Atenció! el plantejament de la CBTIC és anterior a la LOE i no s'adequa plenament al nou marc curricular (11/02/08)
La competència bàsica en tecnologies de la informació i la comunicació


Les TIC i la Societat de la Informació
Les TIC d'Eix transversal a Competència bàsica
Les dimensions de la competència bàsica

Impacte històrico-social
Alfabetització tecnològica
Instruments de treball intel·lectual
Eina comunicacional
Control i modelitzacióReferències 
Competència TIC  
Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn. En aquest context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre. (Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la societat de la informació)Introducció
El present document estableix un primer nivell de concreció de la competència bàsica en Tecnologia de la informació i comunicació (TIC) que l'alumnat ha d'assolir en acabar l'ensenyament obligatori. La finalitat d'aquest treball és la d'oferir als centres educatius orientacions per poder incorporar els aspectes més rellevants i apropiats de les TIC en les activitats d'ensenyament/aprenentatge de les diferents àrees del currículum.El grup de treball del Programa d'Informàtica Educativa que ha preparat el present document està format per: Montserrat Ardid, Pilar Casals, Neus Liñan, Josep Lluís Tejeda i Jordi Vivancos.

Per elaborar aquest document, ens hem basat en l'experiència acumulada en les actuacions del Programa d'Informàtica Educativa, les orientacions per al desplegament dels currículum i diversos documents sobre les decisions adoptades en aquest camp per diversos governs.