LLATÍ 1r de Batxillerat

Normativa que regula el currículum de Llatí a Batxillerat : decret 142 /2008, publicat al DOGC num 5183. , DE 15 de juliol, amb les competències específiques de la matèria, contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat, objectius, continguts a 1r i 2n curs, criteris d'avaluació .


CONTINGUTS. PRIMER DE BATXILLERAT

1. Origen i evolució del llatí.

1.1. L’indoeuropeu i el llatí.

1.2. Etapes, àmbit i registres del llatí fins al segle VI dC.

1.3. La fragmentació lingüística de l’imperi romà. La formació de les llengües romàniques.

1.4. L’evolució del llatí a les llengües hispàniques. Nocions bàsiques.

1.5. El llatí medieval i el llatí humanístic. Definició i àmbit d’actuació.

2. Llengua llatina.

 LATINE LOQUERE: des ressources variées pour l'étude et la promotion des Langues Anciennes. [des del lycée collège du Diois, Grenoble)

2.1. Característiques d’una llengua flexiva. L’ordre dels mots.

2.2. Nocions bàsiques de fonètica, prosòdia i escriptura llatines.

2.3. Introducció a la morfologia nominal i pronominal.

la declinació en melodia: pàg. francesa on "canten" les declinacions, com a sistema mnemotècnic

2.4. Introducció a la morfologia verbal.

2.5. Introducció a la sintaxi nominal. La concordança.

2.6. Introducció a la sintaxi oracional.

2.7. Partícules d’ús més freqüent.

3. El lèxic llatí.

3.1. Aprenentatge de lèxic llatí. Sintaxi i semàntica. [Cf.: Le vocabulaire latin du collège [des del lycée collège du Diois, Grenoble]

3.2. Camps semàntics i famílies lèxiques.

Vocabulaires thématiques [des del lycée collège du Diois, Grenoble]

3.3. Expressions llatines en el registre estàndard de la llengua pròpia.

4. Roma i la pervivència de la cultura clàssica a Europa.

4.1. Geografia de Roma. Itàlia. L'imperi.

Etapes de la història de Roma dels segles VIII aC al VI dC.

4.2. Aspectes d’organització política, social i religiosa a Roma.

4.3. Aspectes de la vida quotidiana (la casa, la familia, l’educació, el calendari, el treball,…)

4.4. Nocions bàsiques sobre tècnica i art.

4.5. Vigència d’usos i costums romans a la societat actual. El dret.

5. Els textos llatins i la seva interpretació. Iniciació a les tècniques de traducció.

Programa setmanal (no és fixe, s’adaptarà al ritme de treball):

-3 sessions setmanals de llengua (traducció, gramàtica, etimologia,...)

-1 sessió setmanal de Cultura Llatina, Història de Roma, realia,

·                     LLIBRE DE TEXT:

·                     Hans Ørberg: LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA. Familia Romana // LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA. Latine disco I-

Us serà força interessant consultar el següent blog destinat a usuaris del curs LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA

 

·                     AVALUACIÓ:

·                     El treball quotidià de traducció, els exercicis fets a casa,i els treballs són conditio sine qua non, necessària, pero no suficient, per a la superació de la assignatura.

·                     E s realitzaran dos exàmens en cada trimestre, un de llengua (amb traducció , gramàtica i etimologia), i un altre de Hª i Literatura.

·                     La matèria de llengua es considera d'avaluació contínua fins a cert punt:

L'alumne que suspengui sols un trimestre de llengua, el primer o segon, i aprovi el següent amb una nota superior a 5'5, no haurà de fer exàmens de recuperació. Si el trimestre suspès és el tercer, haurà de fer una recuperació de la matèria d'aquest trimestre.

L'alumne que suspengui més d'un trimestre de llengua, haurà de fer exàmens de recuperació.

La matèria de Literatura e Hª NO ÉS ACUMULATIVA. Tot examen suspès haurà de ser recuperat amb una altra prova.

·                     E s recorda que segon criteris general de Centre la mala lletra, lletra il·legible i/o una presentació barroera, o la no presentació dels treballs o exercicis obligatoris poden suposar un descens important en la qualificació i fins i tot, la suspensió de la mateixa qualificació.

·                     LA NOTA DE LLATÍ DE FINAL DE BATXILLERAT es calcularà, sempre desprès d’haver aprovat 1r. I 2on., atorgant un valor del 40% a la nota de Llatí de 1r. I el 60% a la nota de segon.


 

ENLLAÇOS ÚTIL PER A USUARIS DEL MÈTODE ORBERG:

[ llistat degut a Luis Inclán, de l'IES Cendrassos, de Figueres]

Eines:

 

 

Hans H. øRBERG:

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA

Compendium capitulī VI Familiae Rōmānae (LLPSI)

Compendium capitulī VI Familiae Rōmānae (LLPSI)

LLPSI Familiae Romanae Cap. 8 (Taberna Romana) Epigramma Martialis

LLPSI. Familiae Romanae Cap. 7 Puella et rosa et carmen "De rosis nascentibus"

Vocabularium Capituli VIII 3 p.

CAP I II a de Pronomine Adiectivo ...

Nomina Secundae Declinationis

Construcciones de Lugar y Tiempo

Instrumenta ad usum discipulorum,

GRAMÁTICA

VALORES DE LOS CASOS

ListaDO de los 50 verbos latinos más frecuentes

DERIVACIÓN Y COMPOSICIÓN EN LATÍN

TERMINACIONES LATINAS

DEL LATÍN AL CASTELLANO

LÉXICOS

VOCABULARIO DE 'FAMILIA ROMANA'

VOCABULARIO DE 'CAESAR'

VOCABULARIO DE 'SERMONES ROMANI'

LÉXICO PARA LA CLASE

(español-latín)

Vocabula Computatralia

K. Kokoszkiewicz (english-latin)

VOCABULARIO MULTILINGÜE 'FAMILIA ROMANA'

LATINE - English · Français · Español · Italiano · Deutsch

Preliminary Lexicon of Modern Latin - David Morgan (eng-lat)

COMMERCIA EPISTOLARVM. Olivarius Rimbault composuit, Eliana Dorca Hispanice vertit.

I- de se ipso/-a

II- de habitatione sua

III- de regione sua

V- de magistris

VI- de feriis

VII- de die natali

LEXICON IMAGINIBVS ORNATVM. Ansgarius Legionensis composuit

nomina I declinationis

nomina II declinationis

nomina III declinationis

verba I coniugationis

verba II coniugationis

verba III coniugationis

verba III bis coniugationis

verba IV coniugationis

verba anomala

TEXTOS & VARIA

Itinera Litteraria in Chrononave (Jarcius Gaditanus)

Cómic 'Martialis' (F. Lillo y A. Valverde)

CD DEMO de

'Familia Romana'

LA VÍA DE LOS HUMANISTAS:

vídeos del curso Lingua Latina, grabados en Italia por L. Miraglia

Ver en Youtube

Descargar en MP4

Puer qui a ludo se abstinuit (Ansgarius Legionensis)

IMAGINES LLPSI:

Personae & Tabulae

Actualizaciones de los CD-ROM

TEMAS CULTURALES, por Fernando Lillo

<CAPITVLVM · I> ·

<CAPITVLVM · II> ·

<CAPITVLVM · III> ·

<CAPITVLVM · IV> ·

<CAPITVLVM · V>