AULES OBERTES

Aules Obertes

 

Les aules obertes són entorns escolars innovadors i flexibles per a nois i noies de segon cicle de l'ESO en risc de no assolir l'èxit educatiu. Hi prevalen plantejaments més globals i activitats més pràctiques i funcionals per mantenir la motivació de l'alumnat, per assolir les competències bàsiques i per obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Les aules obertes van començar a implantar-se l'any 2004. Actualment hi ha 398 aules d'aquests tipus distribuïdes entre 365 centres. (Maragall E.2008).

AULES OBERTES

Una estratègia més d’atenció a la diversitat als IES que és necessària després d’haver aplicat les altres. Cada centre dissenya el seu model segons el propi perfil de l’alumnat i els seus recursos. „ Alumnat diferent, dinàmica diferent

AULES OBERTES. RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2005, que dóna instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació secundària de Catalunya per al curs 2005-2006.

QUÈ SÓN?

Entorns escolars que es poden organitzar al segon cicle de l’ESO en els quals prevalguin plantejaments més globals i activitats més funcionals que mantinguin la motivació de l’alumnat per a l’assoliment de les competències bàsiques.

A QUI VAN ADREÇADES?

Als alumnes que per disminució psíquica o bé per causes diverses presenten mancances significatives en el seus aprenentatges, baix nivell d’autoestima i desmotivació per a l’activitat escolar, per tant, necessiten estratègies metodològiques i organitzatives diferenciades de les de l’aula ordinària i essencialment manipulatives.

OBJECTIUS

CRITERIS ORGANITZATIUS

METODOLOGIA

-Desenvolupar les competències bàsiques: comprensió i expressió oral i escrita, agilitat en el càlcul i la resolució de problemes, coneixements essencials dels àmbits social i científic i autonomia en el treball.

– Assolir els aprenentatges necessaris per obtenir el Graduat en ESO.

- Establir relacions personals positives, procurant incrementar el nivell d’autoestima, la motivació pels aprenentatges i les expectatives de futur.

– Sentir el centre com un espai propi i acollidor en el qual tenen un lloc, poden fer aportacions i demostrar les pròpies habilitats de maneres diverses.

– Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar, social i laboral.

– Organitzar de manera globalitzada els aprenentatges bàsics i fonamentals de diverses àrees amb una metodologia més pràctica i activitats més funcionals i manipuladores

– Reduir el nombre de professors, per tal que un mateix professor imparteixi continguts interdisciplinaris

- Fomentar el treball cooperatiu

– Utilitzar les TIC com a eina d’aprenentatge

en totes les àrees.

- Reforçar l’atenció personalitzada per potenciar l’autoestima i proporcionar orientació escolar i laboral.

– Treball global de continguts de diferents àrees.

- Diversificació d’estratègies d’aprenentatge:
explicacions, treballs pràctics, recerca d’informació, projectes individuals i de grup...

– Diversificació de materials i suports:
documents escrits, audiovisuals, informàtics...

- Diversificació d’activitats d’aprenentatge per a l’adquisició d’un mateix contingut i diversificació de continguts per a un mateix objectiu.

- Combinació del treball individual per atendre necessitats individualitzades amb treball en equip per potenciar hàbits de socialització.

– Incorporació de les TIC com a eina ordinària de treball en les diferents àrees.

– Diversificació de les activitats i instruments d’avaluació : exercicis autocorrectius, correcció individual, correcció
col·lectiva, coavaluació entre els alumnes, exposicions individuals i col·lectives, proves...

– Seguiment sistemàtic de l’activitat de l’alumne/a i valoració personalitzada.

PROFESSORAT

Serà tutor o tutora responsable de l’Aula, un/a dels professors/es que hi intervingui. Ha d’ésser prioritàriament professorat amb destinació definitiva al centre, amb experiència docent, coneixements tecnològics i domini de les TIC ..

 

 

Formes organitzatives

Les estructures són diverses, cada centre té la seva organització. Dins de la diversitat i complexitat de les diferents formes de fer de cada centre, s’ha intentat cercar semblances en les diferents formes organitzatives, arribant a establir tres maneres de fer que s’observen a l’actualitat

Tipologies d'aula oberta

respecte a l'organització.

 

Aula oberta flexible:

-Espai on els alumnes realitzen una tasca diferent a la de l’aula ordinària.

-L’alumnat forma part d’un grup ordinari on cursa algunes assignatures. La resta les cursa a l’aula oberta.

-L’assistència a l’aula està pactada entre el professorat de l’aula ordinària, el professorat de l’aula oberta i l’alumnat, amb el consentiment dels pares.

-El grup es concret, però no sempre comparteix l’espai de l’aula.

Aula oberta a temps complert:

-Es tracta d’un grup de nivell, però diferenciat de la resta dels grups, per les estratègies metodològiques que s’hi apliquen.

-Les estratègies poden posar més èmfasi en aspectes manipulatius, d’educació emocional o en les competències digitals.

Aula oberta a temps parcial:

-Algunes àrees es realitzen en el grup d’aula oberta i d’altres en el grup ordinari.

-El grup sempre comparteix l’espai de l’aula.


 

Exemple d'organització d' Aula oberta flexible

-L’alumnat de l’aula oberta pertany a 3r i 4rt d’ESO, els de 3r fan amb el grup ordinari les assignatures de: ciutadania, educació física i visual i plàstica. Els de quart fan amb el grup ordinari: ètica, educació física i informàtica.

-Es treballa per blocs temàtics, estableixen dos grans blocs, el de naturals i el de socials (ja que corresponen als dos professors que treballen major nombre d’hores a l’aula i amb el grup sencer).

-La llengua va relacionada amb el bloc de ciències socials. La tecnologia i les matemàtiques va al voltant del bloc de ciències naturals.

 

P1 – 6 hores/ P2 – 6 hores/ P3 -4 hores/ P4- 6 hores/ P5- 8 hores

 

Exemple d'organització d' Aula oberta a temps complert

 

P1- 8h, P2- 5h, P3-6h, P4-3h, P5-6h, P6- 2h

Exemple d'organització d' Aula oberta a temps parcial.

 

P1- 3h, P2-3h, P3-2h, P4- 6h, P5-3h, P6- 3h, P7-1h, P8-3h, P9- 2h.

 

 

Aspectes a tenir presents a l’hora d’organitzar una aula oberta

Es tracta d’un projecte de centre , per tant n’és responsable tot el centre.

La participació en aquestes activitats s’ha de presentar als alumnes com una oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, per tant, s’ha de basar en un contracte o compromís perquè aprofitin el recurs que se’ls ofereix.

L’aula oberta no ha de tenir un caràcter residual. S’ha d’entendre com una mesura inclusiva.

L’equip directiu s’ha d’implicar de forma significativa en el projecte hi ha de tenir cura del professorat que hi participi.

Procediment

· Sol·licitar el professorat per a participar-hi

· Fer un esbós del projecte d’Aula Oberta. (CAD i professorat interessat)

· Objectius (obtenció del graduat, integració al món laboral, adquirir habilitats, assolir les competències bàsiques...)

· Estructura curricular

· Disseny d’activitats, projectes o microprojectes individuals o grupals de treball a l’aula procurant que intervinguin els aspectes manipulatius i curriculars i d’educació emocional.

· Informar-se de totes les possibilitats externes al centre que poden contribuir a beneficiar a l’alumnat i introduir-les en el projecte.

· Donar especial importància als aspectes de tutoria.

· Definir el perfil i el nombre de l’alumnat i la forma d’adscripció.

· Tipologia i nombre de professorat.

· Dissenyar un horari que permeti assolir els objectius.

· Adequar l’espai o espais necessaris per a realitzar el projecte.

· Configurar unes normes de convivència a l’aula i fora d’ella.

· Posar mesures per evitar que les aules obertes tinguin un caràcter residual.

· Establir els criteris d’avaluació.

A mode d’explicació