APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTROPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part I > què és el pensament crític? > un origen remot 
PART I
 
 
UN ORIGEN REMOT

Si el pensament crític consisteix en l'anàlisi de les raons que tenim per pensar que sabem alguna cosa i, per tant, en l'anàlisi de les qüestions que ens condueixen al coneixement, l'origen del pensament crític cal buscar-lo en l'origen del mateix fet de voler conèixer. En filosofia, aquest es remunta, almenys a occident, als primers pensadors grecs.

Si hem de fer cas als escrits de Plató, Sòcrates va introduir un mètode per arribar al coneixement: la dialèctica. La dialèctica consistia a confrontar pensaments oposats al respecte d'alguna determinada qüestió, de manera que observant què hi havia de rebutjable en cadascun d'aquests pensaments poguéssim remuntar-nos fins a un nou pensament que, per dir-ho així, estigués lliure dels problemes dels anteriors. La idea era, és clar, arribar al punt en què la resposta amb què ens trobéssim fos incontrovertible. 12

En els diàlegs de Plató és Sòcrates qui planteja contínuament preguntes perquè el seu interlocutor es pugui qüestionar una i altra vegada si allò que creu que sap està degudament justificat. Una de les idees que es vol mostrar és que tothom que aspiri al coneixement ha de ser capaç de repetir per si mateix aquest procés: en això consisteix el camí cap al coneixement, en qüestionar allò que pensem que sabem fins que tinguem proves de la seva certesa, i repetir si convé aquest procés tantes vegades com sigui necessari.

Allò en què vull incidir d'aquest procés és el fet de buscar les raons que sustenten allò que s'afirma. Sostenim, per exemple, la tesis A, i cal que tinguem bones raons per mantenir A. Altrament, si no tenim raons, A no és una tesi vàlida i l'hem de canviar segurament per B, C, o alguna altra. Fins i tot si no tenim raons per cap tesi, és millor reconèixer-ho i mantenir-nos conscientment en la ignorància abans que sostenir alguna cosa que sabem falsa.
D'altra banda, i confrontats amb els arguments que sustenten una determinada tesi, la reflexió ens ha de conduir a concloure la tesi en qüestió.

Aquests procediments de recerca són constants en l'obra de Plató. Podem il·lustrar-ho amb un text abastament citat del diàleg Menó en el qual l'esclau de Menó, Escíclides, el qual no té coneixements matemàtics previs, arriba a descobrir com calcular un quadrat que tingui el doble de superfície que un altre quadrat donat a partir de les dades amb què és confrontat. Allò que li interessa posar de manifest a Plató amb aquest escrit són qüestions relatives a la seva teoria del coneixement, i això ara no ve al cas. Allò que m'interessa destacar a mi aquí és com en el diàleg el que es vol és aconseguir que Escíclides, l'esclau de Menó revisi críticament les teories a les quals ha estat conduït, a fi i efecte que d'aquesta revisió sigui per si sol capaç d'arribar a una tesi que estigui exempta dels problemes que patia la tesi anterior.

Reprodueixo tot seguit el text en qüestió.

1510
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
[Plató: Menó, (82-85). Sòcrates, pensador grec del segle VII aC, està intentant que un esclau, Escíclides, que no té coneixements de geometria, li indiqui com calcular un quadrat que tingui el doble de superfície que un altre quadrat donat.]

SÒCRATES: Digues-me, noi, ¿saps que un quadrat és una figura així [fig. 1]?
ESCÍCLIDES: Sí.
SÒCRATES: Aleshores un quadrat és una figura que té iguals totes les línies, que són quatre, oi?
ESCÍCLIDES: És clar.

Això és allò que Escíclides creu que sap. Ara Sòcrates li posa objeccions a la resposta.

SÒCRATES: I no té també iguals aquestes altres línies, les que tracem pel mig [fig. 1]?
ESCÍCLIDES: Sí.
SÒCRATES: I no pot un espai així ser més gran o més petit?
ESCÍCLIDES: Per descomptat.
SÒCRATES: De manera que si aquest costat és de dos peus i aquest altre de dos peus també, ¿de quants peus serà la totalitat? Planteja-t'ho de la següent manera: si fos per aquesta banda de dos peus, però per aquí d'un sol peu, ¿no seria la totalitat de la superfície de dos peus?
ESCÍCLIDES: Sí.
SÒCRATES: Però donat que és de dos peus també per aquí, ¿no resulta de dues vegades dos peus?
ESCÍCLIDES: Sí.

(…)

SÒCRATES: ¿I quan són dues vegades dos peus? Fes el compte i digues-m'ho.
ESCÍCLIDES: Quatre, Sòcrates.
SÒCRATES: I digues ara: ¿no tenim aquí el quadrat de quatre peus [ABCD, fig. 1]?
ESCÍCLIDES: Sí.
SÒCRATES: ¿Li podem afegir aquest altre igual [DCEH, fig. 2]?
ESCÍCLIDES: Sí.
SÒCRATES: ¿I aquest tercer [DHFI] igual als dos anteriors [fig 2]?
ESCÍCLIDES: Sí.
SÒCRATES: ¿I no podem completar a més a més aquest angle [GADI, fig. 2]?
ESCÍCLIDES: Per descomptat.
SÒCRATES: ¿No resultaran aleshores quatre figures iguals [fig 2]?
ESCÍCLIDES: Sí.
SÒCRATES: ¿I què? Aquest conjunt [BEFG], quantes vegades és més gran que aquest altre [ABCD]?
ESCÍCLIDES: Quatre vegades.
SÒCRATES: Però el que volíem és que fos el doble; ¿o és que ja no ho recordes?
ESCÍCLIDES: Sí, sí.

De manera que el quadrat resultant és el quàdruple de l'originari i no el doble. La resposta anterior no és vàlida.

SÒCRATES: Ara bé, aquesta línia que va d'angle a angle [CA], ¿no talla en dos cadascuna d'aquestes figures [fig 3]?
ESCÍCLIDES: Sí.
SÒCRATES: ¿I no són quatre aquestes línies iguals [CA, CH, HI, IA] que delimiten aquesta figura [ACHI, fig. 3]?
ESCÍCLIDES: Sí que ho són.
SÒCRATES: Fixa't ara, ¿quina mida té aquesta figura?
ESCÍCLIDES: No ho sé.
SÒCRATES: Essent quatre aquestes [fig. 3], la meitat de cadascuna, ¿no les ha separades cap a dins de cada línia? ¿O no?
ESCÍCLIDES: Sí.
SÒCRATES: ¿Quantes, doncs, d'aquestes meitats hi ha en aquesta altra [ACHI, fig. 3]?
ESCÍCLIDES: Quatre.
SÒCRATES: ¿I quantes en aquella [ABCD, fig. 3]?
ESCÍCLIDES: Dues.
SÒCRATES: Però, ¿quatre què és de dos?
ESCÍCLIDES: El doble.
SÒCRATES: De manera que aquest [el quadrat ACHI], ¿quants peus té?
ESCÍCLIDES: Vuit.
SÒCRATES: ¿De quina línia?
ESCÍCLIDES: D'aquesta [AC].
SÒCRATES: ¿De la que va d'angle a angle del quadrat de quatre peus?
ESCÍCLIDES: Sí.
SÒCRATES: Doncs a aquesta els professors l'anomenen diagonal; de manera que si el seu nom és diagonal, de la diagonal s'engendrarà, segons afirmes tu, esclau de Menó, el quadrat doble.
ESCÍCLIDES: És clar que sí, Sòcrates.

Hem arribat a la resposta adequada La tasca de Sòcrates (preguntar) és el que hauria de fer cadascú de nosaltres per revisar críticament els propis coneixements.
La importància del mètode de Plató que es reflecteix en el text és, al meu parer, crucial. Precisament el fet de preguntar per la legitimitat de les afirmacions que un sosté, sense descansar fins que les raons que s'addueixin en el seu favor siguin, per tot el que un pot raonablement considerar, satisfactòries, és el que acompanya la veritable recerca del coneixement.

Hi ha tres consideracions importants a fer aquí.

" La primera, l'estratègia de Plató posa de manifest en tot moment les tesis que donen suport a qualsevol afirmació, això és, la manera com s'estructura el nostre raonament. És necessari que posem de manifest què és allò que, pensem, dóna suport a la tesi que volem mantenir, i veure si realment li dóna suport. En el text, Escíclides pensava equivocadament que un quadrat els costats del qual fossin el doble de llargs que el d'un altre quadrat tindria el doble de superfície. No basta que Sòcrates refuti això, cal que li mostri (línies 29-45) per què això no és possible. Tornarem sobre aquesta qüestió en la segona part del treball.

" La segona, sovint és el propi interlocutor qui arriba a la solució sense que Sòcrates no l'anticipi (ho veiem en tot el fragment). La idea de Sòcrates és posar a l'abast del seu interlocutor els elements suficients perquè arribi a trobar la resposta, orientant-lo si és precís.

" La tercera, aquesta mena de procediment no és important simplement per raons teòriques sobre què justifica i què no justifica el coneixement, sinó que des d'una perspectiva pedagògica comporten el següent: quan algú arriba a trobar justificacions per a allò que sosté, aleshores no només ho sap, sinó que també ho comprèn. I la comprensió és a la base de qualsevol procés d'aprenentatge que defugi una assimilació de continguts eminentment mecànica.

------
12. La teoria de Sòcrates, tal i com la refereix Plató, involucra més elements i sobretot moltes més matisacions de les que aquí apunto. En qualsevol cas, aquests elements i matisacions no són d'importància per als presents propòsits.