Mòdul 1: Pressupost
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
   
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és saber entrar al menú Gestió econòmica i saber iniciar un exercici nou .

   
El menú Gestió econòmica
   

Després d' haver-vos identificat a SAGA, si teniu el perfil adient, veureu al menú de la línia superior un menú anomenat Gestió econòmica.

   
 
   
 

Per defecte el menú Gestió Econòmica només el veurà el director, secretari, administrador i coordinador de les AFA’s del centre.

Si el centre desitja autoritzar l’accés a Gestió econòmica a personal diferent de director i secretari i administrador i coordinador de les AFA’s caldrà que defineixi un rol amb drets sobre aquest mòdul des del menú: Sistema | Personal | Rols i assignar-lo des del menú: Sistema | Personal | Personal.

   
  En clicar a sobre del menú, el registre dels diferents exercicis en que hi hagi dades.
   
 
   
  En el cas de que en un exercici hi hagi dos modes de treball (manual i calculada) aquest apareixerà dues vegades
   
 
   
  En clicar a sobre la icona per seleccionar l'exerccici per defecte, veureu un seguit de pestanyes de tasca, i per a cadascuna, unes altres de subtasca.
   
 
   
  De totes les pestanyes de tasca, la que veureu en aquest mòdul és la de Pressupost, que, com podeu veure, conté dues pestanyes de subtasca: Pressupost i Centres de cost.
   
  Gestió econòmica | Pressupost | Pressupost
   
 

En aquesta pestanya de subtasca, que correspon pròpiament al pressupost, hi trobeu, en cas el que ja n' haguéssiu creat un, la informació de l' any que correspon, quin n' és l' estat (projecte, inicial...), la data de creació, quin és el total d' ingressos i despeses pressupostats, i una columna d'Accions en què hi ha diferents icones:

   
 
  • Us permet accedir a veure l'estat comptable del vostre pressupost
 
  • És per modificar l'estructura pressupostària
 
  • Us permet modificar el valor de les partides pressupostàries
 
  • És per modificar l'estructura extrapressupostària
 
  • Serveix per canviar l'estat del pressupost
 
  • Permet "Regular" els saldos dels comptes bancaris i de caixa, el romanent pressupostari i extrapresupostari.
 
  • Permet definir l' exercici per defecte amb el que voleu treballar
 
  • Us permet canviar el mode d' operació de calculat a manual o de manual a calculat
 
  • Us permet imprimir el pressupost
 
  • Us permet esborrar el pressupost i els seus assentaments
   
Si encara no heu creat cap pressupost, a la part inferior trobeu el botó Nou, que, evidentment, us permetrà crear-ne un de nou.
   
  Codificació de les partides
   
 

Per facilitar la tasca d'associar els codis antics (WinPri) amb els nous (SAGA), el document adjunt us pot servir de guia.

   
  Taula dels codis nous
   
  Ingressos
   

301.0001

TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions

302.0001

TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de material de rebuig

303.0001

TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia

309.0009

TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres vendes

311.0001

TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Drets de matrícula

312.0001

TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Drets d'allotjament i restauració

321.0001

TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Taxes

399.0009

TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres ingressos diversos

402.0001

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del Ministeri d'Educació i Ciència (convenis)

402.0017

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del Ministeri d'Educació i Ciència (beques no universitàries)

402.0019

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Altres transferències de l'Administració de l'Estat

410.0001

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Altres departaments de la Generalitat, per finançar despesa corrent

410.0009

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del Departament d'Educació, per finançar despeses de funcionament

460.0009

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Altres transferències d'ajuntaments i consells comarcals

462.0001

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - De la Diputació de Barcelona

462.0002

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - De la Diputació de Tarragona

462.0003

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - De la Diputació de Lleida

462.0004

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - De la Diputació de Girona

470.0001

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - D'empreses privades

480.0001

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - De famílies

481.0001

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - De fundacions

482.0001

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - D'altres institucions sense ànim de lucre

520.0001

INGRESSOS PATRIMONIALS - Interessos de comptes corrents

540.0001

INGRESSOS PATRIMONIALS - Lloguers de béns immobles

710.0001

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL - De la Generalitat, per finançar despeses de capital

710.0009

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL - Del Departament d'Educació, per a la compra d'equipaments

870.0001

VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS - Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors

   
  Aclariments de les partides dels ingressos
   

312.0001

Ingressos derivats dels serveis de bar i/o restaurant, residència d'estudiants i d'allotjament puntual.

321.0001

Cal incloure en aquest apartat els ingressos derivats de les fotocòpies esporàdiques. D'acord amb la normativa vigent, l'import de la quota de la taxa per al servei de fotocòpies estàndard, en full DIN A4, és de 0,03 €/unitat.

399.0009

Ingressos derivats d'indemnitzacions per sinistres, d'ús del telèfon i altres.

402.0001

Transferències del Ministeri d'Educació i Ciència mitjançant conveni de col·laboració.

402.0017

Beques no universitàries atorgades pel Ministeri d'Educació i Ciència.

402.0019

Transferències d'altres ministeris de l'Administració de l'Estat no incloses en els apartats 402.0001 i 402.0017.

410.0001

Transferències de la Generalitat de Catalunya que no procedeixin del Departament d'Educació (vegeu 410.0009).

410.0009

Inclou tots els ingressos del Departament d'Educació per a despeses de funcionament, tribunals, aules obertes, plans estratègics i qualsevol altre concepte. No inclou transferències per a la compra d'equipaments (vegeu 710.0009).

460.0009

Transferències d'ajuntaments, de consells comarcals i 'altres ens menors, o qualsevol ens que en depengui.

462.0001

Transferències de la Diputació de Barcelona o qualsevol ens que en depengui.

462.0002

Transferències de la Diputació de Tarragona o qualsevol ens que en depengui.

462.0003

Transferències de la Diputació de Lleida o qualsevol ens que en depengui.

462.0004

Transferències de la Diputació de Girona o qualsevol ens que en depengui.

470.0001

Transferències d'empreses privades.

480.0001

Transferències de famílies.

481.0001

Transferències de fundacions.

482.0001

Transferències d'institucions sense ànim de lucre que no siguin fundacions.

520.0001

Interessos de comptes corrents.

540.0001

Ingressos derivats del lloguer, la cessió o l'ús de béns immobles (edificis, instal·lacions, aules…).

710.0001

Transferències de la Generalitat de Catalunya, que no procedeixin del Departament d'Educació, per a la compra d'equipaments (vegeu 710.0009).

710.0009

Transferències del Departament d'Educació per a la compra d'equipaments.

870.0001

Romanent de l'any anterior.

   
  Despeses
   

200.0002

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions

202.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia

203.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons altre material immobilitzat

210.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions

212.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades i de reprografia

213.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Conservació, reparació i manteniment altre material immobilitzat

220.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Material ordinari no inventariable

220.0002

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

221.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Aigua i energia

221.0003

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Vestuari

221.0005

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Productes farmacèutics i analítiques

221.0089

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Altres subministraments

222.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Comunicacions postals, telefòniques i altres

223.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Missatgeria

224.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Despeses d'assegurances

225.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Tributs

226.0089

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Altres despeses diverses

227.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Empreses de neteja i sanejament

227.0009

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Empreses de manteniment de l'immobilitzat

227.0056

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Empreses de serveis informàtics i de telecomunicacions

227.0089

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Altres treballs fets per altres empreses

230.0001

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Dietes, locomoció i trasllats

342.0001

DESPESES FINANCERES - Comissions i altres despeses bancàries

620.0001

INVERSIONS REALS - Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge

640.0001

INVERSIONS REALS - Inversions en mobiliari i estris

650.0001

INVERSIONS REALS - Inversions en equips de procés de dades i de reprografia

670.0001

INVERSIONS REALS - Inversions en altre material immobilitzat

   
  Aclariments de les partides de les despeses
   

200.0002

Inclou les despeses d'arrendament de terrenys, edificis i locals, sales d'espectacles, magatzems…

202.0001

Inclou el lloguer d'equips informàtics i fotocopiadores, i les despeses concertades sota la modalitat de lísing.

203.0001

Qualsevol altre lloguer no inclòs en els conceptes anteriors.

210.0001

S'imputaran les despeses de manteniment i conservació dels terrenys, els edificis i locals.

212.0001

S'imputaran les despeses de manteniment i conservació d'ordinadors, impressores, escàners, càmeres, fotocopiadores i altre equipament informàtic.

213.0001

S'imputaran les despeses de manteniment i conservació de maquinària de tallers, d'oficina i, en general, de tot l'immobilitzat no imputat en els apartats 210.0001 i 212.0001.

220.0001

S'imputaran les despeses relacionades amb material fungible no inventariable d'oficina i d'aules, a més del material fungible informàtic com disquets, CD,  paper, etiquetes...

220.0002

Adquisició de llibres, revistes i tot tipus de publicacions, excepte els fons de biblioteca, que s'aplicaran en el concepte 670.

221.0001

S'imputaran el consum d'aigua, electricitat, gasoil, gas, gasolina, butà…

221.0003

Uniformes reglamentaris d'ordenances i altre personal subaltern, vestuari de tallers…

221.0005

Despeses de medicaments, productes d'assistència sanitària, material fungible de laboratori i de servei sanitari.

221.0089

Caldrà imputar la compra  de béns no inclosos en els apartats 221, com pot ser els útils i productes de neteja, material higiènic, material fotogràfic, rètols, material per a taller…

222.0001

S'imputaran les despeses derivades del servei postal, les de telèfon fix i mòbil i les d'Internet, però no les derivades del servei de missatgeria.

223.0001

 

224.0001

Despeses per a l'assegurança de vehicles, edificis i locals i altre immobilitzat.

225.0001

S'inclouran les despeses de taxes (guals, escombraries…), contribucions i impostos.

226.0089

S'inclouran les entrades de visites culturals, bitllets de transport; les despeses de divulgació i qualsevol altra de propaganda i/o publicitat a la premsa, o Butlletins Oficials; les despeses d'organització de reunions i conferències; premis. Cal incloure les multes o sancions amb els seus recàrrecs possibles.

227.0001

Despeses fetes pel servei de neteja i/o sanejament contractat a una empresa.

227.0009

Cal incloure les despeses de manteniment d'edificis i altres immobilitzats, sempre que es contractin a empreses externes.

227.0056

Cal incloure les despeses de manteniment dels equips informàtics i de telecomunicacions, sempre que es contractin a empreses externes.

227.0089

Cal incloure altres serveis prestats per empreses no inclosos en els apartats 227, com les empreses d'animació i lleure, de transport, de seguretat o treballs fets per professionals… en el cas que es contracti el servei d'un autocar, també s'inclourà en aquest apartat.

230.0001

Només pot incloure la despesa pel desplaçament específic de professorat o PAS (tiquet bus, taxi, metro o tren), així com les factures d'estada i manutenció.

342.0001

Comissions bancàries, custòdia de valors, canvi de divises, etc.

620.0001

Inclou l'adquisició de maquinària, d'equips i d'eines.

640.0001

Inclou mobles d'oficina, equipament de laboratori, equipament de tallers, equipament d'esports, etc.

650.0001

Inclou l'adquisició de maquinari: d'equips de procés de dades, unitats centrals, dispositius auxiliars de memòria, monitors, impressores, fotocopiadores, unitats per a la tramitació i la recepció d'informació i de programari per a l'explotació d'aquests sistemes.

670.0001

Fons de biblioteca.

   
   
 
Amunt