Anem per feina!

Consideracions generals

Ens hem proposat fer un producte informatiu. Hem de tenir present tota una sèrie de consideracions:

 • És un treball en equip.
 • Té per objectiu informar.
 • En funció del mitjà que triem, els textos hauran de reunir unes determinades característiques.

També ens caldrà prendre un seguit de decisions:

 • Buscar un nom pel nostre producte, i dissenyar el logo i els elements gràfics.
 • Les seccions que tindrà.
 • Ens haurem de repartir les tasques.
 • La periodicitat en què el publicarem.
 • Els diferents gèneres que volem tractar: notícia, reportatge, entrevista, crònica, ....
 • Quin tipus d'informació volem prioritzar: local, esportiva, cultural,...
 • Com organitzarem tot el material: notícies, reportages,... en el nostre producte informatiu (diari, informatiu de ràdio, telenotícies, diari digital).

És important que el producte final es publiqui sigui en paper, en el blog del centre, a la pàgina del centre,...

Elaborem una notícia

La notícia és un text narratiu oral o escrit. Relata un fet d’actualitat de manera breu i entenedora.

Un cop s'ha triat la notícia, és a dir, el fet que es vol explicar, cal seguir un procés de treball.

1.- Treballs previs: Abans d'anar a cobrir/escriure una notícia caldrà:

 • Cercar informació per poder entendre la notícia i explicar-la més bé.
 • Preparar un breu guió de la informació visual i oral/escrita que es vol explicar, tenint en compte el mitjà que s'utilitzarà.
 • Organitzar les tasques.

2.- Cobrir la notícia: Es necessita un aparell enregistrador de veu i una càmera fotogràfica/ de vídeo. També poden ser útils un bloc i un llapis.

Consells:

 • Estar atents a l'imprevist i captar-lo.
 • El fotògraf / càmera ha de captar imatges des de diferents punts de vista, de diferent planificació i que expliqui diferents moments.

3.- Edició: Un cop es té el material, caldrà fer la tria:

 • Què expliquem? (Què, quan, qui, on, per què). El text, en els telenotícies, s'adaptarà a les imatges.
 • Com ho expliquem (el text que destaquem, les imatges que hi posem i com les posem)
 • Si utilitzem fotografies, potser serà útil modificar l'enquadrament.
 • Caldrà fer la revisió ortogràfica i gramatical del text abans de donar-lo per bo.

Organitzeu-vos per grups.

Aneu a la cerca de la notícia. Si no en teniu cap, podeu posar-vos en contacte amb algun organisme oficial (Ajuntament, Policia local,...) o alguna entitat de la vostra població (associaciativa, esportiva,...).

Seguiu tots els passos que us hem indicat. Penseu que us haureu d'adaptar al mitjà de comunicació que trieu.

Us pot ajudar aquest vídeo.

Elaborem un reportatge

El reportatge és més extens que la notícia i pot incloure diferents tipus de text: entrevista, text explicatiu, ... Pretén aprofundir sobre un tema que no té perquè ser d'estricta actualitat. S'analitza el context, els antecedents, les conseqüències i sovint s'obté la informació directa de protagonistes, de testimonis i altres persones relacionades.

Per completar el reportatge, el reporter/a ha d'utilitzar informació que pot trobar en documents, diaris, revistes, llibres, estadístiques oficials, fotografies...

Normalment segueix aquesta estructura:

 • Presentació del tema.
 • Desenvolupament del tema amb l'aportació d'explicacions, entrevistes,....
 • Resum final.

Primer de tot cal buscar el tema del reportatge. Encara que no sigui sobre un fet que acabi de passar, sí que ha de ser d'interès. A partir d'aquí, caldrà:

1.- Treballs previs:

 • Cercar informació sobre el tema, consultant diferents fonts .
 • Buscar gent que pugui donar visions diferents del tema i testimonis directes, que completin la informació que ja es té.
 • Preparar un guió sobre la informació visual i oral/escrita que es vol explicar.
 • Fer una planificació de les diferents tasques.

2.- Fer el reportatge:

Fer els enregistraments de les entrevistes i de les intervencions prèviament planificades sense perdre de vista el mitjà que s'utilitzarà.

Serà útil un aparell enregistrador de veu, un bloc i llapis, una càmera fotogràfica/ de vídeo.

Consells:

 • El fotògraf / càmera ha de captar imatges des de diferents punts de vista, de diferent planificació i que expliqui diferents moments.
 • Quan es fa un reportatge per a un telenotícies, va bé enregistrar imatges de l'entorn. A l'hora de fer el muntatge, poden ser molt útils.

3.- Edició: Un cop es té el material, caldrà fer la tria:

 • Com organitzem els diferents apartats.
 • Quines imatges triem i com les ordenem.
 • El text que hi posem, que en els reportatges televisats (veu en off), s'adaptarà a les imatges.
 • Caldrà fer la revisió ortogràfica i gramatical del text abans de donar-lo per bo.

Organitzeu-vos per grups.

Busqueu algun tema que us interessi i que pugueu desenvolupar amb els recursos que teniu a l'abast. Podeu parlar d'alguna cosa que us preocupa, de personatges que considereu singulars de la vostra població, de les transformacions que observeu al vostre voltant, ... segur que us serà fàcil posar-vos d'acord.

Seguiu tots els passos que us hem indicat. Tingueu en compte, en tot moment, el mitjà de comunicació que heu escollit.

Us anirà molt bé, abans de començar, mirar el vídeo Darrere la pantalla. Els informatius de televisió. El capítol: El reportatge. Una producció d'AulaMèdia i Objectiu Comunicació.

Entrevista

Una entrevista és un diàleg entre dues persones on l'entrevistador/a fa preguntes a l'entrevistat/da per obtenir informació.

Una entrevista informativa ha d'obeir a uns objectius. Es fa una entrevista a algú perquè és un personatge rellevant, pot aportar informació sobre un tema d'actualitat, es necessita informació d'un expert,...

Un cop es té el tema i la persona a qui es vol entrevistar ja triats, cal:

1.- Treballs previs:

 • Cercar informació sobre el tema que han d'ajudar a formular les preguntes.
 • Preparar el qüestionari. Cal vigilar que no sigui una entrevista excesivament llarga. Això també dependrà de com es formulin les preguntes i de les respostes que doni l'entrevistat.
 • L'entrevistador/a ha de parlar amb claredat i naturalitat.

2.- Enregistrar l'entrevista:

 • Es pot utilitzar un enregistrador de veu, una càmera de fotos i una càmera de vídeo (en funció del mitjà que es vol utilitzar).
 • Per a les entrevistes enregistrades en vídeo, si s'utilitza una sóla càmera, és important variar l'enquadrament. Si es poden utilitzar 2 càmeres, es podrà fer un muntatge més dinàmic.

3.- Edició:

 • Retallar aquells trossos que no han quedat prou bé, els que són reiteratius o els que no aporten informació.

Organitzeu-vos per grups.

Penseu el tema que voleu tocar i quina és la persona que podeu entrevistar que s'ajusta més a les vostres intencions.

Seguiu tots els passos que us hem indicat, ajustant-vos al mitjà de comunicació que utilitzareu.

Crònica

La crònica explica un fet passat que es relaciona amb un d'actualitat. Ve a ser un relat seqüenciat d'uns fets on l' autor/a en dóna la seva visió personal. S'utilitzen diferents gèneres periodístics que conviuen en la mateixa crònica: notícia, entrevista, opinió, reportatge.

Les cròniques van signades pel seu autor.

El primer pas per elaborar una crònica serà triar el tema. Ha de ser un fet d'interès que ha de permetre ser narrat seqüencialment.

1.- Treballs previs:

 • Cercar informació. Cal fer una investigació exhaustiva sobre el tema que es vol tractar. Això donarà credibilitat al text i ajudarà a fer una valoració fonamentada dels fets que es narren.
 • Buscar gent que pugui donar visions diferents del tema i completin la informació que ja es té.
 • Preparar un guió sobre la informació oral/escrita del que es vol explicar i la visual que necessitarem.
 • Fer una planificació de les diferents tasques.

2.- Fer la crònica:

Fer els enregistraments/fotografies prèviament planificades. És probable que es necessitin imatges d'arxiu per completar el reportatge. Caldrà cercar-les.

Serà útil un aparell enregistrador de veu, una càmera fotogràfica/ de vídeo, un bloc i llapis.

Consells:

 • Cal tenir molt ben planificat l'apartat d'imatges que han de respectar el relat cronològic de la crònica.
 • Els efectes sonors ajudaran a donar més credibilitat.

3.- Edició:

En funció del guió elaborat, s'editaran les imatges i s'hi afegirà la veu i els efectes de so, quan es faci una crònica per un Telenotícies.

Si la crònica és per la ràdio, s'hi podran efegir efectes de so a la veu.

El text de la crònica ha d'explicar els fets juntament amb els comentaris i reflexions del periodista. Pot seguir el següent esquema:

 • A l'inici del text hi haurà la informació objectiva dels fets.
 • Seguidament apareixen més detalls i els comentaris personals de l'autor/a.
 • Es tanca la crònica amb una conclusió final del periodista.

Organitzeu-vos per grups.

Penseu-vos un tema per fer la vostra crònica. Podeu partir d'una notícia que permeti ser explicada d'una manera seqüenciada i de la que podeu aportar una opinió personal.

Només heu de tenir en compte que el tema que trieu estigui al vostre abast, és a dir:

 • Heu de poder trobar informació.
 • Disposar de gent experta o testimonis directes.

I, també, que pugui interessar als altres.

Recordeu que ha de poder ser narrat en una seqüència cronològica.

Seguiu tots els passos que us hem indicat. Tingueu en compte en tot moment el mitjà de comunicació que heu escollit.