Presentacio

Alcohol

Cannabis

Heroina

Tabac

Cocaina

Disseny

Lsd

Antidepresives

Doping

Legislació

Bibliografia

Glosari

Recursos

bustia de correu

 

Glosari

ABSORCIÓ

Funció pròpia de l'organisme viu que consisteix en la penetració al medi intern intercel·lular o extracel·lular.

ADDICCIÓ

Dependència respecte d'una substància, a l'ús de la qual no es pot renunciar.

ADULTERACIÓ

Delicte consistent en la modificació de queviures destinats al consum públic mitjançant subministrament nociu a la salut.

ALCALOIDE

Relatiu o pertanyent als alcaloides.Alcaloides: nom genèric de substàncies orgàniques nitrogenades, de caràcter bàsic, d'origen vegetal, que en general tenen a dosi feble, uns marcats efectes fisiològics sobre l'home i els animals.

ANALGÈSIC

Medicament que suprimeix el dolor.

APOPLEXIA

Extravasació massiva de sang a l'interior de l'encèfal, provinent d'una artèria intra. Accidents vasculars cerebrals amb pèrdua sobtada del coneixement amb suspensió de la motilitat voluntària i de la sensibilitat tot conservant, però, les funcions vegetatives.

AUTOESTIMA

Convenciment de la pròpia vàlua.

COMA

Estat patològic caracteritzat per la pèrdua de les funcions de relació / consciència, motilitat i sensibilitat.

CROMATOGRAFIA

Mètodes d'anàlisi immediat basat en la percolació d'una fase líquida o gasosa (mescla problema) al llarg d'una fase estacionària, que pot ésser sòlida o bé líquida fixa impregnant un suport inert; els components de la mescla se separen d'acord amb llur distinta velocitat de migració tot al llarg de la fase estacionària.

DELIRIUM TRÈMENS

Estat de confusió mental onírica caracteritzat per al·lucinacions terrorífiques i per greus trastorns neurovegetatius, propi dels alcohòlics crònics, especialment en casos d'abstinència brusca.

DESTIL·LACIÓ

Operació de separació dels constituents d'una mescla líquida, segons llur diferent pressió de vapor.

DEPRESSIÓ

Estat emocional caracteritzat per una disminució de les forces anímiques, intel·lectuals i àdhuc físiques de la persona; l'ansietat (depressió ansiosa), el cansament i a la desanimació o un cert sentit d'impotència, inferioritat i dependència en son també trets característics.

DESHIDRATACIÓ

Disminució de la quantitat d'aigua de l'organisme com a resultat del desequilibri entre l'aportació i les pèrdues d'aigua o d' aigua i de sals conjuntament.

DILUIR

Minvar la concentració d'una substància sòlida, líquida o gasosa per dilució, dir sobretot en el cas de les dissolucions.

DISSOLVENT ORGÀNIC

Component d'una solució (generalment el que hi prepondera quantitativament) en el qual hi ha dispers el solut.

DRENATGE

Evacuació dels líquids formats en una determinada part de l'organisme.

EPILÈPSIA

Trastorn repetitiu i paroxismal de la funció cerebral caracteritzat per atacs o crisis.

ESQUIZOFRÈNIA

Psicosi caracteritzada per la manca d'equilibri psicològic.

ESPECTOMETRIA

Acció que permet de separar una radiació en els seus components monocromàtics, atenent a la longitud d'ona o a la freqüència.

ESTIMULANT

Dit d'aquell medicament que augmenta o fa més activa una determinada funció o activitat fisiològica.

EXTRAPOLACIÓ

Prolongació d'una llei o funció fora dels límits on ha estat determinada.

FARMACOLÒGIC

Relatiu o pertanyent a la farmacologia. Farmacologia: Ciència que estudia les substàncies que modifiquen les estructures i les funcions de la matèria viva en tots els seus nivells d'organització.

FERMENTACIÓ

Procés de transformació d'un substrat orgànic produït pels enzims de llevants, bacteris o fongs i que s'esdevé amb despreniment de gasos o sense.

FISIOLÒGIC

Relatiu o pertanyent a la fisiologia.Fisiologia: Branca de la biologia que estudia les funcions dels éssers vius i els mecanismes que les regulen i les regeixen.

HIPERIRRITABILITAT

Excés d'irritabilitat.

INHALAR

Aspirar certs gasos, vapors o líquids degudament polvoritzats.

IMMUNITAT

Conjunt de processos immunitaris que són portats a termes en absència d'anticossos i són possibles gràcies als limfòcits T3(timodependents).

INTRAVENOSA

Que es verifica en l'interior de les venes.

METABOLISME

Conjunt de les reaccions que tenen lloc en els éssers vius. Agrupa les funcions vitals de la nutrició, la respiració i la síntesi.

MALÀRIA

Malaltia infecciosa endèmica produïda per protozous del gènere plasmòdium i transmès a l'home per la picada de mosquit del gènere anopheles infectats.

MONÒXID DE CARBONI

Molècula del qual només conté un àtom d'oxigen i un de carboni.

NEURONA

Cèl·lula diferenciada pròpia del teixit nerviós, constituïda per un cos cel·lular amb prolongacions (neurita i dendrites), que constitueixen la unitat funcional del sistema nerviós.

NEUROTRANSMISSOR

Substància química orgànica sintetitzada i alliberada per unes terminacions nervioses i que actua en el sistema nerviós.

NORADRENALINA

Derivada de la fenilalanina i de la tirosina que es produeix a les glàndules suprarenals i en determinades cèl·lules nervioses. Té com a funció la transmissió d'impulsos nerviosos, també pot tenir funció d'hormona.

PARANOIA

Psicosi caracteritzada per l'aparició d'idees delirants i obsessives, normalment de grandesa, de persecució o d'anormalitat somàtica.

PLACENTA

Òrgan matern dels mamífers, a través del qual s'aporta oxigen i substàncies nutritives a l'embrió.

PNEUMÒNIA

Inflamació microbiana aguda d'un lòbul sencer del pulmó.

PSICOSI

Terme genèric que designa un cert tipus de desordre i malalties mentals, caracteritzables sovint per una alteració global de la personalitat.

PSICOTÒNIC

Estimulant psíquic, restaurador de l'activitat mental.

REUMATISME

Nom genèric amb què són conegudes diverses malalties que tenen en comú el dolor i la impotència funcional d'alguna porció de l'aparell de locomoció (ossos, músculs i articulacions). Cal esmentar l'artritis, l'artrosi, la col·lagenosi i la gola.

SEROTONINA

Amina amb activitat fortament vasodepressora que es troba en el sèrum sanguini i en les plaquetes de la medul·la òssia dels mamífers.

SÍNDROME D'ABSTINÈNCIA

Patologia consistent en un conjunt d'alteracions psíquiques i somàtiques que pateixen les persones habituades a qualsevol droga quan deixen de prendre-la.

SINTÈTIC

Relatiu o pertanyent a la síntesi. Síntesi: Combinació dels elements d'un tot després d'haver-los separat.

SINTETITZAR

Preparar un compost químic per síntesi.

SISTEMA NERVIÓS CENTRAL

Constituït per l'encèfal i la medul·la espinal, és la part del sistema nerviós que ens controla l'activitat general. Regula el funcionament dels diversos òrgans i aparells del cos, i s'hi localitzen les funcions psíquiques superiors pròpies de l'ésser humà.

SISTEMA NERVIÓS SIMPÀTIC

És una de les vies a través de les quals l'hipotàlem controla les funcions orgàniques.

TERAPÈUTIC

Part de la medicina que s'ocupa del conjunt dels preceptes destinats al tractament de les malalties.

TÒXIC

Dit de les substàncies metzinoses o verinoses.

VASOCONSTRICCIÓ

Disminució del calibre dels vasos sanguinis.