PAAU (SELECTIVITAT)


Adreces oficials (Accés a la Universitat):

Fulletó pdf.: PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A L’ALUMNAT DEL BATXILLERAT CURS 2010-2011.

ESTRUCTURA DE LA PROVA: Tota la informació referent a cada una de les proves (contingut, estructura, criteris generals de correcció dels exàmens)

D’abril a setembre funciona l’aplicació interactiva d’autoavaluació Posa’t a prova.

MATRÍCULA: Tots els tràmits relacionats amb les PAU es faran a través del portal https://accesnet.gencat.cat:

a) Prematrícula: Fer la prematrícula al portal (del 23 de febrer al 7 de març).

b) Matrícula definitiva (pas obligatori per poder realitzar les proves). Formalitzar definitivament la matrícula al portal del 25 de maig al 6 de juny).

Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat per a la preinscripció de 2011

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques

de coneixement dels títols de grau, que seran d’aplicació per a l’accés a la universitat en la

preinscripció 2011.

Proves d'accés a la universitat (PAU)

Preinscripció

Informació general i terminis

Preinscriure't segons la teva via d'accés

Admissió - Preinscripció 2010

Terminis de matrícula a la universitat 2010

Preguntes freqüents

Informació general

Introducció i normativa

Estructura i qualificació de les PAU

Adreces d'interès

Doble correcció i reclamació

Resultats estadístics

Altra informació d'interès

Matrícula a les PAU Calendari i horari

Exàmens i informació de les matèries

Amb el Posa't a prova compteu, a més, amb una bona eina d'autoavaluació per preparar-vos per a les PAU. Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l'Oficina.

Proves d'accés a les universitats catalanes

Proves d'accés a les universitats catalanes: exàmens dels cursos anteriors (2008-2010)

Llatí: Estructura de l'exercici i criteris generals d'avaluació

Llatí: Concrecions dels objectius i continguts del currículum (PDF)

Grec: Estructura de l'exercici i criteris generals d'avaluació

Grec: Concrecions dels objectius i continguts del currículum (PDF)

 

Selectivitat a Catalunya: Grec i Llatí (2011)

 

[Pàgina-web molt útil, preparada pel Sebastià Giralt, en Labyrinthus]

podeu accedir també des de chironweb.org:


Selectividad: griego Selectividad: latín

Selectivitat: Catalunya. Grec Selectivitat: Catalunya. Llatí


Podeu trobar informació curricular sobre el batxillerat aquí

 PÀGINES-WEB AMB MATERIALS DOCUMENTALS MOLT ÚTILS PER PREPARAR LES PAU:

 

La pàgina Labyrinthus, de Sebastià Giralt, és una de les que us será més útil de consultar. En ella trobareu, entre d’altres, les següents seccions:

LLATÍ El laberint de Roma:

 

El laberint de Roma (Sebastià Giralt)

HISTÒRIA DE ROMA:

POLÍTICA I SOCIETAT:

Els orígens de Roma

La República

L'Imperi

La història de Roma a Internet

Mapa de l'Imperi romà

La societat romana

El sistema polític de la República

LA CIUTAT ROMANA:

Visita a Roma

Les ciutats conquereixen el territori

Una estructura quadriculada

El fòrum, centre de la ciutat

On anem a divertir-nos?

Les cases privades

Els aqüeductes

Totes les vies duen a Roma

Tàrraco

Empúries romana

Bàrcino

Ilerda

Emèrita Augusta

LA VIDA PRIVADA

El naixement

L'escola

L'adolescència

El matrimoni

LA RELIGIÓ ROMANA:

Una religió d'estat

Els déus

Els sacerdots

Els rituals

El calendari

El culte imperial

El culte privat

Els funerals

El culte dels morts

Les religions orientals

El cristianisme

LLENGUA LLATINA

El llatí en la història

L’alfabet llatí, el nostre

Gramàtica llatina

Consells per a la traducció

Llatinismes

El llatí a Internet

ELS CLÀSSICS LLATINS

El medi literari

Dotze segles de literatura llatina

Els gèneres literaris a Roma

Textos llatins

Literatura llatina a Internet


 

 

Bloc 1. La llengua llatina —› dins Latinum (Gramàtica llatina)

1. Característiques d’una llengua flexiva. Nocions bàsiques de fonètica i de prosòdia.

2. Morfosintaxi nominal. Flexió del nom substantiu i del nom adjectiu. Valor sintàctic bàsic dels casos. Reconeixement de formes considerades irregulars que apareixen amb un elevat índex de freqüència.

3. Morfosintaxi pronominal. Els pronoms anafòrics, demostratius, interrogatius, personals, relatius, indefinits i possessius.

4. Morfosintaxi verbal. Formes personals actives i passives que presenten un índex elevat de freqüència (present i pretèrits perfet, imperfet i plusquamperfet d’indicatiu i de subjuntiu); formes no personals (participi de present, passat; infinitius de present i de passat). formes considerades irregulars que apareixen amb un elevat índex de freqüència.Construccions de participi i d’infinitiu.

5. Sintaxi de l’oració simple.

6. Sintaxi de l’oració complexa. Coordinació. Subordinació d’aparició més freqüent en llatí. Oracions de relatiu. Construccions introduïdes per cum (temporals i temporal-causals), ut / ne (completives i finals) i ut (consecutives), ut non (consecutives).

7. Preposicions i conjuncions més habituals.

Bloc 2. Els textos llatins i la seva interpretació

1. Traducció de textos originals en prosa de qualsevol època de la llatinitat, excepció feta dels que presenten formes amb dificultats foneticomorfològiques que poden dificultar-ne la comprensió.

2. Anàlisi morfosintàctica dels elements que conformen el textos llatins.

3. Ús del diccionari de llatí.

Bloc 3. El lèxic llatí

1. Expressions llatines dels registres estàndard i culte del català (Vegeu annex 1).

Bloc 4. Roma i la pervivència de la cultura clàssica

 1. Civilització romana.

1.1. Urbanisme (disseny, fundació i traçat de les ciutats, muralles) i obres públiques (aqüeductes, ponts i vies).
1.2. L’habitatge:
domus, uillae (uillae rusticae / uillae urbanae) i insulae.
1.3. El temps d’oci. Forma i funció dels edificis (
L’oci: teatre, amfiteatre, circ i termes) i activitats que s’hi desenvolupaven.
1.4. Els temples.

 1. Patrimoni arqueològic.

2.1. La presència romana a Catalunya: Barcino (Bàrcino), Emporiae (Empúries), Ilerda (Ilerda), Tarraco (Tàrraco).
2.2. La presència romana a la resta d’Hispània. Emerita Augusta (Emèrita Augusta). (Vegeu annex 2).

 1. Literatura. Principals gèneres i autors llatins

3.1. Poesia dramàtica: Plaute.
3.2. Poesia èpica:
Virgili. Les Metamorfosis d’Ovidi, un poema epicodidàctic.
3.3. Poesia lírica:
Horaci.
3.4. Poesia elegíaca:
Ovidi.
3.5. Prosa historiogràfica:
Cèsar.
3.6. Oratòria:
Ciceró.

GREC (El laberint de Grècia / El laberint dels mites):

 

EL LABERINT DE GRÈCIA (SEBASTIÀ GIRALT)ATENES, LA CIUTAT DELS PRODIGIS

La democràcia atenesa - Història de la democràcia atenesa

Les institucions polítiques

La democràcia d'Atenes en perspectiva

Passejada per Atenes

Alexandre el Gran

LA VIDA PRIVADA DELS ATENESOS

La casa

Els banquets o simposis

La situació de la dona. El matrimoni

L'amor i el sexe

Els fills. L'educació

L’EXPANSIÓ COLONIAL GREGA: EMPÚRIES

La colonització grega

Empòrion, cruïlla de cultures

LA RELIGIÓ GREGA

Els homes i els déus

Els ritus

Els càrrecs religiosos

Els llocs de culte

ELS CLÀSSICS GRECS

Homer

Hesíode

Poesia lírica

La tragèdia i la comèdia

Historiografia

GRAMÀTICA GREGA

Inici

Fonètica i escriptura

Morfologia

Sintaxi

Cultismes i vocabulari científic d'origen grec

Grec a Internet 

 

Atenent al Currículum de Batxillerat de la matèria “Grec” inclòs en el Decret 142/2008 (DOGC núm. 5183), i de cara a les PAU del curs 2009-2010, i tenint en
compte allò que fa referència al segon any, ha estat considerat oportú establir les següents

Orientacions per a l'examen de Grec

 

1. La llengua grega
(atès que el coneixement d’una llengua s’adquireix de forma progressiva, cal tenir en compte també alguns continguts que corresponen al primer any)

2. Els textos dels autors grecs i la seva interpretació

 • Traducció, amb l’ajut del diccionari, de textos de dificultat mitjana-baixa de prosa àtica, amb anàlisi sintàctica implícita, i explícita quan es demani.
 • Interpretació dels aclariments morfològics, sintàctics i/o semàntics que es donin a peu de text (per exemple, respecte de formes en modes subjuntiu i optatiu, en temps de perfet o en veu passiva) per a la seva inclusió en la traducció.
 • Lectura en traducció d'obres senceres o en part, d'autors grecs. Proposem el següent llistat orientatiu:
  • Èpica: Ilíada, Odissea
  • Tragèdia: Èsquil, Prometeu Encadenat
  • Sòfocles, Èdip Rei, Antígona
  • Eurípides, Medea, Bacants
  • Comèdia: Aristòfanes, Els Núvols, Lisístrata

3. El lèxic grec i la seva vigència en la terminologia culta de les llengües modernes

4. La idiosincràsia dels grecs i el seu llegat.

 • Comprensió d'obres senceres o fragments de la literatura grega, sobretot referits a l'epopeia homèrica i al drama, i exposició d'alguns aspectes sobre la temàtica, els protagonistes i les característiques del gènere literari al qual pertanyen.
 • Coneixement de les restes arqueològiques dels jaciments (Empúries, Roses) i dels museus que tenim al nostre abast.
 • Coneixement dels gèneres literaris en prosa, especialment la historiografia d’època clàssica, així com dels fenòmens històrics que s’hi expliquen.
 • Coneixement de les produccions artístiques dels grecs antics i la seva funció (temples i teatres); la seva influència en creacions posteriors fins als nostres dies.

 

Altres webs recomanades pel Sebastià Giralt, amb activitats i materials per preparar la selectivitat:

Alguns et proposen activitats per repassar alguns dels temes: