Les TIC i la Societat de la Informació
Les TIC d'Eix transversal a Competència bàsica
Les dimensions de la Competència bàsica

Impacte històrico-social
Alfabetització tecnològica

Eina comunicacional
Control i modelitzacióReferències 
Competència TIC 

 

Instruments de treball intel·lectual

La dimensió TIC com a instrument per al treball intel·lectual és la més àmplia, perquè cobreix un gran nombre d'activitats, que van des de la planificació de les tasques fins a la presentació i discusió dels resultats, passant pel procés de recollida, anàlisi i tractament de la informació. Les etapes del procés de treball intel·lectual són pràcticament universals i certament impliquen l'alumnat durant el procés d'aprenentatge.

Amb diferents nivells d'abstracció i complexitat, tothom ha de planificar i controlar el seu treball. Totes les persones rebem, emmagatzemem i cerquem informació en diverses formes i suports, tots adquirim informació escoltant, llegint i observant. Finalment, en totes les activitats professionals es produeix i es comunica informació escrita o oral.

Les possibilitats de processament de la informació que ofereixen les TIC tenen un gran potencial per influir en l'estil, els mètodes i els procediments de treball personal i col·laboratiu en les activitats de creació, producció i aprenentatge.

La informació i el coneixement són els elements bàsics del progrés econòmic i del desenvolupament personal. En la societat de la informació les competències de treball intel·lectual per aprendre a aprendre ocupen una posició central.

Objectius generals
  • Enriquir el procés de treball intel·lectual i la creativitat amb l'ajut de les TIC.
  • Emprar les TIC per cercar, localitzar, avaluar i recuperar informació a partir d'una àmplia diversitat de fonts.
  • Utilitzar les TIC per dur a terme el tractament de les dades i presentar els resultats en diferents formats.
  • Aprendre a treballar en equip en entorns de treball col·laboratiu.

Competències

Conceptes Procediments Actituds
Recollida de la informació
Conèixer diferents fonts per cercar una informació determinada en diferents suports: paper, digital...

Identificar els mecanismes de cerca en cercadors de la xarxa.

Interpretar l'estructura hipertextual de la documentació electrònica.

Treure i enumerar conclusions a partir de la recerca, selecció i anàlisi de documentació electrònica apropiada.

Utilitzar les tècniques i estratègies de la cerca de la informació. Des del procés mecànic per realitzar-la segons el suport que la conté fins a la utilització de filtres i mecanismes de refinament.

Accedir, buscar i recuperar informació utilitzant diferents fonts d'accessibilitat i de format (suport paper, suport digital: disquet, CD-ROM, DVD, vídeo, web, espais col·laboratius virtuals...)

Contrastar la validesa i actualitat de la informació localitzada.

Valorar els avantatges i els inconvenients dels diferents suports informacionals segons els recursos que es tenen i l'objectiu que es vol aconseguir en la cerca.

Tractament de la informació
Identificar tècniques i estratègies de la selecció i tractament de la informació amb el suport de les TIC.

Conèixer metodologies i eines per planificar i controlar el treball i l'estudi.

Organitzar, analitzar i sintetitzar la informació recollida en taules, gràfics, esquemes, etc.

Dissenyar, confeccionar i produir documentació usant eines TIC de tipus multimedial, amb suport hipertextual. Per exemple, pàgines web o un vídeo digitalitzat.

Redactar, revisar i editar la informació obtinguda a partir de diverses fonts electròniques per obtenir resultats sobre el tema tractat.

Avaluar de manera crítica i responsable la informació recollida.

Respectar les fonts d'autoria de la informació cercada i tractada.

Difusió de la informació
Integrar els resultats d'una aplicació en una altra de diferent.

Presentar i difondre amb l'ajut de les TIC els treballs i les conclusions a les quals s'ha arribat.

Utilitzar les TIC per validar hipòtesis, treure'n conclusions i construir generalitzacions i coneixements.

Avaluar l'elecció decidida i el progrés aconseguit en la resolució d'un problema, i ajustar conseqüentment el pla d'acció.