F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

La funció social de la moral

" La funció social de la moral consisteix a regular les accions entre els homes (entre individus, i entre l'individu i la comunitat) per tal de contribuir d'aquesta manera a mantenir i assegurar un determinat ordre social. És cert que aquesta funció es compleix també per altres vies més directes i immediates, i fins i tot amb resultats més efectius, com, per exemple, la via del dret.
Gràcies al dret, les normes del qual compten per tal d'assegurar el seu compliment, amb el mecanisme coercitiu estatal, s'aconsegueix que els individus acceptin - voluntàriament o involuntàriament- l'ordre social que s'expressa jurídicament i, d'aquesta manera, quedin sotmesos o integrats a l'estatut social vigent. Però això no es considera suficient. Es persegueix una integració més profunda i no només la que es manifesta amb una conformitat exterior. Es busca també que els individus acceptin íntimament i lliurement, per convicció personal, els fins, principis, valors i interessos dominants en una societat donada. D'aquesta manera, sense recórrer a la força o imposició coercitiva més que quan és necessari, es pretén que els individus acceptin lliurement i conscientment l'ordre social establert. Tal és la funció que correspon complir a la moral."
A. Sanchez Vázquez: Ética Ed. Crítica