L'univers tou de Salvador Dalí

Educació artística visual i plàstica[Proposta didàctica]

A continuació us proposo tot un seguit de pluja d'idees, amb un ampli ventall d'activitats d'Educació Visual i Plàstica, que han estat realitzades a partir del centre d'interès dels elements tous, tan presents en l'obra daliniana, i del treball d'observació i d'introducció a l'obra La persistència de la memòria de Salvador Dalì.

Aquestes activitats les he desenvolupat personalment durant diversos cursos escolars, amb alumnes d'Educació Infantil i Primària en El racó dels artistes del CEIP Santa Eugènia de Girona. O bé han estat experimentades per docents de diferents centres de les comarques gironines, i coordinades a través de diversos assessoraments de l'Àrea Visual i Plàstica, i en altres cursos monogràfics com El món màgic de Salvador Dalí.

Per a la seva elaboració s'ha partit del tres grans blocs dels continguts, detallats en el Currículum de l'Àrea d'Educació Artística Visual i Plàstica:

      > Educació Sensorial i estructuració de la Imatge
      > Llenguatge Visual i Plàstic
      > Expressió graficoplàstica

I s'ha procurat mantenir un equilibri entre les activitats d'educació sensorial, percepció, observació i lectura d'imatges, i les activitats d'experimentació, descoberta i creació artística que conformen els altres dos grans blocs de l'Àrea:

      > Tot fomentant les capacitats d'experimentació i manipulació amb materials i estris diversos
      > Tot investigant i descobrint les possibilitats expressives, creatives i comunicatives dels diferents elements del llenguatge visual
      > Tot aplicant de forma convencional o més transgressora diverses tècniques i modalitats artístiques: dibuix, pintura, encolada, impressió, iniciació al volum, modelatge...

Les propostes d'activitats que a continuació es detallen, s'han organitzat en petits blocs i van encapçalats per una petita introducció o consigna prèvia (que ajuda a situar-les millor en el context de l'obra o de les característiques de l'artista) i alhora serveix de fil conductor i motivació per introduir-les amb els nens i nenes.

Activitat inicial

Detecció dels coneixements previs dels alumnes envers la iconografia dels elements i masses toves, tan presents en l'obra daliniana, sense haver presentat prèviament l'artista Salvador Dalí ni haver visionat les seves obres.

Es lliura a cada alumne un full DIN A4 amb una forma inductora: tancada i arrodonida, com si fos una taca, tot seguit es proposa que realitzin un dibuix a partir d'allò que els suggereix, o bé que realitzin una composició on aquesta forma quedi completament integrada. Els resultats gràfics i les relacions establertes ens indiquen el coneixement o no per part de l'alumne d'algunes icones dalinianes.

Activitat d'observació i lectura d'imatges

Mostra de l'obra La persistència de la memòria i afavoriment de les reaccions espontànies, comentaris i lectura personal que en fan els nens i nenes.

Presentació de l'obra per part del mestre tot explicant les seves característiques principals, procés d'elaboració, curiositats o anècdotes.

Observació col·lectiva i lectura d'imatges de l'obra per part dels alumnes, de forma pautada i suggerida pel docent. Model orientatiu de fitxa d'observació


  Salvador Dalí

Com a bons observadors i creadors ens inspirem en l'obra de Dalí però hi afegim el nostre toc personal d'originalitat i una bona dosi d'imaginació

Reinterpretació personal de l'obra La persistència de la memòria, a partir d'un exercici d'observació de la imatge, tot emprant materials propis de dibuix: llapis de grafit, de carbó... o materials més pictòrics: pintura al tremp, barres de cera, retoladors, aquarel·les.

Reinterpretació personal    Reinterpretació personal


  Salvador Dalí

Intentem imitar les línies, les formes, les imatges i el tipus de traç de Salvador Dalí per tal d'endinsar-nos més en la seva obra. O bé juguem a ser aprenents del geni o uns astuts falsificadors de la seva obra

Dibuix de reproducció exacta de l'obra a partir de la utilització d'un doble sistema de quadrícules, o d'una tècnica de calc o impressió amb barres de ceres toves, molt similar a la tècnica emprada per calcar amb paper carbó. És interessant recuperar en algunes ocasions algun d'aquests procediments ja que a causa de l'ús de les fotocopiadores i de les noves tecnologies estan pràcticament en desús.

Dibuix de reproducció    Dibuix de reproducció    Dibuix de reproducció    Dibuix de reproducció    Dibuix de reproducció


  Salvador Dalí

Com Salvador Dalí aprendrem a observar la realitat del nostre entorn i provarem d'alterar, canviar, deformar i descomposar els objectes que ens envolten... tot realitzant activitats de dibuix, pintura, encolada...

Observació de diferents objectes: estris alimentaris, instruments musicals, mobiliari.... i realització d'un dibuix personal d'algun dels objectes observats, però no de forma figurativa sinó intentant aconseguir un efecte exagerat de deformació.

Dibuix personal    Dibuix personal    Dibuix personal    Dibuix personal    Dibuix personal

Realització d'un dibuix lliure d'un objecte, animal, personatge... sobre un suport en forma de quadrícula per tal d'aprendre a ampliar-lo, reduir-lo, modificar-lo i deformar-lo, a partir de la seva reproducció en diverses quadrícules de diferents mides i formats.

Reproducció en quadrícules    Reproducció en quadrícules    Reproducció en quadrícules    Reproducció en quadrícules

Dibuix de rellotges creatius a partir de la utilització d'un suport original de paper, plegat de tal forma que s'aconsegueix obtenir tres dibuixos diferents i donar la sensació que els elements s'estiren, s'eixamplen, es deformen o be amaguen un munt de sorpreses.

Rellotges creatius    Rellotges creatius    Rellotges creatius    Rellotges creatius

Realització de deformacions d'objectes a través d'una tècnica de manipulació i recreació d'imatges: cal retallar d'una revista objectes originals i de contorn ben definit (millor si són imatges d'elements propis del codi dalinià: calaixeres, ous, ulls, animals, pans...), fraccionar-los en tires en sentit horitzontal o bé en sentit vertical¸ enganxar les tires sobre un suport però de tal forma que no encaixin del tot provocant lleugeres o profundes deformacions.

Manipulació i recreació d'imatges    Manipulació i recreació d'imatges    Manipulació i recreació d'imatges

Recreació, ampliació, deformació i jocs de manipulació d'imatges a partir del retallat i encolat, en franges alternes de dues fotografies idèntiques d'un mateix objecte o que representin la figura i el rostre de Salvador Dalí.

Manipulació d'imatges    Manipulació d'imatges

Deformació d'obres i dibuixos inspirat en Salvador Dalí utilitzant les noves tecnologies i diversos recursos informàtics.

  Salvador Dalí

A Salvador Dalí la inspiració i el deliri creatiu li podia sorgir motivat per qualsevol petit estímul, com podia ser l'observació d'una imatge suggerent, la contemplació d'un paisatge o la descoberta d'un tipus de format sorprenent per realitzar les seves obres...

Elaboració d'un fons o paisatge creatiu (semblant o completament diferent al representat per Salvador Dalí) a partir del que ens suggereix la imatge d'un rellotge tou.

Fons o paisatge creatiu    Fons o paisatge creatiu    Fons o paisatge creatiu    Fons o paisatge creatiu

Dibuix i pintura en petit grup d'un fons que representi un dels nostres paisatges preferits, i creació posterior d'uns elements extravagants i insòlits (dibuixats, pintats, retallats, plegats...) que encolarem sobre la composició pictòrica.

Paisatge    Paisatge    Paisatge    Paisatge    Paisatge

Dibuix personal i creatiu realitzat dins d'una gran forma esquemàtica de rellotge que es desfà, que farà la funció d'emmarcar la composició plàstica i al mateix temps en serà l'estímul inductor.

Dibuix personal i creatiu    Dibuix personal i creatiu    Dibuix personal i creatiu    Dibuix personal i creatiu    Dibuix personal i creatiu


  Salvador Dalí

A Salvador Dalí li agradava cridar l'atenció de l'espectador a partir de les formes toves i les imatges insòlites i extravagants que ell mateix creava... nosaltres l'ajudarem en aquesta tasca fent ressaltar alguna de les seves imatges més conegudes.

Joc de grafisme a partir d'anar contornejant la forma d'un element o rellotge tou amb retoladors o barres de ceres toves, tot utilitzant els colors de forma lliure o a partir de fixar diverses consignes, que ens permetran posteriorment anar treballant diversos aspectes de la teoria dels colors (pintem amb colors: càlids, freds, primaris, secundaris, complementaris...).

Aplicació de tècniques d'esfumat, escampat o difuminat a les creacions realitzades a través dels jocs de grafisme, emprant com a estri els dits i l'escalfor corporal en el cas de les ceres toves i un bastonet de netejar les orelles (humitejat amb aigua) en el cas dels retoladors.

Esfumat, escampat o difuminat    Esfumat, escampat o difuminat


  Salvador Dalí

A l'artista empordanès li agradava experimentar i fer innovacions a partir d'utilitzar diversos materials que l'ajudessin a expressar millor el que volia transmetre en les seves obres. Nosaltres intentarem crear diferents rellotges tous, emprant com a suport diferents materials que ens permetin experimentar tota una sèrie de qualitats tàctils i es distingeixin per la seva flonjor

Elaboració creativa de rellotges dalinians emprant com a suport dels mateixos, diferents materials tous i fàcilment deformables: esponja, goma-escuma, plàstic... tot decorant-los a partir de la utilització de diverses tècniques i materials pictòrics.

Materials tous i deformables    Materials tous i deformables    Materials tous i deformables    Materials tous i deformables

Modelatge i experimentació sensorial tot creant elements dalinians o diferents rellotges a partir de masses toves: fang, plastilina, pasta dash, pasta de sal, pasta de paper...

Modelatge i experimentació sensorial    Modelatge i experimentació sensorial

Dibuix, pintura, retallat i plegat en forma prisada de diferents rellotges, per elaborar mòbils o elements decoratius que ens suggereixin de forma visual la famosa icona daliniana tot desfent-se.

Retallat i plegat    Retallat i plegat

Fitxa d'activitat: Moldegem rellotges tous

  Salvador Dalí

Salvador Dalí i altres artistes de la seva època van ser dels primers creadors que varen realitzar obres, tot combinant les tècniques pictòriques, amb encolades de materials de diverses textures o d'imatges impreses. Es conta que la primera obra d'aquest tipus de Dalí, data de la seva infància, quan va elaborar sobre una fusta corcada una composició amb cireres pintades a l'oli, tot encolant tiges reals i corcs de la mateixa fusta.

Composició amb una encolada tipus mosaic de rellotges tous o altres elements de l'obra daliniana amb trossos de papers retallats amb tisores o estripats amb les mans, tot procurant partir de diverses consignes: com emprar materials opacs, transparents, de rebuig, d'una gamma de color o d'una textura determinada...

Encolada tipus mosaic    Encolada tipus mosaic

Elaboració d'una encolada més de tipus personal i surrealista, emprant diversos elements propis de la iconografia daliniana que es poden composar lliurament sobre una superfície gràfica i combinar amb altres tècniques de dibuix i de pintura.

Encolada personal i surrealista    Encolada personal i surrealista    Encolada personal i surrealista    Encolada personal i surrealista

Creació d'una mena de fons no figuratius, emprant diverses tècniques i procediments d'encolada i combinant múltiples materials, formes i colors. Sobre aquests fons base s'hi poden encolar formes toves o deformades o bé fotocopiar-les sobre un plàstic transparent, de tal forma que es puguin observar els diversos efectes plàstics que s'obtenen pel fet de saber combinar una mateixa figura sobre un o altre fons de determinades característiques.

Encolada. Fons no figuratiu    Encolada. Fons no figuratiu    Encolada. Fons no figuratiu


  Salvador Dalí

Aconseguir tot un seguit de possibilitats expressives i creatives jugant amb els aspectes propis de la llum, el color, l'ombra i la transparència constituïa un bon repte per Salvador Dalí... nosaltres també provarem d'aconseguir-ho.

Realització de rellotges en forma de petits vitralls transparents per penjar a les finestres i copsar la seva textura, transparència i els efectes de llum, color i ombra a partir del pas de la llum en les diverses hores del dia.

Rellotges en forma de vitralls    Rellotges en forma de vitralls    Rellotges en forma de vitralls

Cal fer en primer lloc un esbós previ del disseny del rellotge a realitzar, situar-lo sota d'un vidre o d'un plàstic transparent i resseguir-lo amb cura i amb un traç ferm i segur amb pasta de contorn (tipus cloissonnée). Posteriorment cal pintar les zones interiors amb pintures especials per vidre o materials transparents.

  Salvador Dalí

Salvador Dalí a més de destacar en l'art del dibuix i la pintura va conrear molts altres camps artístics: disseny de joies, escultura, fotografia, escenografies, escenes de pel·lícules... i creació d'objectes surrealistes que, segons el mateix artista, no servien per gaire res però ajudaven a fer circular pel món objectes extravagants i moltes vegades procedents del món dels somnis i la fantasia. Tot seguit et proposem una sèrie d'objectes surrealistes creats a partir de la iconografia dels rellotges tous

Rellotge tou amb formigues que realitza la màgica funció de convertir-se en un fanalet per anar a esperar els Reis (Educació Infantil, CEIP Vilaroja, Girona). Es realitza emprant com a base una garrafa d'aigua transparent de cinc litres, decorada amb una encolada de papers de seda de tons freds, i amb els nombres, les broques i els altres detalls dibuixats amb plastilina encolada. Les formigues s´han elaborat a part i enganxat posteriorment.

Rellotges tous amb formigues    Rellotges tous amb formigues

Flor amb rellotge tou que es reconverteix en un pàmpol o làmpada daliniana. (Educació Primària, CEIP Dalí de Figueres). Es realitza amb la part superior d'una ampolla de plàstic, retallada amb forma de pètals a l'interior de la qual s'hi col·loca un rellotge tou pintat i adherit a un pal que fa la funció de tija. A l'invertir la posició de la flor, obtenim un objecte surrealista que és també reversible i multifuncional ja que es converteix en una petita làmpada.

Flor amb rellotge tou

Fitxa d'activitat: Flors reciclades amb rellotges tous

Rellotges tous reconvertibles en ulleres de sol. Realitzats sobre plàstic, pintats i decorats amb pintures transparents i units de tal forma que es converteixen en unes ulleres surrealistes (CEIP Joaquim Vallmajó de Navata). Sabies que Salvador Dalí també va inventar unes originals ulleres amb estímuls de color que calia utilitzar durant els llargs viatges per evitar contemplar durant molta estona paisatges avorrits.

Fitxa d'activitat: Les ulleres màgiques de Salvador Dalí

Barrets i pameles surrealistes decorades amb diversos elements sempre presents en l'obra de Salvador Dalí i que serveixen per donar el toc de gràcia a les disfresses d'un carnestoltes molt dalinià (CEIP Anselm Clavé de Ripollet). Sabies que Salvador Dalí va fer diversos projectes de barrets per senyora (en forma de sabata, de costella, de tinter...) i que la dissenyadora francesa Elsa Schiaparelli els va materialitzar i treure al mercat amb Gala com a model?

Barrets i pameles surrealistes    Barrets i pameles surrealistes

Rellotges tous, mòbils, efímers i dansaires... reconvertits en disfresses que serveixen als nens i nenes del centre Sant Josep de Sant Hilari per anunciar l'any Dalí durant el típic festival de cloenda del primer trimestre del curs escolar.

Rellotges disfresses    Rellotges disfresses

Tapes metàl·liques de llaunes de conserva que es reconverteixen en joies dalinianes, que imiten rellotges decoratius de diferents formats: arrodonits, allargats... que encantarien al propi Dalí per la seva lluentor i per resultar tant fàcilment deformables.

Tapes metàl·liques de llaunes de conserva    Tapes metàl·liques de llaunes de conserva    Tapes metèl·liques de llaunes de conserva

Galetes i crepes en forma de rellotges tous que farien les delícies del propi Salvador Dalí, que com ja sabeu era un bon gourmet i solia representar en les seves obres diversos elements comestibles, carregats d'una simbologia molt particular i que han aconseguit una gran popularitat.

Arbres de fulla perenne que donen un estrany i sorprenent fruit: un munt de rellotges tous i deformats, i que juntament amb altres arbres insòlits contribueixen a crear un espai escolar amb una atmòsfera tot daliniana. (Experimentacions de la proposta Un hivern tot dalinià realitzades per diversos centres docents).

Altres propostes d'Educació Visual i Plàstica relacionades amb Salvador Dalí i la seva obra, que han estat elaborades a partir dels cursos de formació: El món màgic de Salvador Dalí.