PUNT X(100)


r128 punt X(125), triangle òrtic
r446 circumferència circumscrita, cònica circumscrita, Mittenpunkt, punt X(190), el·lipse circumscrita de Steiner
r522 hipèrbola de Jerabek, excentres, hipèrbola de Feuerbach
r652 excentres, punt de Bevan, punt de Feuerbach
r721 quocient cevià, punt X(190), punt de Steiner
r879
r1351 recta de Simson, circumcentre, incentre
r1352 punt X(104)
r1367 triangle circumcevià, incentre, perspectiva

índexs