F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió
FILOSOFIA  I  SOCIETAT:  SEGLE XX

Panoràmica general

- Transformació d'Europa a causa de la Revolució Russa (1917) i la 1ª Guerra Mundial.

- Crisis polítiques, socials, econòmiques, culturals... provoquen nous moviments artístics com l'avantguardisme.

- Després de la Guerra la gent té el desig de ser feliç i oblidar les misèries. Anys 20

- Crítica a la ciència i a la racionalitat. Tot i això, la ciència i la tècnica progressen imparablement.

- Amb la crisi del 29 els següents anys són molt crítics enfront el capitalisme i la Guerra. En el pensament domina el relativisme, el pessimisme, sentiment d'absurditat de la guerra...

- La 2ª Guerra Mundial provoca una sèrie de conseqüències catastròfiques (Tercer Món), però també positives com la Democràcia, l'ONU, Seguretat Social, Societat moderna...

- En l'aspecte cultural es produeix el triomf de l'escepticisme i el relativisme; també, una forta crisi religiosa, que condueix a la creació de les Sectes. La sociologia i la psicoanàlisi apareixen com a solucions davant la crisi existent de personalitat. En canvi la filosofia, l'ètica i la ciència, són mal considerades, per la societat, per no haver fet res davant l'imminent catàstrofe de la guerra.

- Tots aquests aspectes citats anteriorment provoquen  reaccions diverses : com les revoltes juvenils dels anys 60  ( Maig del 68 Francés, La primavera de Praga ); les manifestacions, de tot tipus, que conduiran, gradualment, a  l'enfonsament del comunisme; expressions artístiques i culturals, que exposaran la imminent necessitat de canviar la societat.

- Els anys 70 i 80  venen definits per un pensament, que s'anomena ell mateix, "Postmodern"; pensament que vol trencar amb el passat, dirigint la seva mirada cap el futur. Aquest pensament farà una dura crítica a la tecnologia i a la política del moment. Representants d'aquest moviment són : G. Lipovetsky , M.Enzensberger, M. Kundera...

Filosofia

Apareixen moltes corrents filosòfiques, que representen la diversitat de pensaments, provocats pels fets que es van succeint al llarg del segle.
A principis de segle s'intenta recuperar l'estatus de ciència perdut, per la filosofia, a finals del segle anterior. Un exemple d'aquest intent és : la Fenomenologia  fundada per E.Husserl, la qual pretén oferir un mètode filosòfic format per la descripció dels fenòmens de manera intuïtiva, per tal de descobrir, la seva essència. La filosofia, així entesa, seria la ciència de descobriment del que les coses són, donant  respostes sobre la veritable naturalesa de la realitat.
Aquest mètode també serà emprat anys més tard per l'existencialisme  de M.Heidegger, J.P. Sartre, G. Marcel i K. Jaspers. Segons aquesta teoria : l'existència precedeix l'essència. Només podem saber què som després de la nostra existència. Aquest pensament condueix a l'absurditat de la vida, perquè només sabrem què som, realment, quan ens morim. L'humà és un ésser per a la mort, aquesta és la seva tràgica essència.
  

TENDÈNCIES FILOSÒFIQUES DEL S. XX
 

Filosofia analítica

Conjunt de tendències que es caracteritzen per una recuperació de l'empirisme, un retorn a al positivisme i per una anàlisi del llenguatge ordinari o científic. En general tenen en comú l'abandó de la metafísica i el gir lingüístic que proposen.  Els iniciadors d'aquesta manera de pensar són : G. Frege, G.E. Moore...

-Positivisme lògic o Neopositivisme:  Té el seu origen en el Cercle de Viena (anys 20) per part d'un grup de científics (M. Schlick, O. Neurath, R. Carnap, K. Gödel, A.J. Ayer...) i de pensadors, que es dediquen a fer una anàlisi del llenguatge científic amb l'objectiu de determinar : què és ciència i què no ho és. Només establint aquesta diferència o demarcació, serà possible fonamentar el coneixement científic d'una manera rigorosa i segura.  En aquest aspecte, segueixen l'ideal Kantià d'establir una demarcació entre el què és la ciència del que és pseudociència. Més en concret, volen establir una distinció entre el que es pot dir amb sentit  i el que no; arribant a la conclusió que només tindrà sentit (serà coneixement científic) aquells enunciats que es puguin verificar , contrastar en l'experiència, la resta (metafísica) no tindrà cap sentit i no serà científic.

-Atomisme lògic: El seu màxim representant és B. Russell juntament amb W.Wittgenstein (I). Intent de establir una correspondència entre l'univers de les proposicions del llenguatge i l'univers dels fets. El llenguatge utilitzat per establir aquesta relació serà el llenguatge de la lògica, perquè és el que permet expressar millor els elements simples dels quals estan composats els fets, els àtoms.  La ciència com a explicació rigorosa de la realitat, dels fets,  haurà de fer servir el llenguatge de la lògica.

-Filosofia del llenguatge ordinari: Segons aquest pensament: molts dels problemes plantejats per la filosofia i la ciència, al llarg dels segles, són problemes lingüístics. Aquests problemes provenen : no tant del significat de les paraules, com de l'ús que s'ha fet i es fa d'elles. Per aquest motiu es necessari fer una anàlisi dels jocs lingüístics, de l'ús del llenguatge, per tal de comprendre millor el món; perquè, de fet,  és el llenguatge el que ens diu com és el món. El llenguatge és un mirall que reflecteix el món. (W. Wittgenstein (II), J.L. Austin, G. Ryle ...)
 

Filosofia de la ciència

Té el seu punt de partença en el Neopositivisme i es presenta com una reacció al positivisme d' A. Comte, que havia defensat la ciència com a substitut de la filosofia.
Les seves característiques més generals són:

- Crítica als límits de la ciència i als seus mètodes, teories, resultats...

- Crítica als mites de la ciència, que la presenten com a l'únic coneixement possible.

Entre els seus representants més importants cal destacar: K.Popper, T.Kuhn, P. Feyerabend, M. Bunge...
 

Personalisme

Corrent filosòfic de caràcter cristià. El seu objectiu és el de recuperar el sentiment humà de transcendència. Una de les seves característiques més importants és la de donar valor a la persona per damunt de l'individu humà anònim i impersonal.
Un dels seus representants és M. Mounier

Hermenèutica

Consisteix en un mètode d'interpretació comprensiva de la realitat, aplicada a diferents àmbits : societat; història; llenguatge...
Representants d'aquesta tendència són: P. Ricoeur, G. Gadamer...

Neomarxismes

En el s.XX apareixen en l'àmbit social i filosòfic diverses interpretacions del pensament de Marx.
Alguns exemples són:
Lukacs : considera que el vertader motor de la història és la consciència de classe del proletariat i no la lluita de classes.
Gramsci : parteix de la idea de que cal establir una unitat entre teoria i praxi.
E. Bloch : defensa el pensament utòpic com a preludi per a la revolució comunista.
Una derivació d'aquesta tendència és  l'Escola de Frankfurt.

Escola de Frankfurt

Té el seu origen al "Institut d'Investigació social" creat a Frankfurt el 1924 per tal de fer una anàlisi sociològica de la societat.  Formen part d'aquest institut: M. Horkheimer, T. Adorno,  H. Marcuse, E. Fromm, J. Habermas.
Les característiques generals de tots aquests investigadors, filòsofs, sociòlegs... són:
- Actitud oberta i crítica enfront el marxisme.
- Estudi de la societat industrialitzada
- Crítica a la cultura. Per exemple Horkheimer donarà lloc a la "Teoria crítica"
- Contraris a tota metafísica.
- Consideren que els ideals de la Il·lustració ( la raó havia de predominar sobre la societat ) no s'han complert ( la societat no és racional ) i busquen les causes d'aquest fet.

Estructuralisme

Aquesta tendència va predominar des del 1940 al 1960 i consisteix en realitzar un estudi dels fets i les seves relacions mitjançant l'observació. Estudi que ha de servir per descobrir les regles, models, o estructures inconscients i amagades, que els expliquen. Després del seu estudi es va comprovar, que aquestes estructures són compartides per una cultura, societat... determinada.
El seu fundador, per dir-ho així, va ser Claude Lèvi Strauss ( en el camp de l'etnologia) a l'estudiar les estructures de parentiu de diverses societats primitives.
Altres seguidors d'aquesta tendència ho apliquen a altres camps del saber :
J.Lacan - Psicoanàlisi
L.Althusser - Marxisme
M. Foucault - arqueologia del saber
 


FILOSOFIA POSTMODERNA
 

Jacques Derrida: (Algèria 1930 - es va traslladar a França el 1959)
El concepte que defineix la seva filosofia és el de deconstrucció que consisteix en sotmetre a revisió els fonaments del pensament occidental "logocèntric", amb la finalitat de demostrar-ne les carències i obrir el camp filosòfic, perquè pugui seguir sent el terreny de la creativitat i la invenció. La deconstrucció ens porta no a la destrucció de la filosofia, sinó a situar-nos en els seus límits, en les seves fronteres. Cal anar a la recerca de les diferències que no es poden explicar amb les definicions, perquè no són més que generalitzacions.

Jean Baudrillard: (Reims, França, 29 de juliol del 1929 – París, 6 de març del 2007)
La pèrdua del centre és una de les característiques de la postmodernitat. La inexistència d'un referent únic ( un sentit ) que pugui donar raó de la realitat ha portat a la disseminació de punts de vista, de visions del món. Vivim en una època de descentralització. La nostra època és, també, "l'era de la mort del subjecte" perquè el que predomina és l'objecte. Vivim en una cultura de l'anorèxia, on el pensament profund es tractat com l'obessitat que cal eliminar. Els mitjans de comunicació són els culpaples d'aquesta cultura, perquè han convertit el món en un simulacre, i vivim en la superfície del que no existeix.

Jean-François Lyotard: (Versalles 1924- París 1998)
El que defineix l'època actual és la dispersió. La realitat apareix com una gran pluralitat de formes de vida i jocs de llenguatge heterogenis ( "arxipèlags" ). Els grans relats legitimadors han estat substituïts per milers d'històries petites i no tanpetites, que continuen tramant el teixit de la vida quotidiana. Com a conseqüència d'aquesta dispersió, apareix una altra característica netament postmoderna, que és la complexitat. Complexitat que implica la resistència al simplisme, a qualsevol pretensió simplificadora que presumeixi de claredat. El pensament postmodern és per definició antimetafísic i la progressiva dispersió dels sabers va unida a l'"arraconament de la filosofia".

Gianni Vattimo: Torí 1936 -
La irrupció de la societat de la comunicació ha estat un factor decisiu per a la dissolució de la idea d'història i, en definitiva, per posar fi a la modernitat. D'aquesta manera s'ha complert una de les profecies de Nietzsche i el món real s'ha convertit en una pura faula, en un simulacre. D'aquesta manera s'ha dut a terme "l'assassinat de la realitat":  la realitat a estat expulsada de la realitat. La realitat és un muntatge de la raó que està ensorrant-se. La categoria que permet entendre millor el moment actual i el propi ésser humà és la de caducitat. Categoria que condueix a una transformació del pensament, en pensament dèbil que no pot pretendre fonamentar res, ja que, també, caduca.

Gilles Lipovetsky: París 1944
L'impuls modernista cap al futur s'ha esgotat. La humanitat ha arribat a un estat de desencant i monotonia d'allò que és nou. El valor "canvi" sobre el qual es funda la societat moderna s'ha neutralitzat en l'apatia. Ens trobem davant una cultura de la felicitat "alleugerida", en una societat dominada per l'"imperi d'allò que és efímer", per la "seducció de les coses", per un "individualisme neonarcicista", per l'"estètica a la carta"...
La nova sensibilitat postmoderna que manifesten les societats occidentals es pot qualificar d' "individualisme hedonista i personalitzat" que pot ser responsable i irresponsable. El primer és organitzador i el segon desorganitzador i autosuficient. Aquestes dues lògiques de l'individu continuaran cooperant per camins diferents per formar una cultura que redueix els deures i consagra els drets de les subjectivitats.