F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió
P. SINGER  Etica práctica  Ed. Ariel  (pàg. 271)

"A la qüestió: per què s'ha d'actuar moralment?, no se li pot donar una resposta que proporcioni a tots raons taxatives per a l'actuació moral. Els comportaments èticament indefensables no són sempre irracionals. Probablement, sempre necessitarem que les sancions legals i la pressió social ens proporcionin raons addicionals per tal de no caure en greus violacions de les normes ètiques.

Per altra part, aquells que siguin prou reflexius per plantejar-se aquesta qüestió.... són, igualment, qui tenen les més altes probabilitats de valorar les raons que es poden donar per adoptar el punt de vista ètic."

PREGUNTES

1. Què significa actuar moralment?

2. Per què no es pot donar resposta a la pregunta: per què s'ha d'actuar moralment?

3. Quines actituds no ètiques racionals es podrien posar com exemple per tal de confirmar el que es diu en el text?

 

Per ampliar el text: http://www.petersingerlinks.com/porque.htm