Les TIC i la Societat de la Informació
Les TIC d'Eix transversal a Competència bàsica


Impacte històrico-social
Alfabetització tecnològica
Instruments de treball intel·lectual
Eina comunicacional
Control i modelitzacióReferències 
Competència TIC 

 

Les dimensions de la competčncia bāsica TIC

L'adopciķ de les TIC com una competčncia bāsica del mateix nivell que les competčncies instrumentals (lectura, escriptura, cālcul) comporta concretar els āmbits o dimensions de la competčncia, les accions educatives, i els mitjans organitzatius i metodolōgics per assolir-la.

A partir dels objectius generals sobre els quals s'articula la competčncia bāsica TIC, cal:
  • Assolir les capacitats per desenvolupar-se individualment i social en la societat de la informaciķ.
  • Explotar el potencial de les TIC en totes les ārees i āmbits de l'ensenyament i l'aprenentatge.
  • Utilitzar les TIC per donar suport a objectius educatius generals, com ara el desenvolupament d'actituds positives per a l'aprenentatge, la millora en la presentaciķ dels treballs, les actituds inquisitives de recerca i de resoluciķ de problemes, aprendre a colˇlaborar i treballar en equip.
  • Aprofitar els nous entorns de comunicaciķ per participar en comunitats d'aprenentatge formals i informals.

A continuaciķ, es descriuen les competčncies que han d'assolir els alumnes en finalitzar l'ensenyament obligatori per cada una de les cinc dimensions.

Hem identificat cinc components troncals -dimensions- de la competčncia que engloben els aspectes més rellevants de les TIC per a l'educaciķ: