Les TIC i la Societat de la Informació
Les TIC d'Eix transversal a Competència bàsica
Les dimensions de la Competència bàsica

Impacte històrico-social

Instruments de treball intel·lectual
Eina comunicacional
Control i modelitzacióReferències 
Competència TIC 

 

Alfabetització tecnològica

La societat actual no es pot comprendre sense un mínim de cultura informàtica. És necessari entendre com es genera, s'emmagatzema, es transforma i es transmet la informació si no es vol quedar al marge de les corrents culturals actuals. Per tant, es bàsic que les noves generacions participin d'aquests coneixements i integrin aquesta nova cultura als aprenentatges bàsics.

En finalitzar l'ensenyament obligatori, l'alumnat ha d'ésser autònom amb les eines informàtiques, i aquest domini i autonomia s'adquireix comprenent tant els components físics i estructurals (parts de l'ordinador, de la xarxa i el seu manteniment bàsic) com els elements lògics (programari), coneixent-ne les possibilitats i com fer-les servir segons els objectius o tasques.

Objectius generals
  • Comprendre la naturalesa de les TIC com a objecte i producte tecnològic.
  • Dominar les estructures i els conceptes necessaris per utilitzar eficaçment les TIC.
  • Dominar les destreses bàsiques necessàries per a la utilització de les TIC.

Competències

Conceptes Procediments Actituds
Conèixer els components físics i estructurals que suporten les TIC.

Conèixer els elements i processos lògics en què es basen les TIC.

Adquirir la terminologia adequada a les TIC.

Conèixer els elements fonamentals d'ergonomia i seguretat al voltant de les TIC.

Adquirir el domini de l'ús i la funció dels components del maquinari i les estructures de xarxa.

Dominar la utilització dels elements genèrics del diferent programari.

Utilitzar el vocabulari adient relacionat amb les TIC.

Utilitzar les TIC de manera ergonòmica i segura.

Mostrar interès per actualitzar els coneixements al voltant de les TIC.

Assolir autonomia davant de problemes tècnics quotidians.