imatges

TUTORIES

Dintre del programa d'acció tutorial té un paper destacat el grup de professors i professores que conformen l'equip docent d'un curs. Es detallen a continuació les persones que integren cada un dels equips docents, així com les hores i els dies assignats per atendre altres membres de la comunitat educativa (pares, alumnes ...):

ENLLAÇOS