors primers, el màxim comú divisor de diversos nombres s'obté multiplicant els factors que els nombres tenen en comú elevats a l'exponent més petit amb què apareixen en la descomposició. (pàg. 20)

El mínim comú múltiple de diversos nombres s'obté en multiplicar els factors comuns i no comuns d'aquests nombres, elevats als exponents més grans amb què apareixen en la descomposició. (pàg. 21)

Exemples semblants es troben pel que fa al càlcul de les àrees.

Els continguts rellevants

Els continguts rellevants

Allò en què volem incidir, a part del domini dels càlculs en qüestió, és en la comprensió de les raons que fonamenten aquest càlcul.

No és que els llibres de text de matemàtiques no tinguin en compte, en general, aquesta justificació. En realitat, per la seva naturalesa, les matemàtiques prenen com a base el raonament, de manera que els llibres de matemàtiques tenen molt més en compte aquestes consideracions que no pas els llibres d'altres matèries. El llibre que he citat n'és un bon exemple en allò que pertoca al càlcul de les àrees de les figures planes. No es tracta de fer cap anàlisi dels llibres, sinó d'incidir en un mètode.

Així doncs, allò que serà rellevant aquí és la manera com justifiquem el càlcul.

------
35. Són exponents d'això, respectivament, Frías, V. i altres (2002): Matemàtiques 1. Esfera. Barcelona: Casals; i Besora, J. i altres (2007): Matemàtiques 1. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill.