De la mateixa notícia, tothom explica el mateix?

Com expliquen una mateixa notícia diferents diaris. L'objectivitat

Es parla molt de l'objectivitat dels textos informatius.

El procés que segueix la notícia des del moment que es produeix el fet fins que arriba al receptor, és una seqüència de tries començant pel mateix fet que es decideix que sigui notícia. Qui redacta la notícia, quines fonts es consulten, les imatges que s'enregistren, a on se situa dins del conjunt de notícies que es volen publicar, l'espai/temps que s'hi destina, les imatges que es fan servir, ... La llista és molt més llarga. Per tant, el terme objectivitat queda molt diluït. Tot i així, la notícia s'ha d'ajustar al màxim als fets que es volen explicar i el periodista ha d'evitar de donar la seva opinió sobre el tema.

Treballarem amb 6 diaris d'un mateix dia.

Buscarem una notícia que surti en tots els diaris a la primera plana.

Organitzeu-vos per grups. Cada grup tria un diari i respon al document 1.

Feu una posada en comú dels documents que heu omplert i mireu de treure'n conclusions fent servir el document 2.