3. Intervenció del professorat
Com entenem el treball per projectes
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quan el professor adopta el paper d'observador, tant en les activitats individuals com en les de grup, una de les principals tasques és avaluar el que els alumnes fan i preveure el que està en la seva zona de desenvolupament proper, o sia, el que poden fer. La seva intervenció ha d'anar orientada en dos sentits: per un costat, creant les condicions òptimes perquè es produeixi la interacció entre l'alumne i el nou contingut i alhora intervenir d'acord amb les necessitats de cada alumne i del grup.

Per altra banda, el mestre ha de posar especial èmfasi en la creació de contextos compartits que propiciïn l'aprenentatge de la llengua de forma global, en situacions on l´ús tingui un significat i un objectiu.

El context és un referent ambiental i temàtic que, compartit per tot el grup, serveix de marc a les experiències i intercanvis comuns. Les activitats d'aprenentatge es plantegen des d'una perspectiva globalitzadora, s'integren els continguts a partir d'unitats que tenen sentit.

Des d'aquesta perspectiva, la llengua és molt més que un contingut del programa; és un instrument de relació i coneixement. Els nens aprenen a dominar progressivament el llenguatge mentre interaccionen entre ells i amb l'entorn, gràcies a la participació del mestre.

És en aquests contextos d'interacció que els alumnes negocien significats i faciliten la construcció del coneixement, producte d'una construcció social que a llarg termini afavoreix la memòria comprensiva. Això comporta que l'ensenyant adopti unes actituds orientades a:

  • afavorir, estimular i orientar els intercanvis verbals amb els nens i entre ells.
  • mostrar-se sensible als seus interessos i intents de comunicació,
  • recollir i potenciar tot allò que estimuli el nen a interactuar i comunicar-se.
Tornar a la pàgina principal