Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Objectius del projecte.

Objectius del projecte.

Aquest projecte neix amb la il•lusió i intenció d’acompanyar als alumnes en el llarg camí de la seva formació, dotant-los de materials que afavoreixin l’assimilació de les competències bàsiques que els seran necessàries per ser-ne ciutadans de ple dret al segle XXI. És a dir, tot i partint de les competències bàsiques pròpies de l'àmbit de la Tecnologia i la Ciència, s’endinsa en les del àmbit matemàtic, social, lingüístic i laboral, sense oblidar les competències transversals:

Tecnologia i Ciència:

Les competències bàsiques de l’àmbit tecnicocientífic, malgrat que es refereixen a dominis molt diversos (processos tecnològics, salut, consum, etc.), pretenen, en conjunt, capacitar els escolars perquè puguin desenvolupar-se de manera autònoma en un medi tan dependent dels avenços cientificotècnics com l’actual. Amb el desenvolupament d’aquestes competències es persegueix, per tant, desenvolupar en els alumnes les bases del pensament tecnocientífic necessàries perquè aquests puguin interpretar el món dels objectes i fenòmens amb els quals conviuen habitualment, així com afrontar els problemes més comuns que s’hi relacionen. Parlar-ne per tant de la Tecnologia i la Ciència a l’edat mitjana és parlar dels fonaments tecnocientífics de la nostra època actual.

 • Compilar informació i aplicar coneixements bàsics de tecnologia per resoldre problemes senzills.
 • Explicar amb criteris tecnocientífics alguns dels canvis detectables que tenen lloc a la natura.
 • Conèixer els elements bàsics que componen una màquina per captar l'energia, per transformar-la i per produir treball útil.
 • Valorar la relació qualitat/preu /necessitat en el consum.
 • Establir les característiques i la composició bàsica d'alguns materials i valorar-ne les possibilitats de reciclatge.
 • Determinar els aspectes bàsics d'una alimentació adequada i valorar la seva importància per a la salut.

La competència en el tractament de la informació i competència digital incorpora diferents habilitats, que van des de l'accés a la informació fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

Competències transversals:

 • Les competències comunicatives:
  • 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  • 2. Competències artística i cultural
 • Les competències metodològiques:
  • 3. Tractament de la informació i competència digital
  • 4. Competència matemàtica
  • 5. Competència d’aprendre a aprendre
 • Les competències personals:
  • 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
  • Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:
  • 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • 8. Competència social i ciutadana

Àmbit Matemàtic:

 • Aplicar les operacions aritmètiques per tractar aspectes quantitatius de la realitat valorant la necessitat de resultats exactes o aproximats.
 • Decidir el mètode adequat de càlcul (mental, algorismes, mitjans tecnològics...) davant d’una situació donada i aplicar-lo de manera eficient.
 • Aplicar la proporcionalitat directa o inversa per tal de resoldre situacions properes que ho requereixin.
 • Mesurar d’una manera directa les magnituds fonamentals, usant els aparells adequats i les unitats adients en cada situació.
 • Fer estimacions raonables de les magnituds més usuals i valorar críticament el resultat de les mesures realitzades.
 • Usar els mètodes elementals de càlcul de distàncies, perímetres, superficies i volums en situacions que ho requereixin.
 • Emprar el coneixement de les formes i relacions geomètriques per descriure i resoldre situacions quotidianes que ho requereixen.
 • Utilitzar sistemes convencionals de representació espacial (maquetes, plànols, mapes...) per obtenir o comunicar informació relativa a l’espai físic.
 • Interpretar i presentar informació a partir de l’ús de taules, gràfics i paràmetres estadístics, i valorar la seva utilitat en la societat.
 • Reconèixer situacions i fenòmens pròxims en què intervé la probabilitat i ser capaç de fer prediccions raonables.

Àmbit social:

Tenir competència social significa ser capaç de mantenir bones relacions amb altres persones. Això únicament és possible si hom té bones relacions amb si mateix: la competència personal complementa la social. La competència social inclou un conjunt de coneixements, habilitats i actituds que estan relacionats amb l’àrea de les ciències socials, però que l’excedeix per incidir en altres àrees acadèmiques. Er la qual cosa remarcaré les especifiques d’aquest projecte, sense oblidar les no mencionades, es clar, que hom interessat por trobar en multitud de llocs web.

 • Identificar trets bàsics d’una societat.
 • Relacionar-se i conviure de manera participativa en una societat democràtica, plural i canviant.
 • Respectar i defensar el patrimoni cultural propi, historicoartístic i mediambiental.
 • Acceptar el fet que hi pot haver punts de vista diferents sobre un mateix esdeveniment, fenomen o problema.
 • Utilitzar la crítica com a eina positiva.
 • Descriure elements geogràfics de l’espai pròxim i llunyà.
 • Conèixer moments clau de la història.

Àmbit Lingüístic:

 • Parlar i escoltar, és a dir, ser competent en l’expressió i comprensió de missatges orals que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses.
 • Llegir, és a dir, ser competent a l’hora de comprendre i usar textos diferents amb intencions comunicatives també diferents.
 • Escriure, és a dir, ser competent a l’hora de compondre diferents tipus de text i documents amb intencions comunicatives diverses.

Àmbit Laboral:

 • Conèixer i valorar les pròpies habilitats enfront del món laboral.
 • Analitzar les condicions laborals.
 • Conèixer els drets i els deures dels treballadors.
 • Conèixer les normes d’higiene i de seguretat laboral.
 • Reconèixer i valorar la feina ben feta.
 • Conèixer la manera de presentar una feina ben acabada.
 • Valorar les innovacions que puguin millorar la realització d’un treball.
 • Avaluar el propi treball.
 • Avaluar el treball realitzat en equip.

Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida.En Castellano Objetivos del proyecto.

Pronto.

In English Targets of the project.

Soon.


Ilerda. Annus MDXXV. Enric Garsaball, Museu d'Art Jaume Morera.