Les TIC i la Societat de la Informació
Les TIC d'Eix transversal a Competència bàsica
Les dimensions de la Competència bàsica

Impacte històrico-social
Alfabetització tecnològica
Instruments de treball intel·lectual

Control i modelitzacióReferències 
Competència TIC 

 

Eina comunicacional

Les TIC han ampliat en molt poc temps (menys d'una generació!) el ventall de canals, eines i dispositius de comunicació disponible. El correu electrònic i els telèfons mòbils estan estenent de forma molt accelerada les nostres capacitats comunicacionals caracteritzades per la ubiqüitat, la immediatesa i la interactivitat. Utilitzar de forma eficaç i responsable les eines de comunicació interpersonal i el treball col·laboratiu, tant en la seva modalitat síncrona (xat, videoconferència) com asíncrona (correu electrònic, fòrums), ha esdevingut una nova exigència social com ho era a principis del segle XX saber utilitzar correctament el correu postal.

Objectius generals
  • Emprar els diferents canals i modalitats de comunicació que proporcionen les TIC per trametre i rebre informació de forma efectiva.
  • Utilitzar les TIC per interactuar i col·laborar amb audiències diverses.
  • Valorar les implicacions de les eines de comunicació en l'entorn social i cultural.

Competències

Conceptes Procediments Actituds
Classificar les eines de comunicació segons el seu objectiu, el tipus d'informació que tracten i la seva modalitat, síncrona o asíncrona.

Explicar els codis i el funcionament de les eines de comunicació interpersonal (correu electrònic, fòrums, xats, videoconferència).

Conèixer les normes d'ús comunament acceptades de les eines i els canals de comunicació (netiqueta).

Utilitzar l'eina i el canal segons la intenció comunicativa. Per exemple: compondre adequadament missatges de correu electrònic i usar les possibilitats d'annexió de documents i tramesa múltiple.

Usar característiques específiques dels canals i les eines de comunicació. Per exemple, les emoticones.

Utilitzar les eines de comunicació de forma responsable.

Responsabilitzar-se de l'ús de la informació obtinguda a través dels diferents canals de comunicació.

Acceptar la normativa d'ús de les eines de comunicació a la xarxa interna i/o externa del centre, tot guiant-se per la netiqueta.

Valorar les eines de col·laboració en grup per a l'assoliment de projectes conjunts de treball.