Les TIC i la Societat de la Informació
Les TIC d'Eix transversal a Competència bàsica
Les dimensions de la Competència bàsica

Impacte històrico-social
Alfabetització tecnològica
Instruments de treball intel·lectual
Eina comunicacional
Control i modelitzacióReferències 
 

 

Competència TIC - Proposta de seqüenciació per cicles

Document provisional


Impacte historicosocial
Progressivament, l'alumnat ha de desenvolupar les capacitats de:
 • Comprendre l'impacte ètic, cultural i social relacionat amb les TIC.
 • Valorar els beneficis personals i socials de les TIC.
 • Ésser conscients de les implicacions dels usos de les TIC en diferents situacions, per exemple, a l'aula i a casa.
 • Apreciar la necessitat d'usos responsables de les TIC i la necessitat de protegir la informació de possibles mals usos, tant individualment com col·lectivament.
Parvulari
Alfabetització tecnològica
 • Usar el ratolí per assenyalar i clicar.
 • Iniciar/tancar l'ordinador.
 • Usar el teclat/tauleta sensible.
 • Imprimir clicant a la icona d'imprimir.
Instruments de treball intel·lectual
 • Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics.
 • Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d'objectes.
 • Confeccionar una imatge utilitzant un programari de dibuix senzill.
 • Explicar el procés de treball amb l'ordinador i indicar les eines utilitzades.
Eina de comunicació
 • Fer comparacions simples entre el telèfon i el correu.
Control i modelització
 • Seguir instruccions.
Cicle inicial
Alfabetització tecnològica
 • Usar els components bàsics de l'entorn gràfic de l'ordinador.
 • Obrir i tancar una aplicació, crear un nou document.
 • Desar i recuperar un document amb ajut del professorat.
Instruments de treball intel·lectual
 • Accedir a informació que es trobi en suport CD-ROM.
 • Accedir a pàgines web prèviament seleccionades (opció Preferits).
 • Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d'objectes.
 • Crear, accedir i editar una o més frases amb un processador de text senzill.
 • Imprimir documents.
 • Utilitzar programari gràfic senzill.
Eina de comunicació
 • Establir una comunicació senzilla entre dues persones, per exemple: enviar-se un missatge.
Control i modelització
 • Usar jocs senzills de simulació o d'aventura.
Cicle mitjà
Alfabetització tecnològica
 • Usar menús i controls avançats (com els menús contextuals).
 • Usar l'ordinador de forma segura i responsable.
 • Identificar les diferències entre l'ús del disc dur i dels disquets.
 • Desar i recuperar un document sense ajut del professorat.
Instruments de treball intel·lectual
 • Accedir a diversos CD-ROM sense l'ajut del professorat.
 • Usar un navegador d'Internet sense l'ajut del professorat.
 • Imprimir de forma selectiva.
 • Usar bases de dades senzilles realitzades amb l'ordinador.
 • Interrogar bases de dades.
 • Crear i editar un document, per exemple, un informe, un article de premsa o una carta, usant eines d'edició de text cada cop més complexes.
 • Elaborar una presentació multimèdia senzilla, per exemple, una presentació o una pàgina web.
Eina de comunicació
 • Gestionar comunicacions electròniques pròpies, per exemple: gestionar una bústia electrònica.
 • Ésser conscients dels diferents estils i formes de comunicació.
Control i modelització
 • Usar simulacions o aventures més complexes.
 • Controlar un element que apareix en pantalla a través d'ordres bàsiques, per exemple: una tortuga.
Cicle superior
Alfabetització tecnològica
 • Personalitzar aspectes del sistema.
 • Identificar diferents tipus d'ordinadors.
 • Comprendre la necessitat de fer còpies de seguretat i ser capaços de fer-les.
 • Identificar els avantatges de treballar en xarxa local i d'usar fitxers compartits.
Instruments de treball intel·lectual
 • Cercar informació en diferents mitjans.
 • Usar un cercador.
 • Crear una llista de Preferits.
 • Fer captures de text i gràfics amb les opcions Copia i Enganxa.
 • Crear una base de dades simple.
 • Entrar dades a bases de dades predefinides.
 • Identificar l'estructura d'una base de dades.
 • Crear i editar un document, per exemple, una postal, un calendari o una revista escolar, utilitzant editors de textos i gràfics.
 • Elaborar una sessió de diapositives, una presentació o una pàgina web més sofisticada amb l'ajut del professorat.
Eina de comunicació
 • Dur a terme activitats simples en grup, per exemple: comunicacions o col·laboracions a través de correu electrònic.
 • Aprendre a usar l'opció d'adjunció de fitxers al correu electrònic.
 • Ser capaços d'emprar les emoticones de forma apropiada.
Control i modelització
 • Planificar una seqüència d'ordres per ser executades per un dispositiu.
 • Ser conscient que l'ordinador pot recollir informació sobre el medi ambient a través de sensors, per exemple: temperatura, llum i so.
 • Ser conscients que l'ordinador es pot utilitzar per simular o modelitzar situacions reals i comprendre per què hom usa els ordinadors per a aquestes tasques, per exemple, en situacions de perill o risc.
ESO 1r cicle
Alfabetització tecnològica
 • Interpretar especificacions informàtiques senzilles.
 • Usar altres perifèrics quan escaigui.
 • Saber la utilitat del Nom d'usuari i de la Contrasenya en una xarxa local.
Instruments de treball intel·lectual
 • Aplicar les cerques per Internet a situacions de la vida real.
 • Baixar fitxers.
 • Afinar les cerques.
 • Analitzar i comentar críticament pàgines web.
 • Analitzar problemes i avaluar solucions usant bases de dades i fulls de càlcul.
 • Generar casos pràctics utilitzant fulls de càlcul.
 • Fer gràfiques a partir de bases de dades i fulls de càlcul
 • Crear un document incorporant informació textual, gràfica i estadística.
 • Crear un document usant i manipulant un bon nombre de materials gràfics.
 • Elaborar una presentació multimèdia o pàgines web sense l'ajut del professorat.
Eina de comunicació
 • Participar en activitats en grup, per exemple: fòrums i entorns col·laboratius.
 • Ésser conscients de l'estil i actuacions adequades en un fòrum.
 • Ús responsable del correu electrònic.
Control i modelització
 • Controlar un dispositiu a través d'una seqüència d'ordres complexa, per exemple, que contingui una instrucció condicional o un bucle.
 • Usar l'ordinador per recollir i processar dades del medi ambient.
 • Controlar un dispositiu extern amb ordres que descriguin el funcionament pas a pas, per exemple: el braç del robot.
ESO 2n cicle
Alfabetització tecnològica
 • Usar manuals i ajuda en línia per resoldre problemes senzills de programari i maquinari.
 • Adquirir les nocions bàsiques sobre el funcionament d'un ordinador i dels seus perifèrics.
Instruments de treball intel·lectual
 • Usar cercadors específics.
 • Afinar les cerques amb l'ajut d'operadors lògics.
 • Transferir i comprimir fitxers.
 • Avaluar de forma crítica pàgines web i cercadors.
 • Comparar la utilitat d'una base de dades i d'un full de càlcul per solucionar problemes.
 • Usar funcions avançades de bases de dades i fulls de càlcul aplicades a casos pràctics.
 • Crear un document usant programari de disseny/dibuix.
 • Generar un document, tenint cura de la presentació, que contingui un bon nombre de gràfics manipulats.
 • Elaborar una presentació multimèdia o pàgines web que continguin un bon nombre d'elements multimedials.
Eina de comunicació
 • Coordinar una activitat en grup, per exemple: un fòrum electrònic.
 • Comprendre i utilitzar diferents entorns de treball col·laboratiu, síncrons i asíncrons.
Control i modelització
 • Crear un grup d'ordres amb l'ordinador per solucionar un problema.
 • Seleccionar els dispositius d'entrada i de sortida apropiats per solucionar problemes.