Les TIC d'Eix transversal a Competència bàsica
Les dimensions de la Competència bàsica

Impacte històrico-social
Alfabetització tecnològica
Instruments de treball intel·lectual
Eina comunicacional
Control i modelitzacióReferències 
Competència TIC 

 

Les TIC i la societat de la informació

La progressiva incorporació dels ordinadors a les diferents activitats productives, de creació i lleure, així com l'expansió de les xarxes de comunicacions a tots els àmbits de la vida ciutadana, constitueixen dos fenòmens que visualitzen els canvis que està experimentant la nostra societat. Aquest conjunt de tecnologies basades en la microelectrònica, la informàtica i les xarxes de comunicacions, és a dir, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), constitueixen avui el mateix factor de transformació que en el seu moment van tenir la impremta o la màquina de vapor. Les TIC es materialitzen en nombrosos dispositius i programes que van dels ordinadors personals als telèfons mòbils passant per Internet. Màquines, xarxes, programes i serveis faciliten la comunicació entre persones i l'accés a ingents quantitats d'informació en format digital.

Si durant la revolució industrial les fàbriques eren el principal motor de creació de riquesa, a l'emergent societat de la informació aquest rol el tenen les xarxes de comunicacions i la capacitat intel·lectual dels ciutadans per transformar la informació en coneixements. Tal com assenyala el Pla estratègic per a la societat de la informació "Catalunya en xarxa":

"La societat de la informació constitueix la mutació més important que estan experimentant les societats occidentals des de la Revolució Industrial. Com llavors, els canvis afecten la manera de treballar de la majoria de la població i l'objecte de producció, i, simultàniament, la manera com ens relacionem entre nosaltres, la manera com aprenem i què aprenem, la manera com accedim a la cultura i a quina cultura accedim. En suma, el que està variant és la nostra manera de viure."

Aquest nou escenari té importants conseqüències en el disseny del marc curricular, com es pot veure a la iniciativa 1 del Pla estratègic: "Cal adaptar el currículum de tots els ensenyaments, revisar-los d'acord amb els nous perfils de coneixement que demana la societat de la informació, incorporar-hi les TIC i fer explícites les aportacions d'aquestes tecnologies, especialment amb relació als procediments informacionals."