sistema d'avaluació


Cada trimestre es faran 2 exàmens escrits i presencials. Quedaran en calendari a inici de trimestre. Podreu accedir a exemples de proves des de la plana web de l’assignatura i a www.edu365, a els enunciats de les proves de les PAU. A banda, es fará una prova inicial al mes de setembre

Els treballs fets a casa

Cada alumne, però, serà també valorat per les feines que faci a casa.

S'encarregarà, també, per realitzar a casa, dos comentaris que es valoraran de la mateixa manera que les proves amb format examen. La presentació d'aquests treballs és imprescindible per aprovar el trimestre. La seva presentació fora de termini treu el benefici de possibles millores de nota per feina feta a casa o al centre.

Es imprescindible, condició sine qua non per aprovar el crèdit trimestral, haver presentat TOTS els treballs proposats.


el seguiment a classe

Per altra banda, es realitzarà un seguiment diari de la feina dels alumnes. En el dia a dia, es demanarà el resum oral de la sessió anterior, sobre apunts, contestant a les preguntes que el professor consideri que cal remarcar de cada dia. També es portarà control de les activitats realitzades a classe, puntuades a alguns alumnes cada dia

les proves objectivesPrimerament, assenyalar que es realitzaran dos proves amb format d'examen al llarg del trimestre. Les dues seran comentaris de text guiats. Tindrà un format semblant a les proves de les PAU; s'intentarà que com a mínim una sigui una prova PAU. També tindran un instrument d'autovaloració.La nota obtinguda en els exàmens escrits forma la part central de la nota dels alumnes al final de trimestre. En cada una d'aquestes proves, els alumnes sabran el valor de les seves aportacions. Habitualment, l'estructura de la prova farà que els procediments relacionats amb les introduccions dels escrits es valori en 2/10, el desenvolupament de conceptes de l'assignatura es valori en 6/10, el procediment per realitzar aportacions d'opinions argumentades es valori en 2/10. En els dos darrers casos, les reixes de correcció reservaran un 20% de la nota a la valoració del professor al respecte de la bona elaboració de texts escrits, de coherència en la presentació, d'ordre en l'exposició, de bona comprensibilitat per part del lector: el professor en farà ús si ho considera oportú... Les proves objectives tindran un pes específic mínim del 90% de la nota final del trimestre

La nota...

La nota, en conseqüència, serà bàsicament la de les proves objectives. El professor es reserva una banda aproximadament d'un 20% de la nota a les proves objectives. A més, la nota final pot ser alterada a l'alta o la baixa en fins a un 10% per les notes de treballs a casa, i a l'aula .