APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTROPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part I > la necessitat de pensar > competències bàsiques 
PART I
 
 
LES PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les Proves de competències bàsiques són un instrument endegat pel Departament d'educació a fi i efecte de mesurar els resultats acadèmics dels alumnes de l'ensenyament obligatori i emmarcat en el pla d'avaluació de centres. Tal i com el propi Consell superior d'avaluació del sistema educatiu indica, la finalitat d'aquests instruments d'avaluació "era doble: d'una banda, proporcionar als centres docents un element de referència per a la comparació de resultats que els facilités la presa de decisions sobre aspectes de gestió del currículum i de resultats d'aprenentatge; de l'altra, valorar els resultats en comparació als que es van obtenir en l'avaluació anterior (...)".4

L'avaluació de les competències bàsiques es duu a terme anualment a l'ensenyament secundari en alumnes de 2n d'ESO (14 anys) des del curs 2001-2. El Departament d'educació també duu a terme estudis d'avaluació similars a l'ensenyament primari (a nivell de 6è de primària) des de 1995 i amb una periodicitat de quatre anys. Aquí ens centrarem primordialment en l'àmbit de l'ensenyament secundari, i en particular en aquelles dades que avaluen aquelles capacitats que podríem tindrien cabuda sota el paraigües de "pensar" (argumentar, opinar, raonar, analitzar, etcètera).

Les Proves de competències bàsiques s'estructuren en diferents, per dir-ho així, parcel·les o àmbits: matemàtic, lingüístic, social i científic. Aquests àmbits s'avaluen, en general, en relació amb els aspectes curriculars de l'àrea corresponent, encara que en alguns casos es poden arribar a avaluar en més d'una àrea. A l'informe del Consell d'avaluació del sistema educatiu referit més amunt (vegeu nota 4) s'analitzen els diferents ítems avaluats de manera detallada. No és ociós remarcar que els resultats que es contrasten no corresponen a tota la població d'estudiants que han dut a terme les proves de competències bàsiques, sinó a una mostra de 125 centres seleccionats amb els criteris que s'han estimat significatius.

Com he anticipat, no em referiré a tots els aspectes avaluats, sinó a aquells que es refereixen de manera més directa a les habilitats pròpies del que aquí ens ocupa, a saber, pensar (argumentar, opinar, raonar, analitzar, etcètera).

Probablement la competència que més precisament avalua la capacitat de pensar és la competència matemàtica M5.

En tot cas, considero rellevants per als presents propòsits com a mínim els següents aspectes avaluats en les Proves de competències bàsiques5 que relaciono separats per àmbits a la Taula 1 (entre parèntesi indico el tant per cent d'alumnes de la mostra significativa que, segons el Consell d'avaluació del sistema educatiu, "assoleix de manera constant" cada competència. Aquests percentatges es mostren separadament quan es mesuren factors diferents -les dades són referides a les proves efectuades el 2004):

Taula 1
Àmbit matemàtic
 
M5Planificar i seguir estratègies de resolució de problemes i modificar-les si no es mostren prou eficaces (33%)
M6Usar i interpretar llenguatge matemàtic com ara xifres, signes i altres representacions gràfiques o dibuixos per a descriure fenòmens habituals Dibuix (44%); Gràfic (67%); Xifres i Signes (75%)
M7Interpretar la funció que fan els nombres quan apareixen en un context real (expressar quantitat, identificació, temps, mesura, intervals) i usar-los d'acord amb les seves característiques (49%)
M8 Reconèixer i interpretar gràficament relacions senzilles de dependència funcional existents entre conjunts de dades d'ús quotidià, en particular en casos de proporcionalitat directa (56%)
M9Comparar la factibilitat de fets aleatoris en situacions simples (55%)
  
 
Àmbit lingüístic (llengua catalana i castellana)
 
L11Comprendre i interpretar la informació d'un text escrit en relació amb la funció i tipologia del text, la informació que conté i els coneixements propis (català: 65%; castellà: 64%)
L12Expressar-se oralment adequant-se a la situació comunicativa i al receptor amb ordre, claredat i fluïdesa, tot aplicant correctament els coneixements lingüístics pel que fa a lèxic i estructures morfosintàctiques
Discurs: (català: 62 %; castellà: 65%); Correcció: (català: 88%; castellà: 87%)
L13Llegir un text en veu alta de manera comprensiva, expressiva i amb fluïdesa,
entonació i pronunciació adequades (català: 89%; castellà: sense dades)
L14Produir un text escrit adequat a la necessitat comunicativa i al receptor, amb ordre, claredat i detall suficient, tot aplicant correctament els coneixements lingüístics pel que fa a lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques
Discurs: (català: 43 %; castellà: 72%); Correcció: (català: 63%; castellà: 74%)
  
 
Àmbit social i científic
 
SC18Reconèixer i situar-se com a individu social en el temps i l'espai que configuren l'entorn propi (70%)
SC22Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació naturals,
tecnològics i socials (57%)
SC23Classificar elements a partir de criteris donats o establint criteris propis (62%)
SC25Reconèixer i interpretar els principals codis d'utilització comuna a la vida quotidiana (71%)
SC28Reaccionar amb respecte i responsabilitat davant de situacions i esdeveniments socials i mediambientals (60%)
SC29Utilitzar conceptes i procediments propis de la metodologia del treball científic per plantejar preguntes rellevants i obtenir conclusions (66%)
SC30Descriure fets i conceptes rellevants en ciències (26%)
SC31Reconèixer i interpretar els trets bàsics de les obres d'art (75%)
SC32Reconèixer els trets bàsics dels objectes de l'entorn amb relació a les característiques tècniques i els valors funcionals i estètics (56%)


Una ràpida ullada a aquests resultats ens mostra que els resultats són millors en els àmbits lingüístic, per un costat, i social i científic, per l'altre, que no pas en l'àmbit matemàtic.

En la competència que en principi més directament s'adiu a l'habilitat per pensar [M5. Planificar i seguir estratègies de resolució de problemes i modificar-les si no es mostren prou eficaces] el percentatge d'alumnes que assoleix la competència bàsica és únicament d'un 33%, i en la competència que implica la generació de textos i, per tant, la capacitat d'elaborar el pensament i d'expressar-lo ordenadament i adequada [L14. Produir un text escrit adequat a la necessitat comunicativa i al receptor, amb ordre, claredat i detall suficient, tot aplicant correctament els coneixements lingüístics pel que fa a lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques], el discurs resultant produeix resultats ben diversos pel que fa al català i al castellà (un 43% d'alumnes assoleix la competència en català, davant d'un 72% d'alumnes que l'assoleix en castellà), la qual cosa no pot deixar de sobtar, perquè en principi el que s'avalua aquí és pròpiament el discurs -la seva estructuració- i no pas la seva correcció, que és avaluada separadament, de manera que resulta sorprenent que la mera capacitat d'elaborar i estructurar un discurs tingui resultats tan diferents en totes dues llengües. Sens dubte que hi ha factors socials i culturals involucrats, i per això advertia ja al començament de la difícil interpretació de les dades.

En la majoria de les altres competències, tret de la competència SC30 (després tornaré sobre aquest punt), els resultats estan, en general, entre el 50% i el 75%, o sigui que més de la meitat dels alumnes de la mostra triada assoleix les competències bàsiques.

¿Són bons aquests resultats, pel que fa a les habilitats cognitives dels alumnes? I encara que fossin bons, ¿són suficients?

Els resultats d'un mètode d'avaluació són bons o dolents en relació amb els estàndards mínims que s'adoptin, la qual cosa sabem molt bé tots els qui impartim classe i ens veiem en la necessitat en un moment o altre d'avaluar els nostres alumnes. Una manera de determinar si els estàndards mínims que requerim als nostres propis alumnes són els adequats és contrastar-los amb els que apliquen altres professors, tal i com normalment fem amb companys que imparteixen la mateixa matèria dins del nostre centre. Però aquest és un àmbit molt reduït: el propi centre. Per aquest motiu les Proves de competències bàsiques són un instrument molt bo per contrastar si els estàndards fixats en un centre són adequats de manera general, per tal com permeten la comparació amb la resta de centres. En la mateixa direcció, les Proves d'accés a la universitat (PAU), al marge d'establir criteris per a l'ingrés a la universitat, constitueixen un mètode semblant a nivell de batxillerat que pot ajudar a fixar una paritat de criteris pel que fa a l'exigència en tots els centres.

Així, la pregunta anterior sobre si els nostres estàndards particulars a l'aula, o els del nostre centre, eren bons estàndards, es pot transformar ara en la següent pregunta: ¿constitueixen, al seu torn, les Proves de competències bàsiques uns bons estàndards? ¿Hi ha mecanismes per dirimir aquesta qüestió?

En aquest cas, sembla que el mecanisme oportú per dirimir aquesta qüestió ha de ser la reconeguda capacitat científica de qui proposa i elabora les proves, i els supòsits teòrics en els quals es fonamenta.

Ara bé, potser podem anar més enllà. Resulta que a més a més de les Proves de competències bàsiques disposem d'un altre instrument que pretén comparar els resultats acadèmics entre alumnes, en aquest cas entre alumnes de diferents països: les proves PISA. La següent sembla, doncs, una hipòtesi plausible a fi de poder augmentar la confiança en la validesa de les proves: donat el caràcter de totes dues proves, els resultats obtinguts pels alumnes catalans en les Proves de competències bàsiques haurien de concordar amb els resultats obtinguts per aquests mateixos alumnes en les proves del PISA. 6

------
4. Consell superior d'avaluació del sistema educatiu: 9. Sistema d'Indicadors d'Ensenyament de Catalunya, octubre 2005, pàg. 89. El document és accessible [desembre 2006] en el següent lloc web: http://www.gencat.net/educacio/csda/indicadors/docs/indicadors9.pdf.

5. Es pot sostenir, possiblement amb raó, que hi ha altres aspectes que haurien d'estar també aquí consignats. En qualsevol cas, a l'informe mencionat a la nota 4 es poden consultar les dades completes.

6. Estrictament parlant, totes dues proves no pretenen mesurar exactament les mateixes variables. A més, no és clar que la mostra d'alumnes de Catalunya que ha participat en les proves PISA de 2003 a les quals es farà aquí referència (entre 450 i 1516 alumnes, segons les proves de les diferents àrees, d'entre tots els alumnes de 15 anys de Catalunya) pugui ser suficientment significativa. Aquestes raons haurien de bastar per afirmar que segurament no es donen les condicions òptimes per contrastar la hipòtesi que s'ha apuntat. En qualsevol cas, és un fet que, malgrat el seguit de matisacions que he referit, en últim terme totes dues proves, encara que no avaluïn exactament les mateixes variables, sí pretenen avaluar les mateixes capacitats dels alumnes. Per tant, entenc que una comparació aproximativa no està en absolut fora de lloc.