APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTROPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part I > la necessitat de pensar > les TIC 
PART I
 
 
UNA CONSIDERACIÓ SOBRE L'ENSENYAMENT: LES TIC I LES HABILITATS COGNITIVES

Abans d'entrar en matèria pel que fa al pensament crític, voldria fer esment d'uns ítems de les Proves de competències bàsiques en els quals els resultats dels alumnes a Catalunya han estat els millors -respecte de la resta de proves: les Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). Vull fer aquesta observació perquè, al meu parer, una focalització excessiva en aquesta mena de tecnologies pot arribar a enterbolir allò que és primordial en l'educació.

En efecte, en els quatre trets considerats al respecte de les TIC, entre el 70% i el 97% dels alumnes assoleix les competències de manera consistent. Així:

Taula 2
L15bProduir un text, amb ordinador, tot seguint les pautes de presentació establertes 70%
SC21UBuscar, seleccionar, organitzar i analitzar informació de diverses fonts
[es desglossa en les següents categories, segons les fonts]
SC21cWeb 81%; SC21d. PC 93%
SC27 Reconèixer i interpretar gràficament relacions senzilles de dependència funcional existents entre conjunts de dades d'ús quotidià, en particular en casos de proporcionalitat directa (56%)
M9Identificar els elements més habituals de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 97%

Aquests resultats són extraordinàriament bons i ens hem de felicitar. En un món en el qual la tecnologia ocupa cada cop més un lloc preeminent, el domini d'aquests instruments és indispensable per no esdevenir un analfabet potencial -analfabet en el sentit de no poder dominar els mitjans d'accés i de difusió de la informació. Per aquest motiu, si volem que els nostres estudiants no perdin el tren, primer acadèmic, després laboral, i en últim terme social, en la mesura en què es fonamenten en la tecnologia, tots els mitjans esmerçats per a l'aprenentatge d'aquesta mena de tècniques mai no podran ser sobrers.

Ara bé, no hem de perdre de vista els següents contrastos. Davant els bons resultats de L15b, SC21 i SC27 (vegeu Taula 2), trobem els no tan bons resultats obtinguts a l'hora de produir un discurs estructurat, a l'hora de classificar elements a partir de criteris donats o establint criteris propis, o a l'hora d'assimilar els conceptes rellevants en ciències -resultats que hem vist més amunt a la Taula 1 i que repeteixo més succintament aquí a la Taula 3:

Taula 3
L14Produir un text escrit adequat a la necessitat comunicativa i al receptor, amb ordre, claredat i detall suficient, tot aplicant correctament els coneixements lingüístics pel que fa a lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques
Discurs: (català: 43 %; castellà: 72%); Correcció: (català: 63%; castellà: 74%)
SC23Classificar elements a partir de criteris donats o establint criteris propis (62%)
SC30Descriure fets i conceptes rellevants en ciències (26%)


D'altra banda, és necessari observar encara que aquests resultats de la Taula 3 de les Proves de competències bàsiques són força millors, en la mesura en què poden ser comparats, que les dades dels mateixos àmbits de l'informe PISA 2003, on l'assoliment dels nivells més alts (nivells 5-6 en l'àmbit matemàtic, o nivells 4-5 en l'àmbit de lectura) per part dels alumnes catalans quedava per sota de la mitjana de l'OCDE i molt llunyana a la dels països amb millors resultats.

A la vista del que acabo d'exposar, la consideració que vull posar de manifest és la següent.

És realment molt bo que dominem les estratègies per produir textos i altres documents amb els instruments tecnològics adequats, i no només bo, sinó a més a més necessari; però és també bo i necessari que siguem capaços d'elaborar un discurs ben estructurat -que potser després podrem implementar amb mitjans tècnics.

És realment molt bo que dominem les tècniques adequades per buscar i seleccionar informació, i no només bo, sinó a més a més necessari; però és també bo i necessari que siguem capaços d'analitzar críticament aquesta informació, determinar quina és fiable i quina no ho és, quina és pertinent per a allò que requerim i quina està de més, i que finalment sapiguem utilitzar-la adequadament.

Dominar únicament la part del procés que no es basa en la tecnologia ens fa, com ja he dit, analfabets en algun sentit, analfabets tecnològics, per dir-ho així, la qual cosa resulta especialment greu en el món de la tècnica al qual estem abocats. Ara bé, si fos el cas que dominéssim únicament aquesta part tècnica, aleshores esdevindríem també analfabets, analfabets en un sentit més primordial i literal del terme; analfabets, això sí, amb tècnica. Són dos tipus diferents d'analfabetisme, per dir-ho així, i són tots dos els que s'han d'evitar. Per sort, res d'això succeeix avui en dia. Això no obstant, hi ha terreny per progressar en totes dues direccions.

El Departament d'educació dóna prioritat de manera central en les seves línies d'investigació, a jutjar per les diferents convocatòries de recerca que apareixen i als mitjans que s'hi dediquen, al desenvolupament d'estratègies d'implantació de les Tecnologies de la informació i de la comunicació. Això està de ben segur justificat, perquè és allò que més tardanament ha arribat a la nostra societat i de retruc a l'escola i, en conseqüència, ha estat necessari començar a partir del no-res. A més, i donat el ritme amb què aquest progrés tècnic evoluciona, no es pot posposar el seu aprenentatge per a estadis ulteriors del procés educatiu: es tracta d'un element instrumental l'ús del qual és completament un necessari. Ara bé, els resultats obtinguts per mitjà dels instruments d'avaluació que he estat comentant aquí, les Proves de competències bàsiques i el PISA, ens ha de fer veure que no hem de desatendre en absolut l'altra vessant. No ha d'arribar el dia en què tinguem el domini de tots els elements tècnics per expressar un pensament, però cap pensament sòlid que expressar. Hi ha, és ben cert, algunes propostes en aquesta direcció. La proposta, que pretén avançar en el desenvolupament del pensament crític, és una d'aquestes propostes.