XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Aquí trobareu els materials específics per alumnat amb NEE creats pels professionals en jornades de treball col·laboratiu.
JUSTIFICACIÓ
   
FUNCIONAMENT
 
CALENDARI
 
TALLERS
 
 
MATERIALS
CREATS
   

JORNADA 1999
   
JORNADA 2000
 
JORNADA 2001
 
JORNADA 2002
  
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

El PCC en Escoles d'Educació Especial: desenvolupament curricular de blocs temàtics i elaboració de proves de mínims

 


    Coordinació: Xavier Gisbert
  Descripció   Autors   Materials

  Descripció
Aquesta proposta sorgeix de la necessitat d'unificar criteris i metodologies en el sí de l'atenció educativa als alumnes amb NEE. Ara com ara, hi ha diversos grups de treball que de manera autònoma estan treballant aspectes concrets. Però cal anar més endavant, cal trobar línies comunes de treball per enllaçar els diferents materials elaborats.

És en aquest marc en el que dos grups de treball hem vist l'oportunitat de trobar-nos, intercanviar punts de vista i decidir propostes comunes de treball, respectant en tot moment les línies de treball establertes per cadascun dels grups.

Qui som i que hem fet fins ara?

El "Seminari de les Escoles d'EE de les comarques de Tarragona per a l'elaboració del PCC":

Actualment estem treballant en
1.- El desenvolupament dels diferents PCC de cadascun dels centres participants.
2.- L'elaboració d'un segon nivell de referència per a les Escoles d'Educació Especial.
3.- L'establiment i consolidació de metodologies comunes en treballs de caire curricular.

El "Grup de Caps d'Estudi de les Escoles d'EE de titularitat pública".

Actualment estem treballant en
1.- L'elaboració de proves de mínims amb tres nivells de competència.

Tenim clar que els treballs elaborats per tots dos grups es complementen: el primer grup està treballant en allò que cal treballar amb els alumnes amb NEE mentre que el segon està especificant com avaluar el nivell de competència dels alumnes amb NEE. Cal trobar punts de connexió i començar a treballar plegats.

Que ens proposem fer en aquest taller?
Aprofitarem l'esquema de blocs temàtics consensuat en el primer grup de treball.

Decidim fixar l'atenció en dos blocs temàtics. En concret, els blocs temàtics seleccionats són:

  • P0204a00 Hàbits d'autonomia social
  • P1003a00 Nombres i operacions

Elaborarem el desenvolupament curricular i les proves de mínims d'ambdós blocs temàtics. Després crearem una base de dades per tal de comprovar l'ajust entre els objectius dels blocs temàtics i les proves de mínims plantejades. Tot seguit s'efectuaran les modificacions que resultin pertinents.
Finalment es valorarà la possibilitat i conveniència que tots dos grups de treball continuem treballant plegats.


XTEC