Les TIC i la Societat de la Informació

Les dimensions de la Competència bàsica

Impacte històrico-social
Alfabetització tecnològica
Instruments de treball intel·lectual
Eina comunicacional
Control i modelitzacióReferències 
Competència TIC 

 

Les TIC d'eix transversal a competčncia bāsica

En les orientacions de desplegament del currículum de l'educaciķ primāria, el tractament de les TIC s'articula com un dels eixos transversals del currículum juntament amb la seguretat viāria, l'educaciķ audiovisual, l'educació mediambiental i l'educació per la salut o per la pau. L'ordenaciķ de l'educaciķ secundāria obligatōria (ESO) preveu que el treball amb les TIC s'orienti al seu tractament integrat dins les diverses ārees del currículum.

L'eix transversal de tecnologia de la informaciķ a l'educaciķ primāria ja preconitzava que "és necessari el desplegament de competčncies bāsiques per part de l'alumnat al llarg de l'ensenyament obligatori".

En els vuit anys transcorreguts d'enįā de la publicaciķ de les esmentades orientacions, les TIC han esdevingut instruments essencials per sobreviure en un mķn informacionalment intensiu, fet que reclama una revisiķ del paper de les TIC en l'educaciķ. En aquest sentit, els paīsos capdavanters ja es plantegen el domini de les TIC com una competčncia instrumental bāsica al mateix nivell que la lectura, l'escriptura i el cālcul.

La competčncia bāsica en TIC ha de garantir que tot l'alumnat, en finalitzar l'escolaritzaciķ obligatōria, assoleixi el domini de les habilitats i els recursos tecnolōgics bāsics al mateix temps que les estratčgies i procediments informacionals vinculats a les TIC. En acabar l'escola, l'alumnat ha d'ésser un usuari informat de les possibilitats de les TIC, ha d'estar capacitat per aplicar-ne selectivament els instruments TIC apropiats en diferents āmbits (personal, laboral, social...) i com a suport bāsic per a l'aprenentatge continuat al llarg de tota la vida.