F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

 I. Una resposta és la vertadera

1. L'Ètica de Sòcrates rep el nom de :
a) Hedonista
b) Eudaimonista
c) Intel.lectualisme moral.

2.Les Idees per Plató són :
a) Relatives.
b) Intel.ligibles
c) Sensibles.

3. Zenó de Citi va ser un filòsof de l'escola :
a) Estoica
b) Epicuria
c) Cínica

4. La teoria que defensa l'existència en el món de dos principis o Deus, un bo i l'altre dolent, s'anomena :
a) Estoica
b) Heracliteana
c) Arriana
d) Maniquea

5. L'escepticisme de Pirró va contra :
a) El dogmatisme
b) El dubte
c) El pensament

6. La teoria del coneixement d'Agustí de Tagaste és :
a) Racionalista
b) Empirista
c) Il.luminista
d) Escèptica.

7. Tomàs d'Aquino distingeix entre :
a) Ànima / Esperit
b) Essència / existència
c) Fe / religió

8.Plotí està molt influenciat per la teoria de :
a) Aristòtil
b) Plató
c) Estoics

9. Segons P.Abelard el procés de coneixement és :
a) La Universalitat
b) La intencionalitat
c) Metòdic

10. Tomàs d'Aquino pertany al moviment de :
a) L'escolàstica
b) La lògica
c) La patrística

11.Respecte a la teoria dels universals Guillem d'Occam és :
a) Nominalista
b) Idealista
c) Realista

12.La Teologia és l'estudi de :
a) Les causes materials
b) Déu
c) La raó

13.Segons G. Bruno l'univers és :
a) Finit
b) Infinit
c) Desfet

14.El sistema Astronòmic de Copèrnic era:
a) Geocèntric
b) Heliocèntric
c) Egocèntric

II.Indica la Veritat o Falsetat de les següents afirmacions:

15. Per Aristòtil i Ptolomeu l'univers era infinit i asimètric._____

16. El mètode de Newton és deductiu._____

17. El Principi d'Economia afirma que s'ha de suposar que existeixen més entitats de les que hi ha.____

18. Nicolau de Cusa defensa que el coneixement humà no té límits._____

19. Al primat de la voluntat sobre la raó rep el nom de voluntarisme._____

20. Per Epicur l'ànima és una simple agrupació d'àtoms._____

21. Segons el realisme exagerat els universals existeixen en la realitat._____

22. El mètode de F. Bacon parteix de la negació de tots els prejudicis o idols que afecten a l'enteniment._____

23. Per Maquiavel el Fi justifica els mitjans._____

24. Tomas Moro va escriure "El Princep"______

25. El mètode utilitzat per Sòcrates era la maièutica.______

III. Estableix relacions

26. Estoic                                a) Experiència
27. Inducció                            b) Anselm
28. Skepsis                             c) Zenó de Citi.
29. Argument ontològic         d) Indagació

IV. Completa

30. El projecte polític de Plató està expressat en el diàleg ...........................................
31. Segons els Estoics , el que constitueix l'univers i el domina és ................
32. Galileu utilitza el mètode ..................... - ............................
33. El Renaixement és un moviment cultural de retorn al pensament ..............................
34. El nom amb que es coneix el principi d'economia de G. Occam és ..........................................
35. En el Renaixement domina la visió del savi ..................


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incorrecte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correcte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veritat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fals
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La República o Politeia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipotètic-deductiu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

antic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navalla d'Occam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artista
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiència
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anselm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenó de Citi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skepsis