C. La relació de reciprocitat entre llengua i      projectes
Com entenem el treball per projectes
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La llengua esdevé l’eix vertebrador de tot el procés en el desplegament del projecte, alhora que treballar per projectes afavoreix el desenvolupament de les habilitats lingüístiques.
És per això que estem en condicions d’entendre i afirmar que existeix una relació de reciprocitat entre llengua i projectes.
Aquesta reciprocitat no esdevé de forma espontània, sinó que implica reflexió i intenció per part del mestre que ha d’actuar com: observador, mediador i creador de contextos.

És evident que aquesta forma de treballar no és l’única modalitat que permet crear situacions d’ensenyament-
aprenentatge de la llengua oral i escrita. Els trets que n’hem destacat ens constaten que en el treball per projectes la llengua no només és objecte d’aprenentatge, sinó que és un dels instruments que permet a l’alumne aproximar-se al currículum. Aquesta relació interdisciplinària, ús de la llengua i continguts de les diverses àrees, va més enllà d’usar la llengua com a simple forma d’expressar el coneixement; la llengua esdevé l’instrument de mediació semiòtica en el procés de construcció del pensament verbal.
Per assegurar que la llengua d’escola ocupi aquest lloc és especialment important que s’aprengui en contextos funcionals per, d’aquesta manera, facilitar que les competències que els alumnes van adquirint, tant en l’àmbit oral com en l’escrit, siguin transferibles a la vida quotidiana.
Totes les idees exposades ens condueixen a considerar el treball per projectes com una opció metodològica que afavoreix l’aprenentatge de la llengua de forma significativa i funcional.

Tornar a la pàgina principal