cal saber


En aquesta mateixa web, a les guies de treball, podeu consultar els continguts imprescindibles per aprovar. Estan separats per trimestres, i dins cada trimestre, per blocs de continguts.

En cada bloc de continguts teniu per escrit:

Els conceptes que cal dominar, que heu de saber definir, i explicar, tot posant exemples
Els temes que heu de saber explicar: introduint-los, remarcant els elements més interessants, relacionant-los amb d'altres temes...
Allò que heu de saber fer: comentaris, definicions...

Poseu especial cura en aquests aspectes, ja que són els elements que es valoraran especialment a les proves que feu.