Enrera
Mòdul 1: Pressupost
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
   
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és saber fer els canvis d'estat del pressupost.

   
Canvi d'estat del pressupost
   
Pràctica

Durant la seva vida, un pressupost passa per diferents estats. Començar per l’estat Projecte i acabar amb l’estat Tancat . Mitjançant la icona , de la llista de pressupostos del centre, es pot accedir a la pantalla que permet a l’usuari/ària consultar informació detallada de l’estat en què es troba el centre, i canviar-lo, en el cas que correspongui.

Quan creeu el pressupost, el seu estat és de Projecte.

Les diferents fases per què passa són: Projecte, Inicial, Modificat, Liquidat Pendent, Liquidat Aprovat, i Tancat.

   
  Accés a la pantalla dels canvis d'estat i la seva descripció
   
 

Per poder fer un canvi d'estat, el pressupost ha d'estar equilibrat, si no, a la columna Accions, en lloc de veure la icona , veureu la icona "Pressupost en desequilibri, prémer per veure detalls".

Per accedir a la pantalla dels canvis d'estat del pressupost, ho fareu com s'ha dit en un paràgraf anterior, mitjançant la icona de la llista de pressupostos del centre.

   
 
   
Amunt L’element principal d’aquesta pantalla és un gràfic que mostra els diferents estats que pot prendre un pressupost. Aquest gràfic es compon d’una sèrie de rectangles que representen els diferents estats que pot prendre un pressupost durant la seva vida, ordenats en la manera que aquests es poden succeir.
   
 
   
  Els canvis accessibles estan indicats mitjançant el botó Canviar a..., situats a sota de l'estat cap al qual podeu anar.
   
Amunt
Estat Condicions
Projecte És el primer estat que pot prendre un projecte nou, no té cap condició.
Inici Per poder iniciar un pressupost, cal que aquest estigui en equilibri, es a dir, el balanç de les partides dels ingressos i de les despeses ha de ser 0.
   
 

Aquells estats als quals encara no s’hi pot accedir es mostren en fons vermell. En canvi aquells estats que ja s’han superat i l’estat al qual es pot accedir des de l’estat actual tenen el fons d’un color diferent al vermell. Així, a la imatge anterior, el pressupost està en estat Projecte (color verd) i el podeu canviar a estat Inicial (color blau), però encara no s'ha fet el canvi.

Acompanyant aquest gràfic, hi ha una sèrie d’elements addicionals amb informació sobre el pressupost, l’estat actual del pressupost i quan es va fer el darrer canvi. Aquests elements es troben just a sobre del gràfic amb els estats del pressupost.

   
  En el cas que el pressupost estigui desequilibrat:
   
 
   
  Clicant sobre la icona , se us mostra la pantalla de l'estat del pressupost perquè feu els canvis que pertoquin.
   
 
   
  Canviar l'estat del pressupost
   
 

Un cop es fa clic sobre el botó Canviar a..., que es troba sota l’estat del pressupost accessible des de l’estat actual, el sistema començarà el procés de canvi d’estat. Aquest canvi comporta comprovar les condicions necessàries perquè el canvi es pugui fer, descrites a la taula que precedeix, i aplicar els canvis necessaris per adaptar el pressupost al comportament requerit per a l'estat nou.

 

Alerta!: quan aneu a fer un canvi d'estat, heu de posar la data de modificació, que és la data en que ho va aprovar el consell escolar, abans de clicar al botó Canviar a...

Si us heu equivocat en posar la data, posteriorment la podreu modificat des de la pantalla dels estats del pressupost.

Per escriure la data, l'heu de triar-la clicant sobre la icona que hi ha a la dreta de la casella.

   
Amunt
   
  Abans de fer efectiu el canvi, el sistema obrirà una finestra de confirmació per demanar a l’usuari/ària que confirmi el pas. Cal fer clic sobre el botó D’acord per fer efectiu el canvi d’estat, o, alternativament sobre el botó Cancel·la per cancel·lar el canvi d’estat.
   
 
   
 

Si tot és correcte, us sortirà la pantalla nova.

   
 
 
  Clarament, amb el codi de colors, veieu a la pantalla anterior que l'estat actual del pressupost és l'inicial.
   
L'estat Liquidat pendent és reversible, però els estats Liquidat aprovat i el Tancat NO
 
 

Un cop tancat un exercici econòmic només en situacions molt excepcionals es podria tornar a obrir. La reobertura d'un exercici ha de ser un fet molt i molt esporàdic. El tancament no és només un pur tràmit sinó que abans de tancar un exercici el centre ha de revisar i comprovar la informació per garantir-ne la correcció, especialment si tenim en compte que aquestes dades les utilitzarà posteriorment altres unitats.

Si un centre, per algun motiu molt excepcional, ha de reobrir un exercici ha de seguir els següents passos:

 1. El centre adreça, PER ESCRIT, a la unitat de serveis centrals responsable de la seva liquidació econòmica la petició especificant, com a mínim:
  * El detall de la modificació que es vol fer
  * La causa que provoca aquesta modificació
  * Les raons per les quals l'exercici es va tancar de forma errònia
  * Data en la qual es va tancar l'exercici que es vol modificar
  * Detall de les implicacions que l'error de l'exercici comporta en els exercici següents
 2. La unitat a la vista d'aquesta informació valorarà si no hi ha més opcions que la reobertura de l'exercici.
 3. La unitat responsable comunicarà al centre les accions que ha de fer per esmenar l'error.
 4. La unitat corresponent vetllarà que en el plaç d'una setmana el centre hagi tornat a tancar l'exercici.
 
 
Amunt