Les TIC i la Societat de la Informació
Les TIC d'Eix transversal a Competència bàsica
Les dimensions de la Competència bàsica

Impacte històrico-social
Alfabetització tecnològica
Instruments de treball intel·lectual
Eina comunicacional
Referències 
Competència TIC 

 

Control i modelització

Les simulacions didàctiques per mitjà de programes d'ordinador permeten que l'alumnat descobreixi les lleis que regeixen els processos físics, químics, biològics, econòmics, que recreïn èpoques passades o el funcionament d'una màquina o un sistema. Aquests programes són una eina per potenciar el desenvolupament de les habilitats cognitives i facilitar la presa de decisions.

Al mateix temps, i atesa la gran presència de les simulacions en un nivell lúdic, és molt important aprendre a diferenciar clarament entre el món real i el virtual.

Objectius generals
  • Emprar les TIC de forma apropiada i efectiva per crear i explorar models, resoldre problemes i prendre decisions.
  • Mesurar i controlar elements de l'entorn a través de les TIC.

Competències

Conceptes Procediments Actituds
Conèixer que els sistemes informàtics poden recollir informació del medi mitjançant sensors.

Saber que es poden enregistrar digitalment les mesures de magnituds analògiques i que això implica fer una aproximació del valor real.

Conèixer què és un robot i comprendre els fonaments del seu funcionament.

Reconèixer les diferents tipologies de robots i la seva funció.

Relacionar les simulacions amb escenaris i/o situacions reals.

Identificar situacions que es puguin estudiar amb un model informàtic.

Usar l'ordinador amb els sensors apropiats per recollir i detectar canvis en l'entorn físic i/o mesurar magnituds (físiques o fisiològiques) durant un cert període de temps.

Experimentar la digitalització de senyals analògics de diferents fonts (sons, imatges i altres).

Dissenyar, construir i documentar un sistema senzill controlat amb sensors i dotat de retroalimentació.

Controlar un dispositiu mitjançant una seqüència d'instruccions (programa).

Usar diferents tipologies de simulacions que requereixin presa de decisions.

Representar un model simulat amb un diagrama.

Valorar apropiadament els elements TIC necessaris per a tasques de recollida i/o mesura d'informació.

Valorar les aportacions del robots a les diferents activitats: recerca, producció, sanitat, llar, lleure, etc.

Avaluar les característiques dels models simulats i identificar-ne els avantatges, les limitacions i els riscos.