Presentacio

Alcohol

Cannabis

Heroina

Tabac

Cocaina

Disseny

Lsd

Antidepresives

Doping

Legislació

Bibliografia

Glosari

Recursos

bustia de correu

 

El Codi Penal no castiga el consum de drogues.

Tanmateix, es castiga qualsevol activitat que pogués considerar-se com a tràfic de substàncies estupefaents, és a dir la venda, l'intercanvi, el convit, el lliurament, etc. Això significa que el simple fet de convidar un amic a consumir algun tipus de substància considerada droga és castigat pel Codi Penal, amb penes que poden oscil·lar entre un i tres anys en el supòsit de drogues com són la marihuana, l'haixix, i de tres a nou anys en el cas de tractar-se de l'heroïna, cocaïna, drogues de síntesi, etc. Que el propi consum no estigui penat, no significa que no es castigui per la via administrativa.

La Lei Orgànica 1/92 de 21 de febrer, castiga el consum públic de substàncies estupefaents en el seu article 25, que diu:

1.- constitueixen infraccions greus per la seguretat ciutadana el consum en llocs públics, així com la tinença il·lícita, encara que no estigués adreçada al tràfic, de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, sempre que no constitueixi infracció penal, així com l'abandonament, en llocs esmentats, d'estris o instruments emprats per al seu consum.

2.- Les sancions imposades per aquestes infraccions es podran suspendre si l'infractor se sotmet a un tractament de deshabituació en un centre, en la forma i durant el temps que es determini reglamentàriament.

La sanció que es pot imposar a un ciutadà si se li troba algun tipus de substància en la via pública o local públic és d'entre 50.001 pessetes i 5 milions de pessetes. La sanció mínima que s'aplica actualment és de 75.000 pessetes.

Qualsevol acció que pot fer pensar que es vol vendre, pot suposar l'inici d'un procediment penal com a delicte contra la salut pública.

.

La Llei de Seguretat Viària Espanyola diu que un conductor no pot circular amb un índex d'alcohol a la sang superior a 0,25 grams per 1000 cc. Tot conductor que superi aquest índex se li aplicarà la sanció corresponent a una falta greu. Tots els conductors estan obligats a passar les proves per a la detecció del nivell d'alcohol, i, segons el Codi Penal, és delicte la negativa a sotmetre's a les proves, amb una pena que pot arribar als sis mesos.

Està prohibida la conducció a qualsevol conductor que hagi ingerit o incorporat al seu organisme drogues tòxiques o estupefaents, o que es trobi sota els efectes de medicaments que alterin l'estat físic o mental. Aquestes infraccions són considerades greus. També es podran realitzar proves per a la detecció d'estupefaents, psicòtrops, estimulants, etc. per als possibles responsables d'un accident de circulació, o qui condueixi amb símptomes d'haver consumit alguna droga i als conductors denunciats per haver comès alguna infracció al reglament.

La Directiva del Consell que regeix a la CEE des de 1996 estableix que no es podrà expedir ni renovar el permís de conduir a aquelles persones que es trobin en una situació de dependència de les substàncies d'acció psicotròpica, o de les que el seu consum pugui comprometre l'aptitud per conduir sense perill.

Llei 10/91 sobre drogodependències

No es podran vendre ni consumir begudes alcohòliques de més de 20 graus en els centres sanitaris, centres esportius de l'administració, ni en àrees d'esbarjo de les autopistes.

No es podran vendre ni consumir begudes alcohòliques en els centres educatius de primària i secundària, locals i centres per a nens i joves, ni en els transports públics.

No es pot subministrar cap beguda alcohòlica als menors de 16 anys.

No es poden vendre ni subministrar begudes alcohòliques de més de 23 graus als menors de 18 anys.

No es pot subministrar cap beguda alcohòlica entre les 12 de la nit i les 6 del matí a menors de 18 anys.

No es pot vendre ni fumar tabac en centres sanitaris, centres d'ensenyament, centres esportius, ni en centres d'atenció social.

No es poden vendre productes constituïts per tabac, o que incitin al seu consum, als menors.

Resum del tractament que donen els països de la Comunitat Europea als delictes menors relacionats amb la droga:

Alemanya: No es processa a ningú per possessió, importació o exportació a escala reduïda i per consum personal de "quantitats insignificants" de droga.

Àustria: Suspensió del processament en cas de possessió de petites quantitats de qualsevol droga pel consum personal.

Bèlgica: Mesures limitades aplicades a la possessió ocasional i aïllada de cannabis pel consum personal.

Dinamarca: No es produeix cap processament per possessió o subministrament de petites quantitats de cannabis. Multes per tràfic de cannabis en petites quantitats. S'avisa en cas de diferents drogues del cannabis si no es tenen antecedents. Multa en cas de delictes si ja han estat avisats. Presó en cas de delictes en què la droga és per motius comercials o el tràfic organitzat.

Espanya: Sancions administratives per consum de drogues i possessió en llocs públics. Per tant la possessió per consum personal de drogues està despenalitzada.

França: El Ministeri de Justícia recomana no processar a consumidors ocasionals de drogues il·legals. Per contra els delinqüents se'ls avisa o són enviats als serveis d'atenció social o sanitària.

Irlanda: Multes en el cas dels dos primers delictes per possessió de cannabis.

Itàlia: Sancions administratives per activitats il·lícites relacionades amb la possessió o compra pel consum personal.

Luxemburg: Generalment no hi ha processament pel consum personal.

Països Baixos: El Reglament per la investigació i processament de delictes en aplicació de la Llei de l'opi assigna la prioritat més baixa a la possessió de drogues com l'heroïna, cocaïna, drogues de síntesi, etc (fins a 0,5 grams) i de drogues com són la marihuana i l'haixix (fins a 5 grams) per consum personal. Hi ha presó fins un mes i/o multa de 5.000 florins per la possessió, venda o producció fins a 30 g. de drogues com són la marihuana, l'haixix; la possessió de drogues com poden ser l'heroïna, cocaïna, drogues de síntesi, etc. per a ús personal es sancionarà amb un màxim d'un any de presó i/o una multa de 10.000 florins.

Portugal: Un comitè designat pel Govern ha proposat la modificació de la llei amb la finalitat de despenalitzar la possessió de drogues de consum personal.

Regne Unit: És pot suspendre el processament per possessió de petites quantitats o pel consum ocasional o personal.

Suècia: El consum o possessió de petites quantitats generalment es sancionarà amb una multa, o de forma voluntària, amb assessorament social: En casos especials es pot suspendre el processament.

Font: "Observatori Europeu de la Droga y les Toxicomanies OEDT en el seu Informe anual sobre el problema de la drogodependència en la Unió Europea"