PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

1. Normativa centres educatius. Instruccions per al curs 2008-2009

En l’organització del currículum d’ESO seran d’aplicació el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 4915, 29.6.2007) i l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

1.1 Programes de diversificació curricular

1. Finalitats

Els programes de diversificació curricular tenen com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.

La participació en les activitats previstes en aquests programes s’ha de presentar als alumnes com una oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, per tant, s’ha de requerir el compromís d’aprofitar l'oportunitat que se’ls ofereix. Pel seu caràcter obert, els alumnes han de poder participar, segons les seves necessitats, en un, dos, o els tres àmbits del programa. Així mateix, han de poder-s’hi incorporar en qualsevol moment del curs.

2. Organització

Els centres organitzaran programes de diversificació curricular per a l’alumnat que necessiti una organització diferenciada de l’establerta amb caràcter general en el centre, pel que fa als continguts i als criteris d’avaluació. L’objectiu d’aquests programes és que assoleixin els objectius i competències bàsiques de l’etapa i, així, posar al seu abast l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Aquests programes comportaran una organització curricular diferent i, eventualment, un horari de permanència al centre també diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre, o per què els centres organitzen altres activitats en altres espais.

El Departament d’Educació podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al desenvolupament dels programes que comportin la realització d’activitats fora del centre, que en cap cas no podran ser de tipus laboral o professional.

El que actualment es coneix amb el nom de "aules obertes" i "projectes singulars", s’han de considerar formes organitzatives i metodològiques dels projectes de diversificació curricular.

3. Modalitats

Els centres podran organitzar programes de diversificació curricular de dues modalitats:

  • Modalitat A: són els que es desenvolupen en la seva totalitat en el centre educatiu
  • Modalitat B: són els que estan gestionats pel centre educatiu, però en què l’alumnat cursa part o la totalitat de l’àmbit pràctic amb activitats externes al centre. L’horari d’aquestes activitats externes ha de ser com a màxim el 40% de l’horari lectiu.

4. Alumnat

Poden participar en aquests programes els alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge i un baix nivell de competències en la majoria de matèries, tenen compromès l’assoliment dels objectius de l’etapa i que reuneixen, a més, els requisits següents:

* Alumnat a partir del tercer curs d’educació secundària obligatòria. Aquests alumnes podran incorporar-se al programes de diversificació després de l’oportuna avaluació i a proposta de l’equip docent una vegada escoltat el seu parer i el dels seus pares o tutors legals.

* Alumnat que, havent cursat, segon curs d'ESO, no està en condicions de promocionar a tercer, i ja ha repetit un curs a l’etapa. Aquests alumnes podran incorporar-se als programes de diversificació prèvia avaluació i a proposta de l’equip docent, un cop escoltat el seu parer i el dels seus pares o tutors legals.

L’alumnat proposat per participar en aquests programes ha d’haver estat abans subjecte a altres mesures d’atenció a la diversitat, l’eficàcia de les quals ha resultat insuficient per a ells.

La incorporació en un programa de diversificació curricular serà voluntària, per la qual cosa requerirà l’acceptació tant de l’alumne/a com dels seus pares o tutors legals.

5. Durada

Els programes de diversificació curricular tindran una durada d’un o dos cursos escolars en funció de les circumstàncies de l’alumnat que hi participi.

* Per a l’alumnat que s’hi incorpora en acabar el segon curs i per a l’alumnat de tercer curs tindran una durada de dos cursos.

* Per a l’alumnat de quart que ha cursat tercer i ja ha repetit una vegada a l’etapa, el programa serà d'un curs o bé s’incorporarà al segon curs del programa, en cas que aquest tingui efectivament una durada de dos cursos.

* Podrà incorporar-se al programa l’alumnat que en acabar quart no compleixi els requisits de promoció o titulació. En aquest cas la durada del programa serà d’un any.

Amb caràcter general, la incorporació a un programa de diversificació curricular haurà de respectar els límits d’edat establerts en la normativa vigent per a l’escolarització obligatòria.

6. Disseny

Els centres dissenyaran els programes de diversificació curricular amb la finalitat de facilitar l’assoliment dels objectius i les competències bàsiques de l’etapa i l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria. A aquesta fi hauran d'aplicar una metodologia didàctica més funcional i una organització dels continguts i les activitats d’aprenentatge més globalitzada, així com incorporar les TIC com a eina d’aprenentatge de les matèries.

Es procurarà reduir el nombre de professors de tal manera que un mateix professor imparteixi continguts de més d’una matèria, si és possible, de forma interdisciplinària i fomentant el treball cooperatiu. El professorat que imparteixi els programes de diversificació curricular ha de ser prioritàriament professorat amb experiència docent i destinació definitiva al centre.

El programa ha d'abastar dos cursos. Per a cada curs cal especificar la relació dels continguts que es desenvoluparan en cadascun dels àmbits, amb l’especificació de l’assignació horària i el lloc de realització de les activitats, la metodologia i materials utilitzats per impartir-los, l’especialització del professorat que els impartirà i d’altre personal que hi participi, i els criteris d’avaluació que s’aplicaran, amb indicació del nivell d’assoliment necessari per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Tots els programes de diversificació curricular han d'especificar:

* Principis pedagògics, metodològics i d’organització

* Criteris i procediments d’assignació de l’alumnat

* Criteris organitzatius (d’agrupament d’alumnes, espais, horaris i utilització de recursos materials)

* Programació didàctica dels àmbits

* Programació didàctica de les matèries no integrades en àmbits (concreció d’objectius, continguts i criteris d’avaluació)

* Criteris d’acreditació per a l’alumnat

* Criteris i procediments per a l’avaluació i revisió del programa de diversificació curricular

7. Àmbits

Els programes s’estructuren en tres àmbits, que han d'incloure els aspectes bàsics recollits al web www.xtec.cat/estudis/eso/nou_curriculum_eso.htm:

* Àmbit de caràcter lingüístic i social: inclou els aspectes bàsics corresponents a les matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i els drets humans, llengua catalana, llengua castellana i, en el seu cas, la primera llengua estrangera.

* Àmbit científic i tecnològic: inclou els aspectes bàsics corresponents a les matèries de matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologia.

* Àmbit pràctic: consistent en activitats estructurades de caràcter pràctic i funcional que promoguin l’adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional. Alhora es desenvoluparan activitats que contribueixin a l’orientació professional dels alumnes. Inclourà activitats relacionades amb el currículum de l’ESO i específiques del programa. El Departament d’Educació podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al desenvolupament de l’àmbit pràctic dels programes de diversificació curricular que comportin la realització d’activitats fora del centre; activitats que en cap cas podran ser de tipus laboral o professional.

Si bé els programes de diversificació curricular s’estructuren en els àmbits descrits anteriorment, es podran desenvolupar per mitjà de projectes interdisciplinaris que contemplin agrupaments de les diferents matèries.

L’alumnat haurà de cursar un mínim de tres matèries amb el grup ordinari, si cal amb adaptacions de la programació ordinària. Aquestes matèries les seleccionarà el centre educatiu en funció de les característiques de l’alumnat i d’acord amb els següents criteris:

* En tots els casos la primera llengua estrangera, quan no s’hagi optat per integrar-la en l’àmbit, i l’educació física.

* Les matèries del currículum comú no incloses en els àmbits i, si escau, les matèries optatives.

Els departaments de coordinació didàctica, les matèries dels quals s’integrin en els àmbits, seran els responsables de l’elaboració de la programació didàctica de cada un dels àmbits.

A tall orientatiu, l’horari del programa de diversificació curricular, d'un total de 30 hores, s’ajustarà als criteris següents:

* Tutoria: 1 a 2 hores

* Matèries del currículum a l’aula ordinària: 5 a 7 hores

* Matèries específiques organitzades entorn dels àmbits: 11 a 13 hores

* Àmbit pràctic: 10 a 12 hores

8. Tutoria

La tutoria de l’alumnat d’aquest programa es planificarà i farà de manera personalitzada i contínua i comptarà amb assessorament psicopedagògic especialitzat.

Per tal d’afavorir una tutoria de caràcter més individualitzat i continu, l’alumnat es distribuirà entre el professorat que imparteix la docència al grup. En tot cas, un dels tutors farà la coordinació de l’equip de docents. Sempre que sigui possible es procurarà que la persona tutora sigui la mateixa durant els dos anys del programa.

9. Avaluació

L’avaluació dels alumnes que cursin un programa de diversificació curricular tindrà com a referent el sentit general de la programació (les competències bàsiques i els objectius de l’educació secundària obligatòria), així com els criteris d’avaluació específics del programa.

L’avaluació del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat, com la de la resta d’alumnes del centre, serà contínua i, alhora, global i diferenciada segons els diferents àmbits, projectes interdisciplinaris i matèries del programa. Quan el progrés de l’alumne no respongui als objectius previstos en el programa de diversificació curricular corresponent, es prendran les mesures educatives pertinents.

En qualsevol del dos cursos del programa de diversificació curricular els alumnes podran realitzar activitats extraordinàries, destinades a possibilitar la recuperació dels àmbits, projectes interdisciplinaris o matèries amb qualificació negativa, i ho faran en els mateixos termes plantejats amb caràcter general.

L’avaluació serà realitzada pel conjunt del professorat que imparteixi ensenyaments a l’alumnat del programa, coordinats per la persona responsable de la tutoria. Les decisions derivades de l’avaluació es prendran de forma col·legiada, d’acord amb allò que, per a aquests programes, es determini en el projecte educatiu.

El professorat del programa haurà d’aportar la informació corresponent a les activitats que l’alumne desenvolupi i el professorat dels grups ordinaris la informació corresponent a les activitats que desenvolupi amb el seu grup classe. El professorat del programa ha de fer un seguiment individualitzat de l’activitat de cadascun dels alumnes i disposar d’un registre de l’evolució dels seus aprenentatges. Així mateix, atès el necessari compromís que s’ha d’establir amb els alumnes en relació amb la seva participació en el programa de diversificació curricular com una oportunitat per a la millora dels seus aprenentatges i de les competències bàsiques, caldrà que l’autoavaluació dels alumnes mateixos esdevingui un element clau en el seu procés d’avaluació. Caldrà incidir especialment en hàbits i valors com l’assistència regular a classe, la puntualitat, la correcció en el tracte amb els altres, la responsabilitat, l’ordre, la constància i la iniciativa. El centre ha de determinar el professorat que farà el seguiment de l’alumnat que faci activitats pràctiques fora del centre.

Si en finalitzar el primer curs del programa de diversificació curricular, l’equip docent considera que l’alumne o alumna ha assolit en grau suficient els objectius i les competències bàsiques i, sempre que aquesta mesura afavoreixi el seu desenvolupament escolar i personal, es podrà decidir que faci el quart curs d’educació secundària obligatòria seguint el currículum general a l’aula ordinària, si cal amb adaptacions o ajustaments de la programació general o mesures de reforç.

L’alumnat que en acabar el programa no estigui en condicions d’obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria i compleixi els requisits d’edat establerts en l’article 19 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, podrà romandre un curs més en el programa.

Els alumnes que, a parer de l’equip docent, no hagin superat el primer curs del programa podran incorporar-se excepcionalment en els programes de qualificació professional inicial si han complert 15 anys abans del dia 1 de juliol de l’any natural de l’inici del programa de qualificació professional inicial i compleixin els requisits establerts per a l’accés a la normativa específica que els regula.

10. Titulació

L’alumnat obtindrà el títol de graduat en educació secundària obligatòria si supera tots els àmbits i matèries que integren el programa. Atès el caràcter global de l’avaluació, també podran obtenir aquest títol aquells alumnes que, havent superat els tres àmbits, tinguin avaluació negativa d’una o dues matèries, excepcionalment tres, sempre que a criteri de l’equip docent hagin assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa.

Tanmateix, els alumnes que en finalitzar l’etapa no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tinguin 18 anys disposaran durant els dos anys següents d’una convocatòria anual de proves per superar les matèries pendents de qualificació positiva, sempre que el nombre d’aquestes no sigui superior a cinc.

11. Recursos

El Departament d’Educació posa a disposició del professorat i l’alumnat de programes de diversificació curricular un entorn virtual específic per tal de facilitar el treball en TIC i possibilitar l’intercanvi entre programes de diferents IES (Kampus: http://xtec.cat/kampus).