CFA Edelia Hernández

de Viladecans

Documents de Centre

Curs 2019/2020

 1. Document de Pla d'Obertura.
 2. PEC.

  El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic i, per tant, és el marc en què s’ha de basar tota la intervenció educativa del centre.
  El PEC defineix la identitat i el caràcter propi del centre tenint en compte la realitat del context en què actuem, es presenta amb un caràcter obert i flexible i està alineat amb el Projecte de Direcció (PdD), el Projecte Curricular de Centre (PCC), les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), la Programació General Anual de Centre (PGAC), el Pla d’Acció Tutorial(PAT)i El Pla Lingüístic de Centre (PLC).

 3. NOFC.

  La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu, ha de ser el de l’autonomia de cada centre.
  L’exercici de l’autonomia del CFA Edelia Hernández es desenvolupa al voltant del seu projecte educatiu i s’articula, entre altres instruments, a través de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). Aquestes normes tenen un marc i uns continguts mínims que, d’acord amb el Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius, estableix i sistematitza.
  Les NOFC apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’adopten per fer possible el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu del Centre i en la seva Programació General Anual. Aquestes NOFC, per tant, regeixen les relacions de tots els integrants de la comunitat educativa del CFA Edelia Hernández.

 4. PROJECTE DE DIRECCIÓ.

  El projecte de direcció és el document que ordena el desplegament i l’aplicació del PEC per al període de mandat de la direcció, es concreta l’estructura organitzativa i incloure els indicadors, derivats dels que estableixi el PEC, que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció.

 5. PGAC.

  Podríem definir la Programació General Anual del Centre com l’instrument de gestió del centre que, en el marc del Projecte de Direcció, recull tots els aspectes relatius a l’organització i funcionament del centre, concretant i sistematitzant en objectius operatius les qüestions prioritzades del centre per a aquest curs escolar.

 6. MAC.

  La memòria anual conté l'avaluació de l'assoliment dels objectius previstos en la programació general anual del CFA Edelia Hernández, d'acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d'avaluació concretats en el projecte de direcció.

SOM EL CENTRE

IOC ACTIC Aula Virtual del CFA

SEGUEIX-NOS!

Facebook Twitter Instagram Youtube

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Ajuntament de Viladecans COMPETIC Revista digital
Departament d'Ensenyament XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya Estudiar a Catalunya

BREUS!

AGENDA

PROGRAMA DE FONS SOCIAL
EUROPEU 2014/2020

TWITTER