F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

FILOSOFIA A L'ÈPOCA MODERNA: BARROC

S. XVII

I) Introducció a l'època:

- Economia basada en l'agricultura. Males collites van provocar grans fams. Promig de vida de 25 a 30 anys.
- Societat de tipus estamental organitzada segons les propietats de les terres. Comencen a tenir cada cop més importància els mercaders i fabricants. Moltes revoltes i guerres com la de 30 anys a Alemanya. A Anglaterra es destitueix al rei i s'imposa el liberalisme. L'excepció és la pau. A França la forma política dominant és l'absolutisme. També hi ha molts conflictes religiosos.

A) Característiques:
- Crisi de la consciència europea: pèrdua de tot fonament. Crisi de la raó provocada per l'esfondrament de la visió aristotèlica del món que condueix a una recerca de nous horitzons intel·lectuals. Crisi emocional, no hi ha equilibri i la solució és viure apassionadament.
- Pessimisme: Problemes econòmics i socials, Guerres...
- Tot és moviment, fugacitat, temporalitat (rellotge). El temps és important (Góngora)
- La vida és un somni, una aparença, una il·lusió ( Calderón )
- Reaccions: Classicisme a França en un intent de recuperar l'estabilitat perduda.

B) Filosofia:

- Obsessió per la recerca de la veritat i d'un mètode segur per al coneixement. Està al servei de la ciència la qual té com a ideal construir un sistema de lleis que expliquin l'estructura de la natura.

- Dues escoles o maneres de pensar: Racionalisme i Empirisme. Una defensarà la raó com a instrument fonamental per al coneixement i l'altre defensarà l'experiència com a eina útil per a dominar la naturalesa i conèixer el que ens envolta, juntament amb el propi ésser humà.

II) El racionalisme:

- Confiança absoluta en la raó sistemàtica, ordenada, que segueix un mètode.

- L'origen del coneixement i font de validesa és la facultat racional humana: La raó.

- L'origen dels principis i de les idees evidents de la ciència es troba en les idees innates de la raó. Innatisme a priori. A partir d'aquestes idees es descobreix la vertadera substància de la realitat.

- El mètode a seguir és el de les Matemàtiques perquè aquest mètode és ordenat i permet descobrir veritats deductivament. La deducció és el mètode que ha de seguir la raó per tal de descobrir la veritat. La raó haurà de construir axiomes i definicions com a principis evidents a partir dels quals s'estableixi un coneixement segur.

- Serà veritat tot allò que estigui d'acord amb les idees de la raó i que es presenti d'una manera tan evident, clara i distinta que no es pugui posar en dubte. El criteri de veritat serà l'evidència.

- Concepció mecanicista del món material.