F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

VOCABULARI: R. DESCARTES

 • Mètode: Procediment que ordena i dirigeix la raó quan aquesta s'aplica al coneixement de veritats.

 • Veritat: Una proposició és teòricament vertadera quan és evident a la raó, és a dir, clara i distinta.

 • Raó: Equival a "Bon sentit" i designa la facultat de jutjar bé i de distingir el que és vertader del que és fals. Per Descartes, aquesta facultat és igual i comú en tots els homes.

 • Evidència: Criteri de veritat d'una proposició teòrica. La regla d'evidència estableix que només són vertaderes les proposicions clares i distintes.

 • Idea: Tot el que és objecte del pensament és una idea. Descartes distingeix tres tipus d'idees : Innates, factícies, i adventícies.

 • Dubte: Actitud mental que consisteix en rebutjar com a falsa tota proposició la certesa de la qual no és absolutament evident.

 • Principi: Proposició o conjunt de proposicions que constitueixen el fonament d'una ciència o coneixement cert.

 • Anàlisi: Procediment que consisteix en descomposar (dividir) un tot en parts elementals.

 • Substància: Es diu de tot allò que no necessita d'altri per existir.

 • Humà: Compost que resulta de la unió accidental de dos substàncies (l'ànima i el cos) que són realment diferents.

 • Món: Conjunt que conté la diversitat dels cossos extensos existents, essent de dimensions immenses i indefinides.

 • Essència: Conjunt de característiques que formen l'ésser d'una substància i que constitueixen la seva naturalesa ( o manera de ser).

 • Atribut: Propietat o característica que expressa la naturalesa d'una substància.

 • Innat: Es diu de les idees que la ment posseeix per naturalesa. Oposat a adquirit.

 • Causa: Antecedent condicional i principi agent d'un afecte. Relació entre causa i efecte = Causalitat.

 • Accident: Segons la filosofia escolàstica és el que existeix en un altre, doncs manca de la independència o autosuficiència de la substància.

Més conceptes